Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017

Het CAK,

gelet op de artikelen 9b en 9c van de Zorgverzekeringswet en de artikelen 4:86 en 4:87 van de Algemene wet bestuursrecht,

in aanmerking nemende dat de Wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK, welke – zoals bepaald bij Staatsblad 2016, nr. 442, in werking treedt per 1 januari 2017;

besluit om de volgende beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1

  • 2 In afwijking van het eerste lid kan het CAK de verzekeringsplichtige een betalingsregeling aanbieden. De betalingsregeling houdt in dat de verzekeringsplichtige de bestuurlijke boete in drie gelijke maandelijkse termijnen betaalt. Het CAK brengt geen wettelijke rente in rekening over de termijn waarover de betalingsregeling loopt.

  • 3 Indien de verzekeringsplichtige de boete niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan wel indien hij zich niet aan de betalingsregeling houdt, maant het CAK de verzekeringsplichtige één maal aan om binnen twee weken de boete te betalen dan wel de termijnbetalingen te hervatten. Vindt geen nakoming plaats, dan vervalt de betalingsregeling en gaat het CAK onverkort over tot de invordering van het gehele openstaande bedrag.

Artikel 2. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017

Artikel 3. Inwerkingtreding en publicatie

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Deze beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 1 december 2016

E. van den Brink,

Voorzitter van het CAK

Terug naar begin van de pagina