Wet aanvullende biedboekgegevens

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wet van 23 november 2016 tot wijziging van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in verband met het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Wet aanvullende biedboekgegevens)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een verplichting op te leggen tot het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling van verkooppunten van motorbrandstoffen langs Rijkswegen teneinde de effectiviteit van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen te verbeteren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 23 november 2016

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de veertiende december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina