Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016 III

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 18-12-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 december 2016, nr. WJZ/16187133, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Biddinghuizen (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016-III)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • beschermingsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

 • commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

 • gevogelte: pluimvee en andere vogels, in gevangenschap gehouden of gefokt;

 • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoveel mogelijk in overeenstemming met de beginselen en procedures voor reiniging en ontsmetting, bedoeld in bijlage VI bij richtlijn 2005/94/EG;

 • inrichting: agrarische of andere inrichting waar commercieel gehouden vogels of andere in gevangenschap levende vogels worden gekweekt of gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen en quarantainestations, grensinspectieposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

 • mest: uitwerpselen en urine van dieren, met uitzondering van gekweekte vissen, met of zonder strooisel;

 • richtlijn 2005/94/EG: Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10);

 • toezichtsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b;

 • vervoer: vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg;

 • vervoermiddel: voertuig en materieel met inbegrip van een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

 • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw met uitzondering van menselijke woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van het gevogelte is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen.

Artikel 2. Aanwijzing beschermings- en toezichtsgebied

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De minister wijst aan als:

  • a. beschermingsgebied: het gebied, bedoeld in bijlage 1;

  • b. toezichtsgebied: het gebied, bedoeld in bijlage 2.

 • 3 De artikelen 3 tot en met 12 zijn mede van toepassing op vervoer van dieren of producten als bedoeld in die artikelen van een locatie binnen het beschermingsgebied of het toezichtsgebied naar een locatie buiten die gebieden.

 • 4 Voor zover in het beschermingsgebied of het toezichtsgebied uit hoofde van andere regelgeving voorschriften ter preventie of bestrijding van aviaire influenza gelden, zijn telkens de meest verstrekkende voorschriften van toepassing.

Artikel 3. Vervoer gevogelte

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het vervoer van gevogelte is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gevogelte afkomstig van een bedrijf buiten het toezichtsgebied ten behoeve van de slacht toegestaan, indien:

  • a. de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V., gevestigd te Nunspeet, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 3,

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol,

  • c. voldaan wordt aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van richtlijn 2005/94/EG,

  • d. het vervoer plaatsvindt op de dag dat de dieren worden geslacht, en

  • e. het vervoer door de exploitant van het slachthuis ten minste een dag voorafgaand aan de dag van de geplande slacht aan de minister is gemeld, onder vermelding van het bedrijf van herkomst en het kenteken van het vervoermiddel waarmee de dieren worden vervoerd.

Artikel 4. Vervoer eieren

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het vervoer van eieren, afkomstig van een inrichting, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van consumptie-eieren toegestaan indien:

  • a. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • b. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een door de minister aangewezen:

   • 1°. pakstation en voldaan wordt aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 26, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 2005/94/EG, of

   • 2°. inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig artikel 26, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 2005/94/EG.

Artikel 5. Vervoer vlees van gevogelte

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het vervoer binnen het beschermingsgebied van vlees van gevogelte, afkomstig van een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van vlees van gevogelte toegestaan, indien:

  • a. het vlees afkomstig is van gevogelte van buiten het beschermingsgebied en bij opslag en vervoer gescheiden is gehouden van vlees van gevogelte van binnen dat gebied, of

  • b. het vlees ten minste 21 dagen voor de datum waarop het beschermingsgebied is aangewezen in dat gebied is geproduceerd en sinds die datum niet is vervoerd en opgeslagen met vlees dat na die datum is geproduceerd.

Artikel 6. Vervoer karkassen van gevogelte

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het vervoer van karkassen van gevogelte is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van karkassen van gevogelte toegestaan, indien dit vervoer rechtstreeks plaatsvindt ter verwijdering van de karkassen.

Artikel 7. Vervoer andere dieren

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren, afkomstig van of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren afkomstig zijn van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is de aanvoer en afvoer van gezelschapsdieren toegestaan, indien de dieren alleen toegang hebben tot voor mensen bestemde leefruimten, waar zij:

  • a. niet in contact komen met gevogelte, en

  • b. geen toegang hebben tot plaatsen waar gevogelte wordt gehouden.

Artikel 8. Vervoer sperma gevogelte

[Vervallen per 01-01-2017]

Het vervoer van sperma ten behoeve van de bevruchting van gevogelte is verboden.

Artikel 9. Vervoer sperma andere dieren

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het vervoer van sperma ten behoeve van de bevruchting van vee, afkomstig van of naar een inrichting, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma afkomstig van een inrichting toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma naar een inrichting toegestaan, indien:

  • a. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • b. voor zover het sperma wordt vervoerd naar een inrichting, de aflevering plaatsvindt aan de openbare weg.

