Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat

Geldend van 01-12-2016 t/m heden

Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Boswet;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 Aan Rijkswaterstaat wordt toestemming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit herbeplanting artikel 3 Boswet, verleend om een gevelde houtopstand te herbeplanten op andere grond dan waarop de gevelde houtopstand zich bevond. Rijkswaterstaat spant zich in om de herbeplanting te realiseren in de provincie waar de velling plaatsvindt.

  • 2 Aan de toestemming, bedoeld in het eerste lid, is het voorschrift verbonden dat Rijkswaterstaat bij de kennisgeving, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet aangeeft waar de herbeplanting zal plaatsvinden, alsmede wat de aard en hoeveelheid van de herbeplanting is. De herbeplanting geschiedt door op bosbouwkundig verantwoorde wijze een ten minste gelijke oppervlakte te realiseren.

Artikel 3

  • 1 Voor projecten die langer dan twee jaren duren, wordt aan Rijkswaterstaat ontheffing verleend van de verplichting, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet, om de houtopstand binnen een tijdvak van drie jaren te herbeplanten.

  • 2 Aan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, is de voorwaarde verbonden dat Rijkswaterstaat de betrokken houtopstanden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een tijdvak van vijf jaren na kennisgeving herbeplant.

  • 3 Bij de kennisgeving op grond van artikel 2, eerste lid, van de wet, vermeldt Rijkswaterstaat de termijn waarbinnen Rijkswaterstaat verwacht voldaan te hebben aan de plicht tot herbeplanting.

  • 4 Na oplevering van het project rapporteert Rijkswaterstaat aan het bevoegd gezag dat de herbeplanting heeft plaatsgevonden en op welke wijze.

Artikel 4

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 december 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina