Wijzigingsregeling Beschikking bestrijding bacterievuur 1984 (mogelijk maken aanwijzing [...] de meidoorn een landschappelijk bepalende rol speelt)

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2016, nr. WJZ/16184036, tot wijziging van de Beschikking bestrijding bacterievuur 1984 in verband met het mogelijk maken van aanwijzing gebied waarin de meidoorn een landschappelijk bepalende rol speelt

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3 van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983;

Besluit:

Artikel II

De regels van de Beschikking bestrijding bacterievuur 1984 zoals die luidden voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijven van toepassing op de Crataegus-soorten die zijn geplant voor inwerkingtreding van deze regeling in gebieden van bijzondere landschappelijke waarde als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bestrijding bacterievuur 1984 zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 december 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina