Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 26-03-2023.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-09-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2016, nr. VO/1102619, houdende regels voor de aanvullende bekostiging van scholen in het voortgezet onderwijs voor de eerste opvang van nieuwkomers (Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 85a, eerste lid, en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, eerste, tweede en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Doelstelling

 • 1 De minister verstrekt ambtshalve aanvullende bekostiging voor de kosten van de eerste opvang.

 • 2 De minister kan het bevoegd gezag eenmalig op aanvraag aanvullende bekostiging verstrekken voor de kosten van de voorbereidende en coördinerende werkzaamheden die samenhangen met de opstart van de eerste opvang, indien deze eerste opvang betrekking heeft op ten minste 10 nieuwkomers op de peildatum.

Artikel 4. Bekostigingsbedrag

 • 1 De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt per school berekend op basis van het aantal nieuwkomers dat op de betreffende peildatum, bedoeld in het vierde lid, op de school staat ingeschreven.

 • 2 De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, eerste lid, bedraagt:

  • a. € 3.003,17 per kwartaal per nieuwkomer eerste categorie;

  • b. € 1.085,89 per kwartaal per nieuwkomer tweede categorie.

 • 4 De peildata zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het kalenderjaar 2021.

 • 5 De minister stelt de verblijfstermijn in Nederland voor iedere peildatum vast op basis van:

  • a. de eerste datum verblijfstitel, zoals blijkt uit de BRP;

  Indien er in de BRP geen datum verblijfstitel aanwezig is hanteert de minister:

  • b. de datum in Nederland, zoals blijkt uit de BRP; of

  • c. indien het bevoegd gezag van mening is dat de werkelijke datum binnenkomst in Nederland afwijkt van de hiervoor onder a en b genoemde gegevens kan het bevoegd gezag in BRON de datum binnenkomst in Nederland volgens het bevoegd gezag registreren. De minister hanteert dan deze datum, met dien verstande dat het bevoegd gezag hiervan aan de accountant een bewijsstuk of bewijsstukken overlegt.

Artikel 5. Bekostiging

 • 1 DUO hanteert voor de voorlopige telling en de daarop gebaseerde bekostiging, bedoeld in artikel 3, eerste lid, de registratie in BRON op respectievelijk 16 januari, 16 april, 16 juli en 16 oktober 2021 van het aantal nieuwkomers dat op respectievelijk de peildata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 2021 als schoolgaand stond ingeschreven.

 • 2 Om in aanmerking te komen voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, tweede lid, mag het bevoegd gezag voor een school niet eerder aanvullende bekostiging hebben ontvangen voor de organisatie van eerste opvang. De school dient te beschikken over een verklaring van de gemeente, waaruit blijkt dat de school nog niet eerder aanvullende bekostiging heeft ontvangen van de gemeente voor de organisatie van eerste opvang. De school bewaart deze verklaring in haar administratie.

 • 3 Voor het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 3, tweede lid, wordt gebruikgemaakt van het daarvoor beschikbaar gestelde formulier op www.duo.nl. Aanvragen die op de peildata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 2021 niet uiterlijk op respectievelijk 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober 2021 door DUO zijn ontvangen, worden afgewezen.

Artikel 6. Vaststelling, betaling en verantwoording

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt direct vastgesteld in de maand, volgend op de betreffende peildatum.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in de regeling omschreven doel en kan ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 3 De minister betaalt ineens.

Artikel 7. Schoolplan

 • 1 Het bevoegd gezag geeft in het schoolplan aan hoe het de aanvullende bekostiging inzet voor het onderwijskundig beleid en de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers.

 • 2 Het bevoegd gezag informeert de partijen in de omgeving van de school, die herkenbaar betrokken zijn bij de inzet van de aanvullende bekostiging, over zijn beleid ter zake en betrekt opmerkingen van die partijen op een herkenbare manier bij het bepalen van het onderwijskundig beleid.

Artikel 9. Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2 Deze regeling vervalt per 1 januari 2022.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Naar boven