Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden [...] van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017

Geraadpleegd op 16-08-2022.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017

Artikel 1. Het betalen van voorschotten aan de zorgverzekeraar

 • 1 Over de periode waarover de bestuursrechtelijke premie verschuldigd is verstrekt het CAK een voorschot op de nog toe te kennen bijdrage als bedoeld in artikel 6.5.4, eerste en tweede lid, Regeling zorgverzekering. Hij betaalt dit voorschotbedrag maandelijks uit met ingang van de maand volgend op de melding.

 • 2 Het CAK vermenigvuldigt per zorgverzekeraar per maand de eindstand van het aantal in behandeling genomen meldingen met de tot de maand herleide standaardpremie zoals bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag en stelt de uitkomst daarvan als voorschotbedrag vast.

 • 3 Het CAK zendt maandelijks per zorgverzekeraar een specificatie van het betaalde voorschotbedrag waarop staat vermeld:

  • de beginstand van de meldingen van de betreffende maand;

  • het aantal aanmeldingen van de betreffende maand;

  • het aantal afmeldingen van de betreffende maand;

  • de eindstand van de meldingen van de betreffende maand;

  • het aantal aanmeldingen op grond van artikel 6.5.4, derde lid, Regeling zorgverzekering.

Artikel 2. De vaststelling van de bijdrage aan de zorgverzekeraar

 • 1 Uiterlijk in april van het tweede jaar volgend op het kalenderjaar waarover de bijdrage verschuldigd is, zendt het CAK een definitieve jaarafrekening aan de zorgverzekeraar, waarin hij per zorgverzekeraar het totaalbedrag van de over dat kalenderjaar te verstrekken bijdrage vaststelt.

 • 2 In de jaarafrekening vermeldt het CAK:

  • a. de door het CAK over dat kalenderjaar te betalen bijdrage op grond van artikel 6.5.4, tweede lid, Regeling zorgverzekering;

  • b. de som van de bijdragen die het CAK heeft toegekend voor zorgverzekeringen terzake waarvan naar het oordeel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 34a, tweede lid, Zorgverzekeringswet en de op grond van artikel 6.5.4, tweede lid onder b, Regeling zorgverzekering toegekende bijdragen voor zorgverzekeringen voor zover de oorzaak van de vertraging in de melding naar het oordeel van de NZa in overwegende mate aan de zorgverzekeraar te wijten is;

  • c. de som van de in het tweede lid onder a en b genoemde bedragen;

  • d. de mededeling van het CAK dat de zorgverzekeraar het saldo zoals genoemd onder c, onder verrekening van de reeds betaalde voorschotten, ontvangt dan wel aan het CAK dient terug te betalen.

 • 3 Indien blijkt dat de zorgverzekeraar nog een bedrag dient te ontvangen, betaalt het CAK dit bedrag binnen zes weken na vaststelling daarvan aan de zorgverzekeraar uit, bij gebreke waarvan het CAK wettelijke rente vergoedt over het te laat betaalde bedrag.

 • 4 Indien blijkt dat de zorgverzekeraar een te hoog voorschot op de bijdrage heeft ontvangen, verzoekt het CAK de zorgverzekeraar het saldo binnen zes weken te betalen, bij gebreke waarvan het CAK wettelijke rente over het te laat terugbetaalde bedrag in rekening zal brengen.

 • 5 In afwijking van het derde en vierde lid kan het CAK het verschil tussen het bedrag aan vastgestelde bijdragen en toegekende bijdragen verrekenen met over een later jaar te bevoorschotten bijdragen.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017.

Deze beleidsregels worden met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 20 december 2016

E. van den Brink,

Voorzitter van het CAK

Naar boven