Beleidsregel vaststelling regels subsidiabiliteit uitgaven voor technische bijstand ESF 2014–2020 en EFMB 2014–2020

Geldend van 30-12-2016 t/m heden

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2016, 2016-0000259499, tot vaststelling van regels voor de subsidiabiliteit van de uitgaven voor technische bijstand ESF 2014–2020 en EFMB 2014–2020

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 65, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad en artikel 26, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen;

Besluit:

Artikel 1

In de uitgavenstaten aan de Europese Commissie kunnen als technische bijstand voor de uitvoering van het Nederlandse Operationeel Programma Europees Sociaal Fonds en het Nederlandse Operationeel Programma Europees Fonds voor Meestbehoeftigen worden opgenomen:

  • a. kosten voor de werkzaamheden van de Managementautoriteit;

  • b. kosten voor de werkzaamheden van de Certificeringsautoriteit;

  • c. kosten voor de werkzaamheden van de Auditautoriteit; of,

  • d. kosten voor de beheersing en beleidsmatige ondersteuning van het Operationeel Programma Europees Sociaal Fonds en het Operationeel Programma Europees Fonds voor Meestbehoeftigen, door de Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2016.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2016

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina