Beschikking individueel mbi-omzetplafond 2017

[Regeling vervallen per 31-12-2017.]
Geldend van 01-01-2017 t/m 30-12-2017

Beschikking individueel mbi-omzetplafond 2017

Macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg,

alsmede haar beleidsregel(s):

 • ‘Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg’, met kenmerk BR/REG-17123,

 • ‘Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg’,

de nadere regel(s):

en:

voor:

 • zorgaanbieders van zintuiglijk gehandicaptenzorg;

ambtshalve besloten:

 • voor het kalenderjaar 2017 per individuele zorgaanbieder een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg, vast te stellen voor de door die zorgaanbieder gerealiseerde individuele omzet, indien:

  • (a) de Minister aan de NZa meedeelt dat er geen sprake is van overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar 2017. In dat geval geldt:

   individuele bovengrens (2017) = individuele omzet (2017)

  • (b) de Minister aan de NZa meedeelt dat er sprake is van een overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar 2017.

   In dat geval geldt:

   individuele bovengrens (2017) =

   Bijlage 258037.png

Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2017]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, zal deze beschikking in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Bezwaar en beroep

[Vervallen per 31-12-2017]

Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 7:1 lid 1 Awb kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. Het bezwaar kan per post, per fax of, indien in uw geval van toepassing, via het webportaal Toegang (https://toegang.nza.nl) ingediend worden (dus niet via e-mail). In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift.

Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend

Nederlandse Zorgautoriteit,

J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

Terug naar begin van de pagina