Tarievenbesluit Ctgb 2017

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Tarievenbesluit Ctgb 2017

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Besluit om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten, vast te stellen als beschreven in dit besluit en de daarbij behorende bijlagen:

Hoofdstuk 1. – Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

 • a. Gewasbeschermingsverordening: verordening (EG) 1107/2009 van het Europees parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad

 • b. Gewasbeschermingsrichtlijn: richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 2991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

 • c. Biociden verordening: verordening (EU) 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012

 • d. Biociden richtlijn: Richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden

 • e. de wet: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • f. de regeling: Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • g. het college: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • h. Onze Minister; de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister

 • i. nieuwe werkzame stof:

  • i. (gewasbeschermingsmiddelen)

   • 1. een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsverordening, of

   • 2. een werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld

  • ii. (biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Biociden Verordening

 • j. zonale aanvragen: aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Gewasbeschermingsverordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld

 • k. Europese aanvragen: aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsverordening.

Hoofdstuk 2. – Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

2. Overgangsregime

[Vervallen per 01-01-2018]

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2017, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als “Tarievenbesluit Ctgb 2017”.

Vastgesteld door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op d.d. 28 september 2016

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze,

de Voorzitter,

ir. J.F. de Leeuw

Hoofdstuk 3. – Tarieven Servicedesk

[Vervallen per 01-01-2018]

Verzoeken

Omschrijving

Tarief 2017

Categorie

   

1

Tot 4 uur

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

2

Vanaf 4 uur

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie

3

Request for meeting (RFM)

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie

4

Pre-submission meeting (PSM)

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie, met een voorschot van € 10.000,-

5

Pre-application support traject voor aanvraagtypen B-TFN, B-UTN en B-UTFN

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie, met een voorschot van € 5.000,-

6

Voorlichtingsbijeenkomst (algemeen)

€ 195,–

7

Workshop

P.M.

Hoofdstuk 4. – Gewasbescherming

[Vervallen per 01-01-2018]

Tarieven aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen gewasbescherming

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2017

TGEURAP, TGEURAPR

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof m.u.v. van een werkzame stof op basis micro-organismen of feromonen

 
 

Aanvraagkosten

€ 12.500,-

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

Werkelijke kosten met voorschot van € 150.000,-

 

Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,-

     

TGEURAPM, TGEURPRM

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof op basis micro-organismen of feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

 
 

Aanvraagkosten

€ 9.000,-

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

Werkelijke kosten met voorschot van € 40.000,-

 

Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van € 40.000,-

     

TGEUCORA

Ctgb Co-rapporteur AIR stofdossier

 
 

Kosten becommentariëren stofbeoordeling RMS

Werkelijke kosten met voorschot van € 20.000,-

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,-

 

Co-rapporteur (type AIR) werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review en Europese besluitvorming)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

Werkelijke kosten met voorschot van € 25.000,-

   

TGEURPCD

Ctgb rapporteur voor het beoordelen van confirmatory data

 
 

Beoordeling confirmatory data

Werkelijke kosten met voorschot van € 15.000,-

Tarieven aanvragen gewasbescherming, middelaanvragen

Middelaanvragen op basis van nacalculatie

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2017

Zonale aanvragen met het Ctgb als rapporteur (Nederland is zRMS).

• Nieuwe aanvraag (ZTG)

• Wijzigingsaanvraag (ZWTG)

• Renewal (ZRG)

• Vrijwillig zonale herregistratie (ZTHG)

Inbehandelingname en beoordelen (voorschot type 1)

Reguliere zonale aanvragen

Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,-*

Inbehandelingname en beoordelen (voorschot type 2)

Zonale aanvragen op basis van een micro-organisme, feromoon of plant extract (laag risico).

Zonale wijzigingsaanvragen gebaseerd op een recent dRR.

Werkelijke kosten met voorschot van € 30.000,-*

Aanvraagkosten

ZRG aanvragen (renewal van een middel met Nederland als zRMS), waarvoor uitstel is toegekend voor het indienen van het dRR.

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op voorschot type 1 en 2 na indiening dRR.

€ 10.000,-

NLKUG, NLKUGH

Aanvraag tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen

Werkelijke kosten met voorschot van € 8.000,-*

Aanvraagtarieven voor middelaanvragen op basis van vaste tarieven

Voor deze aanvragen geldt een aanvraag- en beoordelingstarief.

Aanvraagtype

Omschrijving

Aanvraagtarief

NLTG, NLWTG, NLRG, NLTHG,

CMS aanvraag

Zonale aanvragen waarbij Ctgb geen rapporteur is (Nederland is CMS)

• Nieuwe aanvraag (NLTG)

• Wijzigingsaanvraag (NLWTG)

• Renewal (NLRG)

• Vrijwillig zonale herregistratie (NLTHG)

€ 8.960,-

NLWERGZ, NLWERG

Wederzijdse erkenning

Wederzijdse erkenning kan op basis van zonaal dossier (NLWERGZ) of op basis van een toelating onder Richtlijn 91/414/EEG (NLWERG) uit een andere lidstaat

€ 4.096,-

THG

Herregistratie niet zonaal

(Art 80 (EG) 1107/2009)

€ 6.912,-

NLWG

Wijzigingsaanvraag

Nationale aanvraag tot wijziging (nationaal addendum) toelating

€ 2.560,-

Beoordelingstarieven voor middelaanvragen op basis van vaste tarieven

De beoordelingstarieven voor deze aanvraagtypen zijn gebaseerd op aanvragen met 1 werkzame stof, met maximaal 5 toepassingen (= regels in de GAP) en 1 dRR/zone. Er worden extra kosten in rekening gebracht wanneer een middel meerdere werkzame stoffen bevat, er meer dan 5 toepassingen zijn en/of wanneer er sprake is van meer dan 1 dRR.

T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en aanvragen waarbij uitsluitend het nationaal addendum wordt beoordeeld

NLTG, NLWTG, NLRG, NLTHG, NLWERG, NLWERGZ, NLWG

Aspect

Beoordelingstarief 2017

Werkzaamheid

€ 1.024,-

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 640,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 512,–

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 1.280,-

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.920,-

Ecotoxicologie

€ 2.560,-

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 2.432,-

   

Totaal

€ 10.368,-

T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en nationaal addendum voor middelen o.b.v. micro-organismen of feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen

NLTG, NLWTG, NLRG, NLTHG, NLWERG, NLWERGZ, NLWG,

Aspect

Beoordelingstarief 2017

Werkzaamheid

€ 1.536,-

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 640,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en van de toepasser

€ 1.024,-

Gedrag en lotgevallen in het milieu en ecotoxicologie

€ 1.280,-

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 2.432,-

   

Totaal

€ 6.912,-

Tarieven beoordelen algemeen

THG, TG, WYG, PWSG, MRL, MTR, IKV

Aspect

Beoordelingstarief 2017

Werkzaamheid

€ 1.536,-

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 1.024,-

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.560,-

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.432,-

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.304,-

Ecotoxicologie

€ 4.480,-

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 2.432,-

   

Totaal

€ 16.768,-

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen

Werkzaamheden

Tarief 2017

Per extra werkzame stof

€ 1.792,-

Per 1 tot en met 5 extra toepassingen

€ 768,–

Tankmix

€ 1.792,-

Extra dRR

€ 8.960,-

Inperking tijdens de beoordeling (bijv. tussentijdse wijziging WG/GAP, wijziging in toepassing etc. zonder aanpassing beoordeling.)

€ 1.024,-

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotox)

Werkelijke kosten op basis van ureninschatting

Toepassing van Guidance Document aquatische organismen

€ 1.024,-

Toepassing van Guidance Document vogels en zoogdieren

€ 1.536,-

Toepassing Guidance Document DEGT50 (EFSA, 2014)

€ 256,–

Toepassing FOCUS Guidance Document Groundwater (EFSA, 2014)

€ 2.048,-

Toepassing Guidance honingbijen en andere bestuivers

P.M.

Toepassing Guidance bedekte teelt

€ 512,–

Vergelijkende beoordeling gewas conform Art 50 Verordening (EG) 1107/2009 (Comparative Assessment)

CA 1:Intake

Landbouwkundige beoordeling

CA 2: Risico beoordeling

€ 744,–

Per toepassing € 744,–

Werkelijke kosten op basis van ureninschatting

Tarieven overige aanvragen gewasbescherming zonder extra beoordelingskosten

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2017

Administratieve wijzigingen

 

WNT, WNAW, OT

Wijziging naam toegelaten middel,

Wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder

Overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 256,–

INTR

Intrekking van een toelating van een gewasbeschermingsmiddel

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

     

Kleine wijzigingen

 

WSGNW

Niet wezenlijke wijziging van de samenstelling

€ 832,–

Toevoegen of wijzigen fabrikant middel, wijzigen productielocatie

Wijziging productieproces middel (overgangsrecht)

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

NLWATG

Kleine wijziging WG-GA/WG inclusief beperkingen toepassingsgebied.

