Aanwijzing tarifering obstetrische high care

Geldend van 01-02-2017 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2016, kenmerk 1051065-157688-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidzorg inzake tarifering obstetrische high care

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg:

Na op 4 oktober 2016 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg over het voornemen een aanwijzing te geven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om voor obstetrische high care een maximumtarief vast te stellen (Kamerstukken II 2016/17, 29 248, nr. 293);

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 2. integrale prestatiebeschrijvingen

De zorgautoriteit stelt een of meer integrale prestatiebeschrijvingen vast voor obstetrische high care.

Artikel 3. integrale tarifering

Voor prestaties als bedoeld in de prestatiebeschrijvingen onder artikel 2 geldt een integraal tarief.

Artikel 4. segmentindeling en tariefsoort

  • 1 Obstetrische high care behoort met ingang van het jaar 2017 tot het gereguleerde segment in de medisch specialistische zorg.

  • 2 Voor prestaties in het gereguleerde segment gelden maximumtarieven.

Artikel 5. citeertitel

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing tarifering obstetrische high care.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina