Instellingsbesluit CBA

Geraadpleegd op 25-03-2023.
Geldend van 03-01-2017 t/m heden

Instellingsbesluit CBA

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1

 • a. Er is een interdepartementale Commissie Bedrijfsjuridisch Advies (CBA).

 • b. De CBA is een onderdeel van het Interdepartementaal Overleg voor Wetgeving en Juridische Zaken (IOWJZ).

Artikel 2

De CBA heeft de volgende taken:

 • a) het geven van bedrijfsjuridisch adviezen (waaronder aanbestedings- en privaatrechtelijk advies, uitgezonderd arbeidsrechtelijk en fiscaalrechtelijk adviezen) aan ministeries, interdepartementale gremia of onderdelen daarvan;

 • b) het ontwikkelen en onderhouden van standaardcontracten en algemene voorwaarden (inclusief bijbehorende toelichtingen) ten behoeve van de Rijksdienst;

 • c) het vervullen van de functie van platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht.

Artikel 3

 • 1 De CBA bestaat uit:

  • een voorzitter, zijnde een directeur van een juridische directie van een ministerie;

  • een secretaris;

  • van elk ministerie telkens een lid en één of meer plaatsvervangende leden met kennis van zaken op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht, aan te wijzen door of namens de betrokken Minister;

  • een lid (en een plaatsvervangend lid) met kennis van zaken op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht, aan te wijzen door het Rijksvastgoedbedrijf;

  • een lid (en een plaatsvervangend lid) met kennis van zaken op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht, aan te wijzen door Rijkswaterstaat;

  • een lid (en een plaatsvervangend lid) met kennis van zaken op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht, aan te wijzen door de Belastingdienst;

  • een lid en een plaatsvervangend lid met kennis van zaken op het gebied van het aanbestedings- en privaatrechtrecht, aan te wijzen door het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo.

Artikel 4

 • 1 De CBA kent een presidium bestaande uit de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter(s) en secretaris.

 • 2 Het presidium heeft tot taak de vergaderingen voor te bereiden en adviesgroepen te formeren die tot taak hebben een conceptadvies op te stellen.

 • 3 Het presidium van de CBA is bevoegd één of meer leden, die werkzaam zijn bij een van de ministeries, buiten de krachtens het eerste lid aangewezen leden aan te wijzen op grond van bijzondere deskundigheid van de betrokkene op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht.

 • 4 De voorzitter en de secretaris worden benoemd op voordracht van het IOWJZ.

 • 5 De CBA wijst uit zijn midden één of twee plaatsvervangende voorzitters aan.

 • 6 Alleen leden die door of namens een Minister zijn aangewezen hebben stemrecht.

 • 7 Het secretariaat van de CBA berust bij de directie Inkoop-, Facilitair – en Huisvestingsbeleid Rijk (dIFHR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 8 Het secretariaat ondersteunt de CBA bij de uitvoering van de in artikel 2 genoemde taken. Daarnaast zorgt het secretariaat voor de publicatie van onder andere de adviezen, de standaardcontracten en algemene voorwaarden binnen de rijksdienst en de voorlichting hierover aan allen die in de Rijksdienst werkzaam zijn. Het secretariaat is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de CBA.

 • 9 De CBA heeft haar werkwijze en die van het secretariaat nader geregeld en vormgegeven in het document ‘Samenstelling, taak en werkwijze CBA’.

Artikel 5

De CBA stelt haar adviezen bij voorkeur met consensus vast. De leden die overwegende bezwaren hebben, kunnen hiervan een gemotiveerde aantekening laten opnemen in het advies.

Artikel 6

 • 1 De CBA legt jaarlijks een werkprogramma van haar werkzaamheden ter goedkeuring voor aan het IOWJZ.

 • 2 De CBA brengt jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uit aan het IOWJZ.

 • 3 De CBA legt de door haar ontwikkelde algemene voorwaarden ter goedkeuring voor aan de Minister die verantwoordelijk is voor het functioneren van de Rijksdienst. Vaststelling geschiedt door de Minister-President met instemming van de ministerraad.

 • 4 De CBA legt adviezen die het karakter van een handleiding of een interpretatieve mededeling hebben, ter goedkeuring voor aan het IOWJZ.

Artikel 7

 • 1 De CBA evalueert haar functioneren voor 2020.

 • 2 Het verslag van de evaluatie wordt ter kennis gebracht van het IOWJZ.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Staatscourant en wordt gezonden aan de leden van het IOWJZ.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.G. van Dijk

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Naar boven