Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2017

Geldend van 06-01-2017 t/m heden

Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2017

Artikel 2

In deze volmacht en machtiging wordt verstaan onder:

  • a. leden van de Kamer van Koophandel: de voorzitter en de overige leden van de Kamer van Koophandel, als bedoeld in artikel 6 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

  • b. het bedrag: het bedrag exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Artikel 3

  • 1 Aan de leden van de Kamer van Koophandel wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen, die verband houden met de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van het digitaal ondernemersplein op grond van artikel 5 van de Wet op de Kamer van Koophandel, voor zover er niet gewacht kan worden op een besluit van de Kamer van Koophandel en met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 100.000 per verplichting niet te boven gaat.

  • 2 Aan de leden van de Kamer van Koophandel wordt voorts, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden voor de schriftelijke afdoening en ondertekening van stukken die voortvloeien uit de door de Kamer van Koophandel genomen besluiten.

Artikel 4

Aan de teamleider DOP en de directeur Segment Publiek wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen, die verband houden met de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van het digitaal ondernemersplein op grond van artikel 5 van de Wet op de Kamer van Koophandel, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 33.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 5

Het krachtens volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 7

Deze volmacht en machtiging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Deze volmacht en machtiging wordt aangehaald als: Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2017.

Deze volmacht en machtiging wordt in de Staatscourant geplaatst.

Utrecht, 16 december 2016

C.J.G. Zuiderwijk

Voorzitter Kamer van Koophandel

H.E. van Baasbank

Lid Kamer van Koophandel

R.A.A.M. Coolen

Lid Kamer van Koophandel

H.W.M.W. ten Cate

Lid Kamer van Koophandel

Terug naar begin van de pagina