Bestuursreglement CBS

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van de directeur- generaal van de statistiek van 9 december 2016 tot vaststelling van een bestuursreglement (Bestuursreglement CBS)

De directeur-generaal van de statistiek,

Gezien de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken van 7 december 2016;

Gelet op artikel 2b van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit bestuursreglement wordt verstaan onder:

Organisatie

Artikel 2. Hoofdstructuur

 • 1 De hoofdstructuur van het CBS bestaat uit

  • a. de directeur-generaal;

  • b. de plaatsvervangend directeur-generaal;

  • c. de statistische hoofddirectie(s);

  • d. de hoofddirectie voor bedrijfsvoering;

  • e. de hoofddirectie voor dataverzameling;

  • f. de communicatiedirectie;

  • g. de centrale beleidsstaf.

 • 2 De hoofdstructuur van het CBS wordt openbaar gemaakt op de website van het CBS.

 • 3 De concern controller kan ongeacht zijn plaats in de CBS-organisatie rechtstreeks aan de directeur-generaal rapporteren.

Artikel 3. Vergaderingen van het directieberaad

 • 1 Ter uitvoering van zijn wettelijke taken en bevoegdheden en de aansturing van de dagelijkse bedrijfsvoering, voert de directeur-generaal overleg in het directieberaad.

 • 2 Hoofddirecteuren kunnen punten agenderen die liggen op hun beleidsterrein.

 • 3 Onderwerpen die aan bod komen in het directieberaad betreffen onder andere beleid(sontwikkeling), strategie, communicatie, kwaliteit en het statistisch programma.

 • 4 Alvorens regelingen, zoals genoemd in artikel 5, worden vastgesteld, worden ze besproken in het directieberaad.

 • 5 Het directieberaad komt één keer per week in vergadering bijeen, tenzij er redenen zijn om daarvan af te wijken.

 • 6 De directeur-generaal is voorzitter van het directieberaad.

 • 7 De vergaderingen van het directieberaad zijn niet openbaar.

 • 8 Tot de vergaderingen hebben toegang de leden van het directieberaad en zij die door de voorzitter zijn uitgenodigd.

 • 9 De secretaris stelt, met instemming van de directeur-generaal, de agenda samen en draagt zorg voor de rondzending van de uitnodigingen, de agenda en overige voor de vergadering bestemde stukken.

 • 10 In spoedeisende gevallen kan de vergadering op andere geschikte wijze geschieden. De wijze van besluitvorming wordt alsdan met de genomen beslissingen in het verslag vastgelegd.

Artikel 4. Verslag van de vergaderingen van het directieberaad

 • 1 De secretaris van het directieberaad stelt een verslag op van het verhandelde in de vergadering. Het verslag bevat ten minste:

  • een opgave van de aanwezige personen;

  • een vermelding van de behandelde aangelegenheden;

  • zo nodig een voor goed begrip van hetgeen is besloten noodzakelijke, korte weergave van de gevoerde discussie;

  • een lijst van de genomen beslissingen en actiepunten.

 • 2 Een lid van het directieberaad dat zich niet kan verenigen met een genomen beslissing, kan daarvan een met redenen omklede aantekening in het verslag doen opnemen.

 • 3 Het verslag wordt binnen vier werkdagen na de vergadering aan het directieberaad verzonden. Het wordt de eerstvolgende vergadering na verzending, al dan niet gewijzigd, vastgesteld door het directieberaad.

 • 4 Na vaststelling wordt het verslag binnen het CBS openbaar gemaakt.

Regelingen

Artikel 5. Integriteits-, misstanden-, klachten-, mandaatregeling

 • 1 De directeur-generaal legt het beleid inzake de integriteit vast in een Integriteitscode.

 • 2 De directeur-generaal bevordert dat medewerkers van het CBS zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard, dan wel schending van gedragscodes en wet- en regelgeving, aan door de directeur-generaal aangewezen functionarissen.

 • 3 De directeur-generaal stelt een Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging vast. Dit besluit wordt openbaar gemaakt.

 • 4 De directeur-generaal stelt een interne klachtenregeling vast. Deze klachtenregeling wordt openbaar gemaakt.

 • 5 De directeur-generaal stelt een externe klachtenregeling vast. Deze klachtenregeling wordt openbaar gemaakt.

Raad van advies

Artikel 6. Samenstelling

 • 1 De raad van advies bestaat uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en een aantal overige leden dat ten minste drie en ten hoogste zeven bedraagt.

 • 2 De secretaris is een door de directeur-generaal, in overeenstemming met de voorzitter van de raad van advies, aangewezen personeelslid van het CBS. De secretaris is geen lid van de raad van advies.

Artikel 7. Profielschets

 • 1 De leden van de raad van advies voldoen aan het volgende profiel:

  • affiniteit met de taken van het CBS;

  • een omvangrijk en voor het werkterrein van het CBS relevant netwerk;

  • kennis van het functioneren van grote organisaties;

  • kennis van bedrijfsvoering;

  • een specifieke deskundigheid als bedoeld in het tweede lid.

 • 2 In de raad van advies zijn in ieder geval de volgende deskundigheden vertegenwoordigd: politiek-bestuurlijk, juridisch, financieel, ICT, data/methodologie/statistiek, en Europese/internationale deskundigheid. Binnen de raad is er inzicht in ontwikkelingen in de maatschappij en de economie.

Artikel 8. Onafhankelijkheid

 • 1 De leden van de raad van advies hebben op persoonlijke titel zitting in de raad en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

 • 2 Alle leden van de raad van advies zijn onafhankelijk in de zin dat ze voldoen aan de volgende onafhankelijkheidscriteria:

  • in de vijf jaar voorgaande aan de benoeming was het lid geen werknemer van het CBS;

  • het lid was in het jaar voorafgaande aan de benoeming geen ambtenaar of politiek ambtsdrager van het ministerie waaronder het CBS ressorteert;

  • het lid was in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen belangrijke zakelijke relatie van CBS, waaronder ook verstaan wordt een adviseurschap van het CBS.

 • 3 Een lid van de raad van advies vervult geen (neven)functies die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn adviesfunctie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

Artikel 9. Benoeming

 • 1 Bij het openvallen van een plaats doet de raad van advies na overleg met de directeur-generaal een aanbeveling voor de vervulling daarvan aan de minister.

 • 2 De leden van de raad van advies worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.

 • 3 Zolang niet is voorzien in een vacature in de raad van advies, vormen de overblijvende leden de raad van advies.

Artikel 10. Taakomschrijving

 • 1 De raad van advies heeft onder andere tot taak de directeur-generaal desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de uitvoering van de taken en bevoegdheden van de directeur-generaal.

 • 2 De raad van advies adviseert de directeur-generaal in ieder geval over:

  • a. Het meerjarenprogramma, bedoeld in artikel 14 van de wet, en het werkprogramma, bedoeld in artikel 15 van de wet;

  • b. De wijze waarop de nauwkeurigheid en de volledigheid van de van overheidswege openbaar te maken statistieken kunnen worden bevorderd zodat deze voorzien in de behoeften van praktijk, beleid en wetenschap;

  • c. De bedrijfsvoering van het CBS en een efficiënte besteding van middelen.

Artikel 11. Werkwijze

 • 1 De raad van advies komt jaarlijks ten minste viermaal bijeen.

 • 2 Van de advisering over de punten genoemd in artikel 10, tweede lid, doet de raad van advies melding in zijn verslag als onderdeel van het jaarverslag van het CBS alsmede over andere punten waarover hij heeft geadviseerd.

 • 3 De adviezen met betrekking tot (het realiseren van) de programmavoornemens zoals vastgelegd in werkprogramma’s en meerjarenprogramma’s worden openbaar gemaakt in het verslag van de raad van advies als onderdeel van het jaarverslag van het CBS.

 • 4 De directeur-generaal stelt het jaarverslag, bedoeld in artikel 53 van de wet, vast na het advies van de raad van advies daarover.

 • 5 Indien de directeur-generaal een besluit neemt dat afwijkt van het door de raad van advies uitgebracht advies, wordt zulks met de redenen voor de afwijking vermeld in het jaarverslag.

 • 6 Wanneer de positie van directeur-generaal vacant komt, stelt de raad van advies een profielschets op, selecteert de raad van advies kandidaten op basis van een procedure die transparant is en uitsluitend gebaseerd op professionele criteria1, en doet de raad van advies aan de minister een aanbeveling als bedoeld in artikel 2a, derde lid, van de wet.

Artikel 12. Adviescommissies

 • 1 De raad van advies kan met het oog op het voorbereiden van een advies uit zijn midden commissies vormen, waarvan ook anderen dan leden van de raad van advies deel uit kunnen maken. Adviezen worden door de raad van advies vastgesteld.

 • 2 De adviescommissies worden voorgezeten door een lid van de raad van advies.

 • 3 De leden van de adviescommissies zijn geen personeelslid van het CBS.

 • 4 De raad van advies stelt in elk geval de volgende adviescommissies in:

  • a. een audit comité dat de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt over de bedrijfsvoering, inclusief de financiële verslaglegging en het risicomanagementbeleid;

  • b. een commissie ICT die de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt over de strategie, het beleid en de implementatie daarvan op het gebied van informatiebescherming en ICT;

  • c. een programmaraad die de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt op het gebied van het meerjarenprogramma, het werkprogramma en het bevorderen van de nauwkeurigheid en volledigheid van de statistiekvoorziening.

 • 5 Voor iedere commissie die de raad van advies instelt, regelt hij de samenstelling, taken, en werkwijze van de commissie.

Artikel 13. Procedures

 • 1 De raad van advies kan slechts een advies vaststellen als ten minste de helft van de leden aanwezig is.

 • 2 Elk lid heeft één stem. De raad van advies beslist bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden. Bij het staken van de stemmen is de stem van de fungerend voorzitter doorslaggevend. Stemmen bij volmacht is mogelijk als de volmacht schriftelijk is gegeven en voldoende bepaald is. Dit ter beoordeling van de voorzitter.

 • 3 Indien de voorzitter niet aanwezig is, treedt de plaatsvervangend voorzitter in zijn plaats. Bij afwezigheid van beiden kiest de vergadering een voorzitter uit haar midden.

 • 4 De raad van advies regelt zijn huishoudelijke aangelegenheden in een huishoudelijk reglement.

Artikel 14. Schadeloosstelling

 • 1 De directeur-generaal stelt de hoogte van de jaarlijkse schadeloosstelling van de voorzitter en de leden van de raad van advies en zijn adviescommissies vast.

 • 2 De schadeloosstelling wordt ten laste gebracht van het CBS.

 • 3 Het verslag van de raad van advies in het jaarverslag van het CBS vermeldt in ieder geval de hoogte van de schadeloosstelling van de leden van de raad van advies.

Artikel 15. Inwerkingtreding

 • 1 Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2 Het reglement wordt openbaar gemaakt op de website van het CBS.

Den Haag, 9 december 2016

T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Directeur-Generaal van de statistiek

 1. Conform VERORDENING (EU) 2015/759 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina