Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onder c, van de Wmg,

alsmede de beleidsregels:

 • Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017;

 • Beleidsregel Afronding tarieven;

en de nadere regels:

ambtshalve besloten:

 • A. Macro (omzet)grens

  • 1. dat voor het jaar 2017 een macro (omzet)grens1, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

  • 2. dat de hoogte van deze macro (omzet)grens wordt vastgesteld op € 3.528 miljoen;

  • 3. dat de som van de door zorgaanbieders2 van verpleging en verzorging en/of intensieve kindzorg gezamenlijk in het jaar 2017 gedeclareerde prestaties verpleging en verzorging3 inclusief de correcties volgend uit de materiële controle de hiervoor genoemde macro (omzet)grens niet mag overschrijden.

 • B. Individuele omzetgrens

  • 1. dat voor het jaar 2017 per zorgaanbieder een individuele omzetgrens4, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

  • 2. dat de omzet van een zorgaanbieder van verpleging en verzorging en/of intensieve kindzorg wordt bepaald op basis van schadelastcijfers;

  • 3. dat de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2017 door de NZa wordt vastgesteld volgens de navolgende rekenregels:

   Situatie a.

   Indien de Minister van VWS na 2017 aan de NZa zal meedelen dat géén sprake is van overschrijding van de macro (omzet)grens over het jaar 2017:

   individuele omzetgrens (2017) = individuele omzet5 (2017)

   situatie b.

   Indien de Minister van VWS na 2017 aan de NZa zal meedelen dat sprake is van een overschrijding van de macro (omzet)grens over het jaar 2017:

   Bijlage 257925.png
 • 4. dat de NZa, nadat zij een mededeling van de Minister van VWS heeft ontvangen dat sprake is van situatie (a) bij beschikking bekendmaakt dat de macro omzetgrens voor het jaar 2017 niet is overschreden, of van situatie (b), iedere afzonderlijke zorgaanbieder van verpleging en verzorging en/of intensieve kindzorg een individuele beschikking zal sturen waarin de effecten van die mededeling voor die zorgaanbieder bekend worden gemaakt.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. Indien de Staatscourant waarin de beschikking wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de beschikking wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2017.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens

 1. Ook wel collectieve bovengrens genoemd.

  ^ [1]
 2. Het gaat in deze beschikking om zorgaanbieders van verpleging en verzorging als bedoeld in artikel 3.3 van de Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017’.

  ^ [2]
 3. Prestaties verpleging en verzorging zijn: De prestaties verpleging en verzorging als omschreven in artikel 4.1 van de ‘Beleidsregel Verpleging en verzorging’. Alsmede de prestaties op basis van de ‘Beleidsregel experiment regelarme instellingen Zvw’, de ‘Beleidsregel Experiment bekostiging verpleging en verzorging’, de ‘Beleidsregel Regiefunctie complexe wondzorg’ en de ‘Beleidsregel Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg’.

  ^ [3]
 4. Ook wel individuele bovengrens genoemd.

  ^ [4]
 5. Onder individuele omzet wordt in deze beschikking verstaan: ‘gerealiseerde omzet’ als bedoeld in artikel 3.9, van de ‘Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017’.

  ^ [5]
Terug naar begin van de pagina