Besluit CAK mandaat en machtiging aan het CJIB voor de inning van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 19-08-2022.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van het CAK tot mandaat en machtiging aan het CJIB voor de inning van bestuurlijke boete en bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet

Artikel 1

  • 2 Aan de algemeen directeur van het CJIB wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen, voorbereiden en uitvoeren van beslissingen op bezwaar ten aanzien van de besluiten genoemd in het eerste lid. De functionaris van het CJIB die betrokken is geweest bij het nemen van het primaire besluit wordt niet betrokken bij de beslissing op bezwaar.

Artikel 2

  • 2 Aan de algemeen directeur van het CJIB wordt machtiging verleend voor het voeren van gerechtelijke procedures over de uitbetaling van zorgtoeslag aan het College voor zorgverzekeringen, als bedoeld in artikel 18f, zesde lid, van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 3

De algemeen directeur van het CJIB kan ondermandaat en verdere machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen voor de in artikel 1 en 2 genoemde bevoegdheden.

Artikel 4

De in artikel 1 tot en met 3 genoemde functionarissen oefenen de aan hen verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de instructies, beleidsregels en beleidsstandpunten van het CAK.

Artikel 5

De algemeen directeur van het CJIB rapporteert aan het CAK één keer per vier maanden op een door het CAK aan te geven wijze over de manier waarop hij invulling geeft aan het verleende mandaat en de verleende machtiging als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit CAK mandaat en machtiging aan het CJIB voor de inning van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Den Haag, 1 januari 2017

CAK,

E. van den Brink

Voorzitter van het CAK

  1. Tot en met 31 december 2016 zijn dit de beleidsregels van het Zorginstituut Nederland, vanaf 1 januari 2017 zijn dit de beleidsregels van het CAK. ^ [1]
Naar boven