Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (herziening opleiding rechters en officieren van justitie)

Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van 9 december 2016 tot wijziging van onder meer het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 10 augustus 2016, nr. 785282;

Gelet op de artikelen 5d, tweede lid, 5e, 5f, vierde lid, 5g, derde lid, 7, derde lid, 19a, 19b, 45, derde lid, en 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en artikel 145, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 september 2016, nr.W03.16.0224/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, Directie Wetgeving en Juridische Zaken van 5 december 2016, nr. 2001468;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur.]

Artikel VI

Op rechterlijke ambtenaren in opleiding die op de dag voorafgaand aan de dag van inwerkingtreding van dit besluit als zodanig zijn benoemd, blijven de artikelen van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, het Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers, het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, en het Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur alsmede de daarop berustende bepalingen, zoals deze luidden op de dag vóór de dag van inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing.

Artikel VII

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 december 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de zestiende december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven