Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Stolwijk 2016

[Regeling vervallen per 22-01-2017.]
Geldend van 01-01-2017 t/m 21-01-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 december 2016, nr. WJZ/16199076, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en toezichtsgebied in verband met de bestrijding hoogpathogene aviaire influenza in Stolwijk (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Stolwijk 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • beschermingsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

 • commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

 • gevogelte: pluimvee en andere vogels, in gevangenschap gehouden of gefokt;

 • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoveel mogelijk in overeenstemming met de beginselen en procedures voor reiniging en ontsmetting, bedoeld in bijlage VI bij richtlijn 2005/94/EG;

 • inrichting: agrarische of andere inrichting waar commercieel gehouden vogels of andere in gevangenschap levende vogels worden gekweekt of gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen en quarantainestations, grensinspectieposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

 • mest: uitwerpselen en urine van dieren, met uitzondering van gekweekte vissen, met of zonder strooisel;

 • richtlijn 2005/94/EG: Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10);

 • toezichtsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b;

 • vervoer: vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg;

 • vervoermiddel: voertuig en materieel met inbegrip van een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

 • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw met uitzondering van menselijke woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van het gevogelte is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen.

Artikel 2. Aanwijzing beschermings- en toezichtsgebied

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 De minister wijst aan als:

  • a. beschermingsgebied: het gebied, bedoeld in bijlage 1;

  • b. toezichtsgebied: het gebied, bedoeld in bijlage 2.

 • 3 De artikelen 3 tot en met 12 zijn mede van toepassing op vervoer van dieren of producten als bedoeld in die artikelen van een locatie binnen het beschermingsgebied of het toezichtsgebied naar een locatie buiten die gebieden.

 • 4 Voor zover in het beschermingsgebied of het toezichtsgebied uit hoofde van andere regelgeving voorschriften ter preventie of bestrijding van aviaire influenza gelden, zijn telkens de meest verstrekkende voorschriften van toepassing.

Artikel 4. Vervoer eieren

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Het vervoer van eieren, afkomstig van een inrichting, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van consumptie-eieren toegestaan indien:

  • a. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • b. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een door de minister aangewezen:

   • 1°. pakstation en voldaan wordt aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 26, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 2005/94/EG, of

   • 2°. inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig artikel 26, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 2005/94/EG.

Artikel 5. Vervoer vlees van gevogelte

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Het vervoer binnen het beschermingsgebied van vlees van gevogelte, afkomstig van een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van vlees van gevogelte toegestaan, indien:

  • a. het vlees afkomstig is van gevogelte van buiten het beschermingsgebied en bij opslag en vervoer gescheiden is gehouden van vlees van gevogelte van binnen dat gebied, of

  • b. het vlees ten minste 21 dagen voor de datum waarop het beschermingsgebied is aangewezen in dat gebied is geproduceerd en sinds die datum niet is vervoerd en opgeslagen met vlees dat na die datum is geproduceerd.

Artikel 6. Vervoer karkassen van gevogelte

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Het vervoer van karkassen van gevogelte is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van karkassen van gevogelte toegestaan, indien dit vervoer rechtstreeks plaatsvindt ter verwijdering van de karkassen.

Artikel 7. Vervoer andere dieren

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren, afkomstig van of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren afkomstig zijn van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is de aanvoer en afvoer van gezelschapsdieren toegestaan, indien de dieren alleen toegang hebben tot voor mensen bestemde leefruimten, waar zij:

  • a. niet in contact komen met gevogelte, en

  • b. geen toegang hebben tot plaatsen waar gevogelte wordt gehouden.

Artikel 8. Vervoer sperma gevogelte

[Vervallen per 22-01-2017]

Het vervoer van sperma ten behoeve van de bevruchting van gevogelte is verboden.

Artikel 9. Vervoer sperma andere dieren

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Het vervoer van sperma ten behoeve van de bevruchting van vee, afkomstig van of naar een inrichting, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma afkomstig van een inrichting toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma naar een inrichting toegestaan, indien:

  • a. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • b. voor zover het sperma wordt vervoerd naar een inrichting, de aflevering plaatsvindt aan de openbare weg.

Artikel 10. Vervoer diervoeders

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Het vervoer van diervoeders voor gevogelte en andere commercieel gehouden dieren afkomstig van of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van diervoeders naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien:

  • a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één inrichting met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 11. Vervoer melk

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Het vervoer van rauwe melk en melkproducten, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk en melkproducten toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk van de weide naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 12. Vervoer en aanwenden mest

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Het vervoer van mest van gevogelte, is verboden.

 • 2 Het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 3 In afwijking van het tweede lid is het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 4 Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het aanwenden van mest.

Artikel 13. Doorvoer

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 In afwijking van de artikelen 4, 5 en 7 tot en met 11 is doorgaand vervoer van de in deze artikelen bedoelde dieren en producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien in die gebieden niet wordt gestopt.

 • 2 In afwijking van de artikelen 3, 6 en 12 is doorgaand vervoer van de in deze artikelen bedoelde dieren en producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt via een autosnelweg en in die gebieden niet wordt gestopt.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid is in afwijking van artikel 3 is doorgaand vervoer van gevogelte ten behoeve van de slacht toegestaan, indien de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar Exportslachterij Clazing, gevestigd te Zevenhuizen, met gebruikmaking van een van de routes, bedoeld in bijlage 3.

Artikel 14. Aanvoer en afvoer

[Vervallen per 22-01-2017]

Voor zover ingevolge de artikelen 3 tot en met 12 het vervoer van dieren of producten is verboden, is ook het aanvoeren en het afvoeren van deze dieren of producten verboden.

Artikel 15. Verplaatsen vervoermiddelen

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Het verplaatsen van lege vervoermiddelen, gebruikt of kennelijk bestemd om te worden gebruikt voor het vervoer van de dieren of producten, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 12, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is het verplaatsen van lege vervoermiddelen toegestaan, indien:

  • a. die verplaatsing gebeurt ten behoeve van het vervoer dat is toegestaan op grond van de artikelen 3 tot en met 12;

  • b. het vervoermiddel is gereinigd en ontsmet overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 16. Bezoekverbod

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Het is bezoekers verboden vogelverblijfplaatsen, alsmede niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere delen van een inrichting te betreden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het betreden van vogelverblijfplaatsen toegestaan, indien:

  • a. het bezoek van de personen noodzakelijk is in het kader van diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van aanwezige personen in de stal,

  • b. het bezoek aan een houder van commercieel gehouden gevogelte plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker het bezoek registreert.

 • 3 In afwijking van het tweede lid zijn de onderdelen b en c van dat lid niet van toepassing op het bezoek van personen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, indien een acute noodsituatie zich tegen toepassing van deze onderdelen verzet.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het betreden van vogelverblijfplaatsen toegestaan, indien:

  • a. het bezoek betreft van personeel van de inrichting waarvan de vogelverblijfplaats onderdeel uitmaakt,

  • b. het bezoek aan een houder van commercieel gehouden gevogelte plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker in de 72 uren voorafgaand aan het bezoek geen andere inrichting met commercieel gehouden gevogelte heeft bezocht.

 • 5 Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op vervoermiddelen van een bezoeker.

Artikel 17. Bezoekersregeling en registratieplicht

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Het is een houder van gevogelte verboden om bezoekers toe te laten tot zijn vogelverblijfplaatsen alsmede tot een niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten, met uitzondering van de bezoekers, bedoeld in artikel 16, tweede en derde lid, in de daar bedoelde situaties.

 • 2 Een houder van gevogelte houdt een register bij van alle bezoeken aan vogelverblijfplaatsen, niet deugdelijk fysiek van de vogelverblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere delen van een inrichting, waarin ten minste zijn opgenomen:

  • a. naam, adres en woonplaats van de bezoeker,

  • b. voor zover de bezoeker een vervoermiddel heeft gebruikt: soort en kenteken van het vervoermiddel,

  • c. reden van het bezoek, en

  • d. datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.

Artikel 18. Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen en andere tijdelijke verzamelingen zijn verboden, voor zover daar gevogelte op een plaats worden verzameld.

Artikel 19. Verbod jagen en doden van wild

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan indien dit geschiedt:

  • a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;

  • b. ter bestrijding van muskusratten;

  • c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of

  • d. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 20. Afscherm- en ophokplicht gevogelte

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1 Iedere houder van commercieel gehouden gevogelte brengt ten minste afscheidingen aan tussen het gevogelte en andere in de inrichting aanwezige dieren dan gevogelte.

 • 2 Iedere houder van gevogelte neemt passende maatregelen om zo veel mogelijk te voorkomen dat het door hem gehouden gevogelte in contact komt met gevogelte van andere houders of met in het wild levende dieren, zoals in het wild levende vogels of hun uitwerpselen.

 • 3 Voor een houder van commercieel gehouden gevogelte, met uitzondering van gevogelte, behorende tot de fazanten (Phasianidae), en de familie van struisvogels (Struthionidae), van emoes (Dromaiidae), en van nandoes (Rheidae) is een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

Artikel 21. Hygiëneprotocol

[Vervallen per 22-01-2017]

Een hygiëneprotocol wordt ter goedkeuring aan de minister voorgelegd.

Artikel 22. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-01-2017]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 23. Citeertitel

[Vervallen per 22-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Stolwijk 2016.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage 1. Beschermingsgebied

[Vervallen per 22-01-2017]

3km gebiedbeschrijving Stolwijk

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1. Vanaf de kruising van de Lange Tiendweg (Gouderak) en de Beijersewegje, de Beijersewegje volgen in westnoordelijke richting tot aan de Gouderakse Tiendweg.

 • 2. De Gouderakse Tiendweg volgen in oostelijke richting tot aan de N207.

 • 3. De N207 volgen in noordelijke richting tot aan de N228.

 • 4. De N228 volgen in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Grote Haven.

 • 5. De Grote Haven volgen in zuidelijke richting overgaand in de Bredeweg overgaand in de West Vlisterdijk overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Franse Kade.

 • 6. De Franse Kade volgen in zuidelijke richting tot aan de Bovenberg.

 • 7. De Bovenberg volgen in westelijke richting tot aan de Kadijk.

 • 8. De Kadijk volgen in westelijke richting tot aan de N207.

 • 9. De N207 volgen in zuidelijke richting tot aan de Benedenberg.

 • 10. De Benedenberg volgen in westelijke richting overgaand in Zuidbroek tot aan de Zuidbroekse Opweg.

 • 11. De Zuidbroekse Opweg volgen in noordelijke richting tot aan de Oosteinde.

 • 12. De Oosteinde volgen in westelijke richting tot aan de Dorpsstraat.

 • 13. De Dorpsstraat volgen in westnoordelijke richting overgaand in de Kerkweg tot aan de Graafkade.

 • 14. De Graafkade volgen in oostnoordelijke richting tot aan de Wellepoort.

 • 15. De Wellepoort volgen in westnoordelijke richting tot aan de Achterwetering (Water).

 • 16. De Achterwetering volgen in oostnoordelijke richting tot aan de Stolwijkervliet (Water).

 • 17. De Stolwijkervliet (Water) volgen in westnoordelijke richting tot aan de Lange Tiendweg.

 • 18. De Lange Tiendweg volgen in oostnoordelijke richting tot aan de Beijersewegje.

Bijlage 2. Toezichtsgebied

[Vervallen per 22-01-2017]

Beschrijving 10km AI Stolwijk

[Vervallen per 22-01-2017]

 • 1. Vanaf kruising A20 / Bostelweg, Bostelweg volgen in westelijke/noordelijke richting overgaand in Groeneweg tot aan Zuidelijke Dwarsweg.

 • 2. Zuidelijke Dwarsweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Knibbelweg.

 • 3. Knibbelweg volgen in Noordwestelijke richting tot aan Noordelijke Dwarsweg.

 • 4. Noordelijke Dwarsweg volgen in noordoostelijke richting tot aan A12.

 • 5. A12 volgen in oostelijke richting tot aan Bredeweg.

 • 6. Bredeweg volgen in noordelijke richting tot aan Beijerincklaan(N453).

 • 7. Beijerincklaan(N453) volgen in noordoostelijke richting overgaand in Tweede Bloksweg tot aan de Dreef.

 • 8. Dreef volgen in noordoostelijke richting tot aan kanaaldijk.

 • 9. Kanaaldijk volgen in noordelijke richting overgaand in Kerkstraat tot aan kerkweg-Oost.

 • 10. Kerkweg-oost volgen in oostelijke richting tot aan Henegouwerweg.

 • 11. Henegouwerweg volgen in noordelijke richting tot aan waterloop na Recreatiepark Breedijk.

 • 12. Waterloop volgen in oostelijke richting tot aan Middelburgseweg.

 • 13. Middelburgseweg volgen in noordelijke richting tot aan Kaagjesland.

 • 14. Kaagjesland volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsweg tot aan Kerkweg.

 • 15. Kerkweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Schinkeldijk.

 • 16. Schinkeldijk volgen in noordwestelijke richting tot aan Zijdeweg.

 • 17. Zijdeweg volgen in noordelijke richting overgaand in Warmoeskade tot aan J.C. Hoogedoornlaan.

 • 18. J.C. Hoogedoornlaan volgen in oostelijke richting tot aan Oud Bodegraafseweg.

 • 19. Oud Bodegraafseweg volgen in zuidelijke richting overgaand tot aan A12.

 • 20. A12 volgen in oostelijke richting tot aan Molendijk.

 • 21. Molendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Verlengde Tuurluur.

 • 22. Verlengde Tuurluur volgen in oostelijke richting overgaand in Tuurluur overgaand in Papekopperdijk overgaand in Papekopperstraatweg tot aan Johan J Vierbergenweg.

 • 23. Johan J Vierbergenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Wilgenweg.

 • 24. Wilgenweg volgen in oostelijke richting tot aan Iepenweg.

 • 25. Iepenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Toleind overgaand in Kabelslag tot aan Tros.

 • 26. Tros volgen in westelijke richting tot aan Lijnbaan.

 • 27. Lijnbaan volgen in zuidelijke richting overgaand in Laan van Snelrewaard tot aan Waardsedijk.

 • 28. Waardsedijk volgen in noordoostelijke richting tot aan M.A. Reinaldaweg.

 • 29. M.A. Reinaldaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Benedeneind Zuidzijde.

 • 30. Benedeneind Zuidzijde volgen in westelijke richting tot aan Damweg.

 • 31. Damweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lopikerweg West.

 • 32. Lopikerweg West volgen in oostelijke richting tot aan Zijdeweg.

 • 33. Zijdeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lekdijk West.

 • 34. Lekdijk West volgen in westelijke richting tot aan de Lek (water)

 • 35. Lek volgen in westelijke richting tot aan Boonevlietweg.

 • 36. Boonevlietweg volgen in zuidelijke richting tot aan Noordzijde.

 • 37. Noordzijde volgen in westelijke richting tot aan Nieuwpoortsweg.

 • 38. Nieuwpoortsweg volgen in zuidelijke richting tot aan A-Even.

 • 39. A-Even volgen in westelijke richting tot aan B.

 • 40. B volgen in westelijke richting tot aan Damsweg.

 • 41. Damsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Graafdijk Oost.

 • 42. Graafdijk Oost volgen in westelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Graafdijk West overgaand in Hofwegen overgaand in Dorpsstraat overgaand in Abbekesdoel tot aan Peilmolenweg (N481).

 • 43. N481 volgen in noordelijke richting (Zijdeweg) tot aan Heiweg.

 • 44. Heiweg volgen in westelijke richting tot aan Kortland.

 • 45. Kortland volgen in westelijke richting tot aan de Nederwaard (water).

 • 46. Nederwaard (water) volgen in noordelijke / westelijke richting overgaand in Het nieuwe Waterschap tot aan Lekdijk.

 • 47. Vanaf Lekdijk de Lek (water) overstekend in noordlijke richting naar Lekdreef.

 • 48. Lekdreef volgen in noordelijke richting tot aan Ooster Lekdijk.

 • 49. Ooster Lekdijk volgen in westelijke richting tot aan Breekade.

 • 50. Breekade volgen in noordelijke richting tot aan Tiendweg (N477)

 • 51. Tiendweg (N477) volgen in westelijke richting tot aan Tussenweg.

 • 52. Tussenweg volgen in noordelijke richting tot aan Cornelis Gerardus Roosweg (N210).

 • 53. Cornelis Gerardus Roosweg (N210) volgen in westelijke richting overgaand in Algeraweg tot aan Abram Van Rijckevorselweg (N219).

 • 54. Abram Van Rijckevorselweg (N219) volgen in noordoostelijke richting tot aan Burgermeester Van Beresteijnlaan.

 • 55. Burgermeester Van Beresteijnlaan volgen in noordwestelijke richting tot aan spoorlijn Gouda-Rotterdam.

 • 56. Spoorlijn Gouda-Rotterdam volgen in oostelijke richting thv Spoorlaan.

 • 57. Spoorlaan volgen in noordelijke richting tot aan Europalaan.

 • 58. Europalaan volgen in noordelijke / oostelijke richting tot aan richting tot aan Bostelweg.

 • 59. Bostelweg volgen tot aan kruising Bostelweg/A20.

Bijlage 3. Corridor voor Exportslachterij Clazing, Bierhoogtweg 17, 2761JH Zevenhuizen

[Vervallen per 22-01-2017]

Vanaf oostelijke richting

 • 1. Komende vanaf oostelijke richting vanaf de A20 neem afslag 17 tot aan (N219).

 • 2. Volg (N219) in Noordelijke richting tot aan zuidelijke Dwarsweg.

 • 3. Volg Zuidelijke Dwarsweg in oostelijke richting tot aan Bierhoogtweg.

 • 4. Volg Bierhoogtweg in noordelijke richting tot aan Bierhoogtweg 17.

 • 5. En vice versa.

Vanaf westelijke richting

 • 1. Komende vanaf westelijke richting vanaf de A20 neem afslag 17 tot aan N219).

 • 2. Volg (N219) in Noordelijke richting tot aan zuidelijke Dwarsweg.

 • 3. Volg Zuidelijke Dwarsweg in oostelijke richting tot aan Bierhoogtweg.

 • 4. Volg Bierhoogtweg in noordelijke richting tot aan Bierhoogtweg 17.

 • 5. En vice versa.

Terug naar begin van de pagina