(waarbij GAP niet wijzigt en er geen risicobeoordeling nodig is)

€ 256,–

     

Overige type toelatingen

 

AG,

VAG,

UAG,

NLWERGV

Afgeleide aanvragen

Nieuwe afgeleide toelating

Verlenging afgeleide toelating

Uitbreiding afgeleide toelating

Administratieve verlenging van een toelating verkregen via een Wederzijdse erkenning

€ 832,–

     

PAG,

VPAG,

UPAG,

BPAG

Parallel aanvragen

Parallel vergunning

Verlenging parallel vergunning

Uitbreiding parallel vergunning

Nieuwe batch voor parallel handel

€ 832,–

PGN

Proefontheffing

vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen komen

€ 256,–

PGR

Proefontheffing

vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij het de bedoeling is dat de behandelde gewassen in de voedselketen komen, basisbedrag

€ 320,–

PGR

Proefontheffing

Aanvullend bedrag per 5 gewas toepassingen die men in de voedselketen wil brengen (regels in de tabel)

€ 128,–

VIG

Verzoek inlichtingen dierproeven

€ 512,–

 

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten

TT

Toevoegingsstof aanvraag

€ 832,–

EXV

Exportverklaring

€ 256,–

 

EU MRL beoordelingen conform Art 12 van 396/2005 (Opstellen Evaluatie Rapport)

€ 640,–

     

WGF, WGI

Omzetting WGGA naar WG of update WG

 
 

Toelatinghouder levert zelf WG aan en voldoet aan voorwaarden

€ 832,–

 

Toelatinghouder levert WG niet aan of WG voldoet niet aan voorwaarden voor maximaal 5 toepassingen

€ 1.280,-

 

Aanvullend bedrag per 5 toepassingen wanneer toelatinghouder WG niet aanlevert of WG voldoet niet aan voorwaarden

€ 256,–

 

Omzetting van WGGA naar of update van WG voor parallel vergunningen of gewijzigde toelatingen

€ 384,–

 

Omzetting van WGGA naar WG1.0 naar WG2.0

€ 256,–

     
 

Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van

Verordening (EG) 1107/2009

Tarieven zie Rgb Staatscourant nr. 63105

d.d. 30 november 2016

Tarieven overige aanvragen gewasbescherming waarvoor naast het tarief indien nodig extra beoordelingskosten in rekening kunnen worden gebracht

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2017

WYG

Wijziging verpakking, houdbaarheidstermijn of etikettering

€ 384,–

PWSG

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie beoordeling t/m TIER 1- Equivalentie nog niet beoordeeld in andere lidstaat

€ 1.280,-

 

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie is beoordeeld door andere lidstaat en gepubliceerd op CircaBC

€ 256,–

MRL

Afleiden van Maximaal Residu Limiet MRL

€ 832,–

MTR

Aanvragen tot afleiden norm in het kader van de KRW

€ 832,–

     
 

In kennisstellingsverplichting

 

IKV

Verordening (EG) 1107/2009 artikel 56, eerste lid of vierde lid (inhoudelijk)

€ 832,–

IKV

Verordening (EG) 1107/2009 artikel 56, vierde lid (administratief)

€ 256,–

Tarieven voor te evalueren samenvattingen en studierapporten met betrekking tot middelgegevens

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2017

Alle aanvragen

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotox)

werkelijke kosten op basis van ureninschatting

Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

 

Jaarlijkse Vergoeding

 

JV

Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

€ 1.419,-

Hoofdstuk 5. - Biociden

[Vervallen per 01-01-2018]

Tarieven middelaanvragen en overige werkzaamheden onder verordening (EU) 528/2012

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP3

Omschrijving

Tarief 2017

   

Aanvragen waarbij een volledige beoordeling uitgevoerd moet worden

 

B-UTN, B-UTH

UA-APP

Unie toelating biocide waarbij NL de evaluerende competente autoriteit is (nieuw middel of herregistratie)

 

B-UTFN, B-UTFH

UA-APP

Unie toelating biocide familie waarbij NL de evaluerende competente autoriteit is (nieuw middel of herregistratie)

 

B-TN, B-TH

NA-APP

Nationale toelating biocide (nieuw middel of herregistratie)

 

B-TFN, B-TFH

NA-APP

Nationale toelating biocide familie (nieuw middel of herregistratie)

 

B-TPR, B-TPRF

 

Voorlopige toelating (biocide of familie)

 

B-TR, B-TRF

NA-RNL

Verlenging van een toelating (biocide of familie)

 

B-GW, B-GWF

NA-AAT, NA-MAC

Grote wijziging van een toelating (biocide of familie) waarbij Nederland de evaluerende competente autoriteit is

 
       
   

Standaardtarief

 
   

Aanvraagkosten

€ 6.912,-

   

Beoordelingskosten fysisch-chemische eigenschappen en analysemethoden

€ 1.536,-

   

Beoordelingskosten werkzaamheid

€ 4.608,-

   

Beoordelingskosten humane toxicologie

€ 4.608,-

   

Beoordelingskosten milieu

€ 4.992,-

   

Eindoordeel

€ 2.432,-

       
   

Totale kosten voor een 'standaard' aanvraag

€ 25.088,-

       
   

Het standaardtarief voor aanvragen biocide is gebaseerd op een nationale aanvraag (geen Unietoelating), 1 user category, 1 PT, 1 werkzame stof, geen Substance of Concern, geen comparative assessment en geen confidentiality request

 
   

Tarief familie kent dezelfde basis als aanvraag biocide

 
       
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Comparative assessment

€ 11.392,-

   

Familie (basistarief)

€ 11.392,-

   

Familie (per familielid)

€ 1.280,-

   

Extra user category

€ 1.792,-

   

Extra PT

€ 1.792,-

   

Extra active substance

€ 1.792,-

   

Substance of concern (per stof)

€ 1.792,-

   

In kader van Unietoelating (NL = eCA)

€ 4.352,-

   

Confidentiality request (per item)

€ 128,–

   

Samenvatten en/of evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten op basis van uren-inschatting

       
   

Aanvragen voor wederzijdse erkenning (NL is betrokken lidstaat)

 

B-TWENP

B-TWEHP

NA-MRP

All-in-one tarief voor wederzijdse erkenning in parallel van een enkel middel (geen familie)

€ 7.296,-

B-TWENS

B-TWEHS

NA-MRS

All-in-one tarief voor wederzijdse erkenning in sequentie van een enkel middel (geen familie)

€ 7.296,-

B-GWC,

B-GWFC

NA-AAT

NA-MAC

All-in-one tarief voor grote wijziging van een toelating (biocide of familie) waarbij Nederland de betrokken lidstaat is.

€ 7.296,-

   

Het standaardtarief wederzijdse erkenning van een familie kent dezelfde basis als aanvraag wederzijdse erkenning van een gewone toelating.

 
       
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Comparative assessment

€ 1.240,-

   

Familie (per familielid)

€ 896,–

   

Extra user category

€ 896,–

   

Extra PT

€ 896,–

   

Extra active substance

€ 896,–

       

Bij het indienen van een wederzijdse erkenning in parallel wordt het op dat moment geldende tarief in rekening gebracht. Indien de tarieven zijn gewijzigd op het moment dat de wederzijdse erkenning in parallel daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, zal een extra factuur worden opgesteld om het verschil te verrekenen.

       
   

Vereenvoudigde toelating

 

B-ET, B-ETF

SA-APP

Vereenvoudigde toelating

€ 7.296,-

B-ETN, B-ETFN

SA-APP

Vernieuwing van een vereenvoudigde toelating (enkel middel of familie)

€ 896,–

       
   

Het standaardtarief voor aanvragen biocide is gebaseerd op 1 user category, 1 PT, 1 werkzame stof en geen confidentiality request

 
   

Tarief familie kent dezelfde basis als aanvraag biocide

 
       
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Familie (basistarief)

€ 896,–

   

Familie (per familielid)

€ 896,–

   

Extra PT

€ 896,–

   

Extra active substance

€ 896,–

   

Confidentiality request (per item)

€ 128,–

   

Samenvatten en/of evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten op basis van uren-inschatting

       
   

Vereenvoudigde toelating kennisgeving

 

B-EM

SN-NOT

Kennisgeving (melding) van vereenvoudigde toelating, toegelaten in een andere lidstaat

€ 1.536,-

       
   

Toelating volgens de procedure van 'the same biocidal product'

 

B-ST

NA-BBS, NA-BBP

All-in-one tarief voor same biocidal product van een enkel middel (geen familie)

€ 1.664,-

       
   

Het standaardtarief voor aanvragen same biocidal product is gebaseerd op een nationale aanvraag zonder gelijktijdige administratieve wijziging

 
   

Het standaardtarief same biocidal product van een familie kent dezelfde basis als aanvraag same biocidal product van een gewone toelating

 
       
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Familie (per familielid)

€ 256,–

   

Gelijktijdige administratieve wijziging

€ 256,–

       
   

Overige tarieven Biociden

 

Indien noodzakelijk, kunnen voor onderstaande aanvragen beoordelingskosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden vooraf bepaald op basis van de ingeschatte werkelijke kosten.

B-FL

NA-NPF

Toevoeging van een product aan een biocidefamilie

€ 1.280,-

B-AW

NA-ADC

Wijziging toelating: administratieve wijziging

€ 256,–

B-KW

NA-MIC

Wijziging toelating: kleine wijziging, omzetten WG/GA naar SPC op verzoek toelatinghouder.

€ 1.536,-

PB

ET-NOT

Kennisgeving van experiment of proef

€ 512,–

       
   

Vergunning voor parallelhandel

 

PAB,VPAB, UPAB,BPAB

PP-APP

All-in-one tarief

€ 832,–

Tarieven middelaanvragen en overige werkzaamheden waarbij één of meer bestaande werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's, nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen of Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Aanvraagtype

 

Omschrijving

Tarief 2017

   

Aanvraagkosten

 

TB, TBE, UB, WSB

 

Aanvraagkosten toelating, uitbreiding, wijziging

€ 5.120,-

KB

 

Vaststelling kaderformulering

€ 2.560,-

TVB

 

Verlenging

€ 2.816,-

       

TB, TBE, UB, WSB, WYB, TVB

 

Beoordelingskosten

 
   

Werkzaamheid

€ 1.280,-

   

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 1.536,-

   

Criteria ten aanzien van de toepasser en volksgezondheid

€ 2.304,-

   

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.304,-

   

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 2.432,-

       
   

Totale beoordelingskosten voor een 'standaard' aanvraag, de aanvraagkosten worden apart in rekening gebracht

€ 9.856,-

       

TB, UB, TBE

 

Indien gebruik wordt gemaakt van vergelijkende beoordeling (tarief per aspect)

€ 896,–

       
   

Aanvraagkosten en beoordelingskosten gecombineerd

 

DVB

 

Complete beoordeling dringend vereist biocide

€ 11.008,-

       
   

Overige aanvragen

 
   

Indien noodzakelijk, kunnen voor onderstaande aanvragen beoordelingskosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden vooraf bepaald op basis van de ingeschatte werkelijke kosten.

 

AB, VAB, UAB

 

Toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide biocide,

€ 832,–

WWGGA

 

Wijziging WGGA (redactioneel)

€ 256,–

WSBNW

 

Voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling biocide

€ 832,–

PAB, VPAB, BPAB, UPAB

 

Parallel toelating biocide, verlenging parallel toelating biocide, overige aanvragen betreffende parallel toelating biocide

€ 832,–

WNT, WNAW, OT

 

Wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 256,–

WYB

 

Wijziging verpakking, wijziging etikettering van een biocide, overige wijzigingen (redactioneel)

€ 384,–

EXV

 

Exportverklaring

€ 256,–

       

VIB

 

Verzoek om inlichtingen dierproeven biocide

€ 512,–

   

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten

Wijziging productielocatie middel onder overgangsrecht

 

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

Tarieven aanvragen tot goedkeuring en verlenging van werkzame stoffen, alsmede opname in Annex I (van Verordening (EU) 528/2012) van werkzame stoffen

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP3

Omschrijving

Tarief 2017

EU-B

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Aanvraag tot goedkeuring van een (nieuwe) werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

€ 12.500,-

   

Samenvatten, evalueren en beoordelen

 

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA

Extra evaluatie en extra beoordelingen

Werkelijke kosten met voorschot van € 250.000,-

       

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA

Gemiddelde evaluatie

Werkelijke kosten met voorschot van € 200.000,-

       

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Evaluatie o.b.v. eenvoudig dossier of dossier voor aanvraag inclusie van werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Werkelijke kosten met voorschot van € 100.000,-

       
   

Overige werkzaamheden

 

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Werkzaamheden ter afronding van de aanvraag van een werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012 (Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,-

       

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot middelgegevens

Aanvraagtype

Aspect

Omschrijving

Tarief 2017

TB, TBE, UB, WSB, WYB, TVB

werkzaamheid

De werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel (per aanvraag)

€ 1.497,-

Alle aanvragen

overige aspecten

Samen te vatten en/of te evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten op basis van uren-inschatting

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot stofgegevens

Aanvraagtype

Aspect

Omschrijving

Tarief 2017

Alle aanvragen

overige aspecten

Samen te vatten en/of te evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten op basis van uren-inschatting

Jaarlijkse vergoeding biocide

JV

Jaarlijkse vergoeding

 
 

Toelating biocide (Nationaal)

€ 1.175,-

 

Toelating biocidefamilie

€ 1.000,-

 

Additioneel per familielid

€ 195,–

 

Het tarief dat maximaal voor een familie in rekening wordt gebracht is € 4.900,- per jaar.

 
 

Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden van een productfamilie wordt zowel voor de familie als voor de individuele leden een vergoeding in rekening gebracht.

 
Terug naar begin van de pagina