Mandaatbesluit van de NIWO

Geldend van 03-01-2017 t/m heden

Besluit van de directie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) houdende verlening van ondertekeningsmandaat (Mandaatbesluit van de NIWO)

De NIWO,

Gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Gelet op artikel 2.1, vierde lid en artikel 4.1, eerste lid, en artikel 4.3a, eerste lid van de Wet wegvervoer goederen (WWG), artikel 4, tweede lid, onder d van het Reglement werkwijze NIWO;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de doelmatige uitvoering van de wettelijke taken van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) om de bevoegdheid van de directie tot het nemen van besluiten middels het opstellen van een mandaatbesluit om ondertekeningsmandaat van besluiten te verlenen aan afdelingshoofden van de NIWO;

Besluit:

Artikel 1. Definitiebepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Ondertekeningsmandaat

 • 2 Het ondertekeningsmandaat, genoemd in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten van civielrechtelijke aard die gericht zijn op de bedrijfsvoering van de NIWO.

 • 3 Ingeval er sprake is van een ondertekeningsmandaat als bedoeld in het eerste en tweede lid, geschiedt ondertekening van de door de directie genomen besluiten als volgt:

 • 4 Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie,

  Overeenkomstig het besluit van de directie,

  [Handtekening afdelingshoofd]

  [Naam van het afdelingshoofd],

  Afdelingshoofd [Naam van de afdeling]

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie,

Directie,

G.J. Olthoff

Terug naar begin van de pagina