Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ILT 2017

[Regeling vervalt per 01-01-2022.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 december 2016 nr. BOACAT2016/068, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Inspectie Leefomgeving en Transport

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport van 13 december 2016 en het advies van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van inspecteur ILT in dienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur, als genoemd in onderdeel 7.4 van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar aangevuld met de wetten op het gebied van verkeer en waterstaat voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland en daarbuiten voor zover de Nederlandse rechtsmacht strekt en voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 300 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

 • 1 De Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ILT 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina