Instellingsbesluit Stuurgroep ‘Uitvoering motie geluidsmeetnetten’

Geldend van 10-12-2016 t/m heden

Instellingsbesluit Stuurgroep ‘Uitvoering motie geluidsmeetnetten’

De Minister van Defensie;

Besluit:

Artikel 1. Instelling en taak

 • 1 Er is een Stuurgroep Uitvoering motie geluidsmeetnetten, hierna te noemen de stuurgroep.

 • 2 De stuurgroep heeft tot taak:

  • a. het uitwerken van de aanbevelingen naar aanleiding van de motie Eijsink c.s. (Kamerstuk 33 763, nr. 22) met betrekking tot een geluidsmeetnet en geluiddemping in aanbevelingen aan de Minister van Defensie.

  • b. het begeleiden van de invoering van permanente geluidsmeetnetten rondom de vliegbases Leeuwarden en Volkel. Deze begeleiding heeft in ieder geval betrekking op de keuze van de meetlocaties, de middelen waarmee de metingen worden uitgevoerd, de wijze waarop de meetresultaten openbaar worden gemaakt, de beoordeling van de meetresultaten en de keuze van de meetmethode en van de marktpartij die de metingen gaat uitvoeren. Daarbij streeft de stuurgroep naar operationele permanente geluidsmeetnetten 1 jaar voordat wordt gestart met de stationering van de F-35 op de vliegbases Leeuwarden en Volkel.

  • c. het voor 1 maart 2017 opstellen van een Programma van Eisen voor de permanente geluidsmeetnetten, dat de basis moet vormen voor het Europees aanbestedingstraject.

  • d. het na oplevering van beide permanente geluidsmeetnetten evalueren hoe verdere begeleiding/beheer het best gerealiseerd kan worden en hierover aan de Minister van Defensie een voorstel uitbrengen.

  • e. het naast het begeleiden van de realisatie van de geluidsmeetnetten ingaan op de vraag of de vereiste geluiddemping wel gehaald wordt bij de hogere geluidsniveaus van de JSF. Hiertoe zal Defensie in het najaar van 2016 een rapport aan de stuurgroep voorleggen, waarin een eerste theoretische uitspraak wordt gedaan over de effectiviteit van de huidige isolatie tegen F-35 geluid. Vervolgens zal de stuurgroep bezien hoe hier verder mee om te gaan.

Artikel 2. Samenstelling, benoeming, ontslag

 • 1 De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden van de vliegbases Leeuwarden en Volkel en vertegenwoordigers van de provincies Fryslân en Noord-Brabant en van de gemeenten Leeuwarden en Uden. Daarnaast is een onafhankelijk adviseur aan de stuurgroep toegevoegd.

 • 2 Tot leden van de stuurgroep worden benoemd:

  • a. Dhr. M. Schrier, Gedeputeerde Provincie Fryslân, tevens voorzitter;

  • b. Dhr. S.H. Slotegraaf, Provincie Fryslân, tevens secretaris;

  • c. Dhr. A. Bennen, gemeente Leeuwarden;

  • d. Dhr. G.F.J. Veldman, Omwonendenvertegenwoordiger COVM Leeuwarden;

  • e. Dhr. G. Verf, Omwonendenvertegenwoordiger COVM Leeuwarden;

  • f. Dhr. J.M.A. Wijdeven, Omwonendenvertegenwoordiger COVM Volkel;

  • g. Dhr. P.J. Brouwers, gemeente Uden;

  • h. Dhr. R.M.P. Broeren, Provincie Noord-Brabant;

  • i. Dhr. E. Kwast, Ministerie van Defensie;

  • j. LtKol A.J.P. Hardenbol, Commando Luchtstrijdkrachten;

  • k. Dhr. A. den Drijver, Adviseur Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister van Defensie een ander lid benoemen.

 • 4 De voorzitter en overige leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de Minister van Defensie.

 • 5 Benoeming van de leden, genoemd in het tweede lid onder a t/m h, geschiedt op voordracht van de betrokken provincie, gemeente, onderscheidenlijk Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu. Schorsing en ontslag geschieden niet dan nadat de betrokken provincie, gemeente, onderscheidenlijk Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu is gehoord.

Artikel 3. Secretariaat

 • 1 De stuurgroep wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de stuurgroep.

 • 3 In het secretariaat wordt voorzien door de Provincie Fryslân.

Artikel 4. Werkwijze

 • 1 De stuurgroep stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 2 De stuurgroep kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 5. Voortgangsrapportage

De Stuurgroep rapporteert over de voortgang separaat aan de Minister van Defensie en de COVM’s en waar nodig incidenteel direct aan omwonenden.

Artikel 6. Informatieplicht

De stuurgroep verstrekt aan de Minister van Defensie desgevraagd de door de Minister gewenste inlichtingen.

Artikel 7. Kosten

 • 1 Eenieder declareert gemaakte reiskosten conform bestaande regelgeving van de betreffende werkgever. Voor omwonendenvertegenwoordigers worden afspraken gemaakt met de betreffende COVM’s.

 • 2 De kosten van de adviseur komen ten laste van het Ministerie van Defensie.

 • 3 De kosten van de secretaris komen ten laste van de Provincie Fryslân.

 • 4 De kosten voor te houden vergaderingen komen ten laste van, en worden gedeeld door de Provincies Fryslân en Noord-Brabant.

Artikel 8. Beëindiging werkzaamheden

 • 1 De stuurgroep begeleidt het realiseren van de geluidsmeetnetten rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel tot en met oplevering van beide netten. De datum van oplevering is mede afhankelijk van het uiteindelijke afleverschema van de F-35’s op beide vliegbases, en zal in nauw overleg met Defensie worden bepaald.

 • 2 Na oplevering van beide geluidsmeetnetten zal de stuurgroep een eindrapport aan de Minister uitbrengen en hierin ook een aanbeveling doen over de manier waarop de geluidsmeetnetten zo goed mogelijk verder begeleid kunnen worden.

 • 3 De stuurgroep presenteert zijn eindrapport aan de Minister van Defensie en aan de COVM’s. De Minister biedt het eindrapport aan de Tweede Kamer aan.

Artikel 9. Archiefbescheiden

De stuurgroep draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van zijn werkzaamheden de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Defensie.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2016.

Artikel 11. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Stuurgroep ‘Uitvoering motie geluidsmeetnetten’.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de leden van de stuurgroep.

Den Haag, 29 november 2016

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Terug naar begin van de pagina