Artikel 10. Vervoer diervoeders

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het vervoer van diervoeders voor gevogelte en andere commercieel gehouden dieren afkomstig van of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van diervoeders naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien:

  • a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één inrichting met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 11. Vervoer melk

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het vervoer van rauwe melk en melkproducten, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk en melkproducten toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk van de weide naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 12. Vervoer en aanwenden mest

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het vervoer van mest van gevogelte, is verboden.

 • 2 Het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 3 In afwijking van het tweede lid is het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 4 In afwijking van het eerste en tweede lid is het vervoer van mest afkomstig van een bedrijf buiten het toezichtsgebied toegestaan, indien de mest rechtstreeks wordt vervoerd naar Komeco B.V., te Dronten, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 4.

 • 5 Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het aanwenden van mest.

Artikel 13. Doorvoer

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 In afwijking van de artikelen 4, 5 en 7 tot en met 11 is doorgaand vervoer van de in deze artikelen bedoelde dieren en producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien in die gebieden niet wordt gestopt.

 • 2 In afwijking van de artikelen 3, 6 en 12 is doorgaand vervoer van de in deze artikelen bedoelde dieren en producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt via een autosnelweg en in die gebieden niet wordt gestopt.

Artikel 14. Aanvoer en afvoer

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor zover ingevolge de artikelen 3 tot en met 12 het vervoer van dieren of producten is verboden, is ook het aanvoeren en het afvoeren van deze dieren of producten verboden.

Artikel 15. Verplaatsen vervoermiddelen

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het verplaatsen van lege vervoermiddelen, gebruikt of kennelijk bestemd om te worden gebruikt voor het vervoer van de dieren of producten, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 12, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is het verplaatsen van lege vervoermiddelen toegestaan, indien:

  • a. die verplaatsing gebeurt ten behoeve van het vervoer dat is toegestaan op grond van de artikelen 3 tot en met 12;

  • b. het vervoermiddel is gereinigd en ontsmet overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 16. Bezoekverbod

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het is bezoekers verboden vogelverblijfplaatsen, alsmede niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere delen van een inrichting te betreden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het betreden van vogelverblijfplaatsen toegestaan, indien:

  • a. het bezoek van de personen noodzakelijk is in het kader van diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van aanwezige personen in de stal,

  • b. het bezoek aan een houder van commercieel gehouden gevogelte plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker het bezoek registreert.

 • 3 In afwijking van het tweede lid zijn de onderdelen b en c van dat lid niet van toepassing op het bezoek van personen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, indien een acute noodsituatie zich tegen toepassing van deze onderdelen verzet.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het betreden van vogelverblijfplaatsen toegestaan, indien:

  • a. het bezoek betreft van personeel van de inrichting waarvan de vogelverblijfplaats onderdeel uitmaakt,

  • b. het bezoek aan een houder van commercieel gehouden gevogelte plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker in de 72 uren voorafgaand aan het bezoek geen andere inrichting met commercieel gehouden gevogelte heeft bezocht.

 • 5 Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op vervoermiddelen van een bezoeker.

Artikel 17. Bezoekersregeling en registratieplicht

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het is een houder van gevogelte verboden om bezoekers toe te laten tot zijn vogelverblijfplaatsen alsmede tot een niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten, met uitzondering van de bezoekers, bedoeld in artikel 16, tweede en derde lid, in de daar bedoelde situaties.

 • 2 Een houder van gevogelte houdt een register bij van alle bezoeken aan vogelverblijfplaatsen, niet deugdelijk fysiek van de vogelverblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere delen van een inrichting, waarin ten minste zijn opgenomen:

  • a. naam, adres en woonplaats van de bezoeker,

  • b. voor zover de bezoeker een vervoermiddel heeft gebruikt: soort en kenteken van het vervoermiddel,

  • c. reden van het bezoek, en

  • d. datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.

Artikel 18. Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen en andere tijdelijke verzamelingen zijn verboden, voor zover daar gevogelte op een plaats worden verzameld.

Artikel 18a. Verbod jagen en doden van wild

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 2 Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden voor zover dit watervogels betreft of watervogels kan verstoren. Daartoe zijn alle bestaande aanwijzingen, toestemmingen, vrijstellingen en ontheffingen op grond van de artikelen 65, 67, 68, 72 en 75 van de Flora- en faunawet opgeschort.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan indien dit geschiedt:

  • a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;

  • b. ter bestrijding van muskusratten;

  • c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of

  • d. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 19. Afscherm- en ophokplicht gevogelte

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Iedere houder van commercieel gehouden gevogelte brengt ten minste afscheidingen aan tussen het gevogelte en andere in de inrichting aanwezige dieren dan gevogelte.

 • 2 Iedere houder van gevogelte neemt passende maatregelen om zo veel mogelijk te voorkomen dat het door hem gehouden gevogelte in contact komt met gevogelte van andere houders of met in het wild levende dieren, zoals in het wild levende vogels of hun uitwerpselen.

 • 3 Voor een houder van commercieel gehouden gevogelte, met uitzondering van gevogelte, behorende tot de fazanten (Phasianidae), en de familie van struisvogels (Struthionidae), van emoes (Dromaiidae), en van nandoes (Rheidae) is een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

Artikel 20. Hygiëneprotocol

[Vervallen per 01-01-2017]

Een hygiëneprotocol wordt ter goedkeuring aan de minister voorgelegd.

Artikel 21. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 22. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016 III.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 december 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

de Directeur -Generaal Agro en Natuur

M. Sonnema

Bijlage 1. Beschermingsgebied

[Vervallen per 01-01-2017]

Beschrijving 3 km Biddinghuizen III

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).

 • 2. Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Olstertocht.

 • 3. Olstertocht volgen in noordoostelijke richting tot aan Elburgerweg N309.

 • 4. Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.

 • 5. Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg.

 • 6. Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg.

 • 7. Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan.

 • 8. Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710)

 • 9. Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (Water).

Bijlage 2. Toezichtsgebied

[Vervallen per 01-01-2017]

Beschrijving 10 km Biddinghuizen III

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. Vanaf brug Biddingweg(N710) Lage vaart, Biddingweg volgen in noordelijke richting tot aan Elandweg.

 • 2. Elandweg volgen in oostelijke richting tot aan Dronterringweg (N307).

 • 3. Dronterringweg (N307) volgen in zuidoostelijke richting tot aan Rendieerweg.

 • 4. Rendierweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Swiftervaart(water).

 • 5. Swiftervaart volgen in oostelijke richting tot aan Lage vaart.

 • 6. Lage vaart volgen in noordelijke richting tot aan Ketelmeer(water).

 • 7. Ketelmeer volgen in zuidoostelijke overgaand in Vossemeer overgaand in Drontermeer volgen ter hoogte van Geldersesluis.

 • 8. Geldersesluis volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijks.

 • 9. Buitendijks volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Groote Woldweg tot aan Naalderweg.

 • 10. Naalderweg volgen in oostelijke richting tot aan Kleine Woldweg.

 • 11. Kleine Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zwarteweg.

 • 12. Zwarteweg volgen in oostelijke richting overgaand in Wittensteinse Allee tot aan Oosterweg.

 • 13. Oosterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg (N308).

 • 14. Zuiderzeestraatweg volgen in westelijke richting tot aan Mheneweg Zuid.

 • 15. Mheneweg Zuid in zuidelijke richting overgaand in Bongersweg overgaand in Ottenweg tot aan A28.

 • 16. A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan (N302).

 • 17. N302 volgen in noordelijke richting overgaand in Knardijk (N302) overgaand in Ganzenweg tot aan Futenweg.

 • 18. Futenweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserweg (N302).

 • 19. Larserweg (N302) volgen in noordelijke richting Zeebiesweg.

 • 20. Zeebiesweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserringweg.

 • 21. Larserringweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisdoddeweg.

 • 22. Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Wiertocht.

 • 23. Wiertocht volgen in noordelijke richting tot aan Dronterweg.

 • 24. Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Biddingweg(N710)

Bijlage 3. Routebeschrijving corridor

[Vervallen per 01-01-2017]

Corridor voor Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V., Oosteinderweg 104, 8072 PD Nunspeet.

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. A28 afrit 15 Nunspeet Epe.

 • 2. Eperweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Oenenburgerweg.

 • 3. Oenenburgerweg volgen in noordelijke richting tot aan N310.

 • 4. N310 in noordoostelijke richting volgen tot aan Bovenweg.

 • 5. Bovenweg in oostelijke richting volgen tot Oosteinderweg

 • 6. Oosteinderweg volgen in zuidelijke richting tot aan slachterij GPS (Oostereinderweg 104).

Bijlage 4. routebeschrijving corridor voor Komeco B.V., Colijnweg 2, 8251 PK, te Dronten

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. Komend vanaf noordwestelijke richting, Ketelmeerdijk in zuidoostelijke richting volgen tot aan Colijnweg.

 • 2. Colijnweg volgen in zuidoostelijke richting over Lage Vaart (grens toezichtsgebied) tot aan Colijnweg 2, 8251 PK, te Dronten (Komeco B.V.).

Terug naar begin van de pagina