Belastingplan 2017

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wet van 21 december 2016, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2017 wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit de koopkrachtbesluitvorming en dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2017 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen die uiterlijk 1 januari 2017 in werking moeten treden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

Onze Minister van Financiën zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van artikel 12a, derde en vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, onderscheidenlijk een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van artikel 10a, negende en tiende lid, van die wet.

Artikel IVb

Ingeval als gevolg van de inwerkingtreding van artikel IVA verwijzingen in een of meer wetten niet meer juist of volledig zijn, kunnen deze verwijzingen bij ministeriële regeling worden gewijzigd of aangevuld. Die ministeriële regeling kan terugwerken tot en met 1 januari 2017.

Artikel XIV

Artikel 4.16, eerste lid, aanhef en onderdeel k, van de Wet inkomstenbelasting 2001 is niet van toepassing indien de toepassing van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel a, van die wet het gevolg is van:

Artikel XV

Ingeval de samenloop van wetten die in 2016 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in een of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of indien als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

Artikel XVI

  • 4 Artikel XIA werkt terug tot en met 25 oktober 2016, 17.30 uur.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 21 december 2016

Willem-Alexander

De Minister van Financiën ,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De Staatssecretaris van Financiën ,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de negenentwintigste december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina