Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Hiaure 2016

[Regeling vervallen per 19-01-2017.]
Geldend van 11-01-2017 t/m 18-01-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2016, nr. WJZ/16196342, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Hiaure (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Hiaure 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 19-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • beschermingsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

 • commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

 • gevogelte: pluimvee en andere vogels, in gevangenschap gehouden of gefokt;

 • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoveel mogelijk in overeenstemming met de beginselen en procedures voor reiniging en ontsmetting, bedoeld in bijlage VI bij richtlijn 2005/94/EG;

 • inrichting: agrarische of andere inrichting waar commercieel gehouden vogels of andere in gevangenschap levende vogels worden gekweekt of gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen en quarantainestations, grensinspectieposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

 • mest: uitwerpselen en urine van dieren, met uitzondering van gekweekte vissen, met of zonder strooisel;

 • richtlijn 2005/94/EG: Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10);

 • toezichtsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b;

 • vervoer: vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg;

 • vervoermiddel: voertuig en materieel met inbegrip van een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

 • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw met uitzondering van menselijke woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van het gevogelte is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen.

Artikel 2. Aanwijzing beschermings- en toezichtsgebied

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 De minister wijst aan als:

  • a. beschermingsgebied: het gebied, bedoeld in bijlage 1;

  • b. toezichtsgebied: het gebied, bedoeld in bijlage 2.

 • 3 De artikelen 3 tot en met 12 zijn mede van toepassing op vervoer van dieren of producten als bedoeld in die artikelen van een locatie binnen het beschermingsgebied of het toezichtsgebied naar een locatie buiten die gebieden.

 • 4 Voor zover in het beschermingsgebied of het toezichtsgebied uit hoofde van andere regelgeving voorschriften ter preventie of bestrijding van aviaire influenza gelden, zijn telkens de meest verstrekkende voorschriften van toepassing.

Artikel 4. Vervoer eieren

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Het vervoer van eieren, afkomstig van een inrichting, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van consumptie-eieren toegestaan indien:

  • a. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • b. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een door de minister aangewezen:

   • 1°. pakstation en voldaan wordt aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 26, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 2005/94/EG, of

   • 2°. inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig artikel 26, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 2005/94/EG.

Artikel 5. Vervoer vlees van gevogelte

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Het vervoer binnen het beschermingsgebied van vlees van gevogelte, afkomstig van een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van vlees van gevogelte toegestaan, indien:

  • a. het vlees afkomstig is van gevogelte van buiten het beschermingsgebied en bij opslag en vervoer gescheiden is gehouden van vlees van gevogelte van binnen dat gebied, of

  • b. het vlees ten minste 21 dagen voor de datum waarop het beschermingsgebied is aangewezen in dat gebied is geproduceerd en sinds die datum niet is vervoerd en opgeslagen met vlees dat na die datum is geproduceerd.

Artikel 6. Vervoer karkassen van gevogelte

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Het vervoer van karkassen van gevogelte is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van karkassen van gevogelte toegestaan, indien dit vervoer rechtstreeks plaatsvindt ter verwijdering van de karkassen.

Artikel 7. Vervoer andere dieren

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren, afkomstig van of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren afkomstig zijn van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is de aanvoer en afvoer van gezelschapsdieren toegestaan, indien de dieren alleen toegang hebben tot voor mensen bestemde leefruimten, waar zij:

  • a. niet in contact komen met gevogelte, en

  • b. geen toegang hebben tot plaatsen waar gevogelte wordt gehouden.

Artikel 8. Vervoer sperma gevogelte

[Vervallen per 19-01-2017]

Het vervoer van sperma ten behoeve van de bevruchting van gevogelte is verboden.

Artikel 9. Vervoer sperma andere dieren

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Het vervoer van sperma ten behoeve van de bevruchting van vee, afkomstig van of naar een inrichting, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma afkomstig van een inrichting toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma naar een inrichting toegestaan, indien:

  • a. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • b. voor zover het sperma wordt vervoerd naar een inrichting, de aflevering plaatsvindt aan de openbare weg.

