Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen

Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 30 november 2016, nr. WJZ/16138270, houdende vaststelling van de beleidsregels omtrent het omzetten van S&O-verklaringen (Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen)

Artikel 1

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Economische Zaken;

 • omzettingsverzoek: verzoek om één of meer S&O-verklaringen die op naam van de overdragende S&O-inhoudingsplichtige zijn afgegeven, over te dragen aan een overnemende S&O-inhoudingsplichtige;

 • overdragende S&O-inhoudingsplichtige: S&O-inhoudingsplichtige wiens S&O-verklaring wordt overgedragen;

 • overnemende S&O-inhoudingsplichtige: S&O-inhoudingsplichtige die het verzoek doet om een S&O-verklaring overgedragen te krijgen;

 • wet: Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.

Artikel 2

 • 2 Een omzettingsverzoek heeft betrekking op de overdracht van de gehele S&O-verklaring.

Artikel 3

De minister kan een omzettingsverzoek goedkeuren indien:

 • a. sinds het tijdstip van afgifte van de S&O-verklaring niet meer dan vijf jaren zijn verstreken;

 • b. de S&O-verklaring betrekking heeft op een periode vallende binnen het kalenderjaar 2016 of later;

 • c. er sprake is van:

 • d. de overnemende S&O-inhoudingsplichtige ten aanzien van een ingediende aanvraag voor een S&O-verklaring die betrekking heeft op een periode die is gelegen voor 1 januari 2022, geen S&O-verklaringen heeft ontvangen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op dezelfde periode als de periode waarop het omzettingsverzoek ziet; en

 • e. de overnemende S&O-inhoudingsplichtige kan aantonen dat hij de speur- en ontwikkelingswerkzaamheden heeft verricht en, indien van toepassing, de kosten en uitgaven heeft gerealiseerd waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven.

Artikel 4

 • 1 Een omzettingsverzoek is gemotiveerd en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. een omschrijving en eventuele bewijsstukken van de organisatorische wijziging, bedoeld in artikel 3, onderdeel c, en

  • b. indien sprake is van een overdragende S&O-inhoudingsplichtige die nog niet is opgehouden te bestaan: een schriftelijk bewijs dat de overdragende S&O-inhoudingsplichtige instemt met het omzettingsverzoek.

 • 2 De minister kan de overnemende S&O-inhoudingsplichtige om aanvullende gegevens en bescheiden vragen.

Artikel 5

 • 1 De minister beslist binnen acht weken na ontvangst van het omzettingsverzoek.

 • 2 De minister kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste acht weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.

 • 3 Tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Artikel 6

 • 1 Indien het omzettingsverzoek wordt goedgekeurd, wordt de door de overdragende S&O-inhoudingsplichtige ingediende aanvraag voor de S&O-verklaring geacht namens de overnemende S&O-inhoudingsplichtige te zijn gedaan.

 • 3 Alle rechten en plichten met betrekking tot de overgedragen S&O-verklaring, na een eventuele aanpassing als bedoeld in het tweede lid, zijn van toepassing op de overnemende S&O-inhoudingsplichtige.

Artikel 8

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 november 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven