Beleidsregel boete werkgevers ZW

Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Beleidsregel boete werkgevers ZW

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,

Gelet op de artikelen 38, derde lid, 38a, achtste lid, 38b, vierde lid en 63c, tweede lid, van de Ziektewet en gelet op de artikelen 2b en 2c van het Boetebesluit sociale zekerheidswetten,

Besluit:

Artikel 1. Definities:

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Algemeen

Artikel 2

Een te late melding is verwijtbaar als de oorzaak van de te late melding binnen de invloedssfeer van de werkgever ligt.

Artikel 3

De boete die is berekend met toepassing van de artikelen 2b of 2c van het Boetebesluit socialezekerheidswetten, wordt met 50% verlaagd indien de mate waarin de werkgever de gedraging verweten kan worden of de omstandigheden waarin hij verkeert daartoe aanleiding geven.

Digitale meldingen

Artikel 4

Een te late digitale melding is niet verwijtbaar als de te late melding een gevolg is van een storing die ligt binnen de invloedssfeer van de werkgever, maar zich voordoet in de eerste maand nadat de werkgever is aangesloten op Digipoort.

Artikel 5

Een te late digitale melding is niet verwijtbaar als de te late melding een gevolg is van een storing in Digipoort of de verzuimmelder die buiten de invloedssfeer van de werkgever ligt en de werkgever uiterlijk een dag na de dag waarop hij ermee bekend had kunnen zijn dat de storing is verholpen, de melding alsnog heeft gedaan.

Artikel 6

Een melding die digitaal is afgekeurd, moet zo spoedig mogelijk doch in elk geval uiterlijk een dag na de dag waarop UWV de werkgever heeft geïnformeerd, worden gecorrigeerd.

Artikel 7

Een digitale melding die op de laatste dag als bedoeld in de artikelen 38 tweede lid en 38a derde lid laatste volzin van de Ziektewet moet worden gedaan, is niet verwijtbaar te laat als deze melding op de eerstvolgende werkdag na de laatste dag als bedoeld in de artikelen 38 tweede lid en 38a derde lid laatste volzin van de Ziektewet is ontvangen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel boete werkgevers ZW.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 6 december 2016

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven