Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)

Geraadpleegd op 08-08-2022.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 29 december 2016, nr. 2016-0000225960, tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat artikel 3.13, eerste lid, onderdeel g, van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft na overleg met de Minister van Economische Zaken;

Handelende wat de artikelen 3.13, eerste lid, onderdeel i, en 3.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Handelende wat artikelen 25 en 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen betreft in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Handelende wat de artikelen 2:1 en 2:2 van het Algemeen douanebesluit betreft in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Handelende wat artikel 3:2 van het Algemeen douanebesluit betreft in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 1.7, 3.13, 3.20, 3.34, 3.104 en 3.133 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 17, 25, 31 en 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de artikelen 11, 12a, 13, 13bis, 25, 26, 28a en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 10 en 10a van de Wet op de dividendbelasting 1965, artikel 29 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 2:1 van de Algemene douanewet, artikel XVI van de Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie, de artikelen 78 en 91 van de Wet op de accijns, artikel 10 van de Wet belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 60a, 63, 66 en 92 van de Wet belastingen op milieugrondslag, de artikelen 3a, 49a en 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 7a, 25, 26, 67 en 70a van de Invorderingswet 1990, artikel 6.11 van de Belastingwet BES, artikel 1.1 van de Wet tegemoetkomingen loondomein, artikel 10 van de Registratiewet, de artikelen 2:1, 2:2 en 3:2 van het Algemeen douanebesluit en artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard;

Artikel IX

Voor de toepassing van artikel 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 van de Commissie van 18 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften inzake de vrijgave en de verbeurdverklaring van voor dergelijke certificaten gestelde zekerheden, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2535/2001, (EG) nr. 1342/2003, (EG) nr. 2336/2003, (EG) nr. 951/2006, (EG) nr. 341/2007 en (EG) nr. 382/2008 van de Commissie en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2390/98, (EG) nr. 1345/2005, (EG) nr. 376/2008 en (EG) nr. 507/2008 van de Commissie (PbEU 2016, L 206) blijven de artikelen 1:2, 3:1, 3:2, 3:4 tot en met 3:8, 3:13a, eerste lid, 3:13b, 3:13c, 3:13e, 3:13f en 3:16c van de Algemene douaneregeling, zoals die artikelen luidden op 5 november 2016, van toepassing.

Artikel XXIV

  • 4 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIX, onder 3, in werking met ingang van 1 maart 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Naar boven