Artikel 10. Vervoer diervoeders

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Het vervoer van diervoeders voor gevogelte en andere commercieel gehouden dieren afkomstig van of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van diervoeders naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien:

  • a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één inrichting met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 11. Vervoer melk

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Het vervoer van rauwe melk en melkproducten, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk en melkproducten toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk van de weide naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 12. Vervoer en aanwenden mest

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Het vervoer van mest van gevogelte, is verboden.

 • 2 Het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 3 In afwijking van het tweede lid is het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 4 Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het aanwenden van mest.

 • 5 In afwijking van het eerste en tweede lid is het vervoer van mest afkomstig van een bedrijf buiten het toezichtsgebied toegestaan, indien de mest rechtstreeks wordt vervoerd naar Friesland Mestverwerking B.V., te Wouterswoude, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 3.

Artikel 13. Doorvoer

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 In afwijking van de artikelen 4, 5 en 7 tot en met 11 is doorgaand vervoer van de in deze artikelen bedoelde dieren en producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien in die gebieden niet wordt gestopt.

 • 2 In afwijking van de artikelen 3, 6 en 12 is doorgaand vervoer van de in deze artikelen bedoelde dieren en producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt via een autosnelweg en in die gebieden niet wordt gestopt.

Artikel 14. Aanvoer en afvoer

[Vervallen per 19-01-2017]

Voor zover ingevolge de artikelen 3 tot en met 12 het vervoer van dieren of producten is verboden, is ook het aanvoeren en het afvoeren van deze dieren of producten verboden.

Artikel 15. Verplaatsen vervoermiddelen

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Het verplaatsen van lege vervoermiddelen, gebruikt of kennelijk bestemd om te worden gebruikt voor het vervoer van de dieren of producten, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 12, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is het verplaatsen van lege vervoermiddelen toegestaan, indien:

  • a. die verplaatsing gebeurt ten behoeve van het vervoer dat is toegestaan op grond van de artikelen 3 tot en met 12;

  • b. het vervoermiddel is gereinigd en ontsmet overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 16. Bezoekverbod

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Het is bezoekers verboden vogelverblijfplaatsen, alsmede niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere delen van een inrichting te betreden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het betreden van vogelverblijfplaatsen toegestaan, indien:

  • a. het bezoek van de personen noodzakelijk is in het kader van diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van aanwezige personen in de stal,

  • b. het bezoek aan een houder van commercieel gehouden gevogelte plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker het bezoek registreert.

 • 3 In afwijking van het tweede lid zijn de onderdelen b en c van dat lid niet van toepassing op het bezoek van personen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, indien een acute noodsituatie zich tegen toepassing van deze onderdelen verzet.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het betreden van vogelverblijfplaatsen toegestaan, indien:

  • a. het bezoek betreft van personeel van de inrichting waarvan de vogelverblijfplaats onderdeel uitmaakt,

  • b. het bezoek aan een houder van commercieel gehouden gevogelte plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker in de 72 uren voorafgaand aan het bezoek geen andere inrichting met commercieel gehouden gevogelte heeft bezocht.

 • 5 Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op vervoermiddelen van een bezoeker.

Artikel 17. Bezoekersregeling en registratieplicht

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Het is een houder van gevogelte verboden om bezoekers toe te laten tot zijn vogelverblijfplaatsen alsmede tot een niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten, met uitzondering van de bezoekers, bedoeld in artikel 16, tweede en derde lid, in de daar bedoelde situaties.

 • 2 Een houder van gevogelte houdt een register bij van alle bezoeken aan vogelverblijfplaatsen, niet deugdelijk fysiek van de vogelverblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere delen van een inrichting, waarin ten minste zijn opgenomen:

  • a. naam, adres en woonplaats van de bezoeker,

  • b. voor zover de bezoeker een vervoermiddel heeft gebruikt: soort en kenteken van het vervoermiddel,

  • c. reden van het bezoek, en

  • d. datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.

Artikel 18. Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen en andere tijdelijke verzamelingen zijn verboden, voor zover daar gevogelte op een plaats worden verzameld.

Artikel 19. Verbod jagen en doden van wild

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan indien dit geschiedt:

  • a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;

  • b. ter bestrijding van muskusratten;

  • c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of

  • d. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 20. Afscherm- en ophokplicht gevogelte

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1 Iedere houder van commercieel gehouden gevogelte brengt ten minste afscheidingen aan tussen het gevogelte en andere in de inrichting aanwezige dieren dan gevogelte.

 • 2 Iedere houder van gevogelte neemt passende maatregelen om zo veel mogelijk te voorkomen dat het door hem gehouden gevogelte in contact komt met gevogelte van andere houders of met in het wild levende dieren, zoals in het wild levende vogels of hun uitwerpselen.

 • 3 Voor een houder van commercieel gehouden gevogelte, met uitzondering van gevogelte, behorende tot de fazanten (Phasianidae), en de familie van struisvogels (Struthionidae), van emoes (Dromaiidae), en van nandoes (Rheidae) is een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

Artikel 21. Hygiëneprotocol

[Vervallen per 19-01-2017]

Een hygiëneprotocol wordt ter goedkeuring aan de minister voorgelegd.

Artikel 25. Wijziging Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Abbega 2016

[Vervallen per 19-01-2017]

[Red: Wijzigt de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Abbega 2016.]

Artikel 27. Inwerkingtreding

[Vervallen per 19-01-2017]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 28. Citeertitel

[Vervallen per 19-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Hiaure 2016.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage 1. Beschermingsgebied

[Vervallen per 19-01-2017]

Beschrijving 3 km Hiaure

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1. Vanaf splitsing Hantumerweg – Seepmaweg de Seepmaweg volgen in westelijke richting, overgaand in de Langeweg.

 • 2. De Langeweg volgen tot aan de Nesserweg.

 • 3. De Nesserweg volgen in westelijke richting, overgaand in de Dongeraweg.

 • 4. De Dongeraweg volgen tot aan de Bollingwier.

 • 5. De Bollingwier volgen in zuidelijke richting tot aan de Bartensweg.

 • 6. De Bartensweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Grytmansweg.

 • 7. De Grytmansweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Dokkumerweg.

 • 8. De Dokkumerweg volgen in zuidelijke richting tot aan de waterloop (Jellegat).

 • 9. De waterloop (Jellegat) volgen in zuidelijke richting tot aan de Lauwersseeweg.

 • 10. De Lauwersseeweg (N361) volgen in zuidwestelijke richting tot aan de Rondweg West.

 • 11. De Rondweg West volgen in noordelijke richting tot aan de Birdaarderstraatweg.

 • 12. De Birdaarderstraatweg volgen in westelijke richting tot aan de Klaarkampsterweg.

 • 13. De Klaarkampsterweg volgen in noordelijke richting tot aan de Tange.

 • 14. De Tange volgen in noordoostelijke richting tot aan de Buorren.

 • 15. De Buorren volgen in noordelijke richting tot aan de Van Kleffensweg.

 • 16. De Van Kleffensweg volgen in westelijke richting tot de watergang (Raardervaart).

 • 17. De watergang (Raardervaart) overgaand in Holwertervaart volgen in noordwestelijke richting tot aan de Heilige weg.

 • 18. De Heilige weg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Dokkumerweg.

 • 19. De Dokkumerweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Poeleweg.

 • 20. De Poeleweg volgen in noordelijke richting overgaand in de Lania.

 • 21. De Lania volgen tot de kruising van de Holleweg – Fetseweg.

 • 22. Vanaf de kruising van de Holleweg – Fetseweg de watergang volgen in noordoostelijke – noordelijke richting tot aan de splitsing van de Hantumerweg – Ternaarderweg

 • 23. De Hantumerweg volgen in noordelijke richting tot aan de splitsing van de Hantumerweg – Seepmaweg.

Bijlage 2. Toezichtsgebied

[Vervallen per 19-01-2017]

Beschrijving 10 km Hiaure

[Vervallen per 19-01-2017]

 • 1. Vanaf de Jisterwei/rand Nationaal Park Lauwersmeer, rand Nationaal Park Lauwersmeer volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Lauwersmeerwei (N361).

 • 2. De Lauwersmeerwei (N361) volgen in zuidwestelijke richting tot aan de Skanserwei.

 • 3. De Skanserwei volgen in zuidelijke richting overgaand in de Mounebuorren overgaand in de Systerwei tot aan de Saatsenwei.

 • 4. De Saatsenwei volgen in zuidelijke richting overgaand in de Sylsterwei overgaand in de Wouddijk (N358) overgaand in de Faertsichtwei (N358) tot aan de Foarwei.

 • 5. De Foarwei volgen in westelijke richting overgaand in de Simmerwei tot aan de Eelke Meinertswei.

 • 6. De Eelke Meinertswei volgen in zuidelijke richting overgaand in de Triemen overgaand in de Triemsterloane tot aan de Foarwei.

 • 7. De Foarwei volgen in westelijke richting overgaand in de Voorstraat overgaand in de Bovenweg overgaand in de Oosteinde overgaand in de Hoofdstraat overgaand in de Stinsweg tot aan de Rondweg (N356).

 • 8. De Rondweg (N356) volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden – Groningen.

 • 9. De spoorlijn Leeuwarden – Groningen volgen in westelijke richting tot aan de Stationsweg.

 • 10. De Stationsweg volgen in Noordelijke richting tot aan de Ottemaweg.

 • 11. De Ottemaweg volgen in noordelijke richting tot aan de Kerkweg.

 • 12. De Kerkweg volgen in westelijke richting overgaand in de Bosweg tot aan de Klaas Douwesweg.

 • 13. De Klaas Douwesweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Van Sminiaweg.

 • 14. De Van Sminiaweg volgen in westelijke richting tot aan de Rhaladijk.

 • 15. De Rhaladijk volgen in westelijke richting tot aan de Aldemiedwei.

 • 16. De Aldemiedwei volgen in westelijke richting tot aan de Aldtsjerksterfeart (water).

 • 17. De Aldtsjerksterfeart (water) volgen in westelijke richting tot aan de Dokkumer Ee (water).

 • 18. De Dokkumer Ee volgen in noordelijke richting tot aan de Kontribusjefeart (water).

 • 19. De Kontribusjefeart (water) volgen in westelijke richting tot aan It Klaester.

 • 20. It Klaester volgen in westelijke richting tot aan de Herjuwsmawei.

 • 21. De Herjuwsmawei volgen in noordwestelijke richting tot aan de Hogebeintumerweg.

 • 22. De Hogebeintumerweg volgen in westelijke richting tot aan de Hoofdstraat.

 • 23. De Hoofdstraat volgen in noordelijke richting tot aan de Reinderslaan.

 • 24. De Reinderslaan volgen in westelijke richting tot aan de Zeedijk.

 • 25. De Zeedijk volgen in noordoostelijke richting ter hoogte van de Koollaan.

 • 26. Vanaf de Zeedijk ter hoogte van de Koollaan in noordwestelijke richting tot aan oever van de Waddenzee.

 • 27. De oever van de Waddenzee volgen in oostelijke richting tot aan het noordelijkste punt van de Granddijk (N356).

 • 28. Het noordelijkste punt van de Granddijk (N356) volgen in de oostelijke richting van de oever van de Waddenzee tot aan de Jisterwei/rand Nationaal Park Lauwersmeer.

Bijlage 3. Routebeschrijving corridor

[Vervallen per 19-01-2017]

Corridor voor Mestverwerking Friesland B.V., Broeklaan 21, 9113AV, Wouterswoude.

 • 1. Komende uit zuidelijke richting N356, vanaf kruising Bovenweg / N356, de N356 volgen in noordelijke richting tot aan Oosterlaan.

 • 2. Oosterlaan volgen in oostelijke richting overgaand in Dwarslaan tot aan Broeklaan.

 • 3. Broeklaan volgen in noordelijke richting tot aan Broeklaan 21, Wouterswoude (Mestverwerking Friesland).

Terug naar begin van de pagina