Wet aanpassing fiscale eenheid

Geldend van 09-12-2016 t/m heden

Wet van 30 november 2016, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting aan te passen teneinde dit regime in overeenstemming te brengen met het recht van de Europese Unie;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

Met betrekking tot een op het tijdstip van indiening van het wetsvoorstel dat heeft geleid tot deze wet bestaande fiscale eenheid als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet niet voldoet aan het in artikel 15, eerste of tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 opgenomen vereiste van het bezit van de gehele juridische en economische eigendom van aandelen, vindt dit vereiste voor het eerst toepassing met ingang van het boekjaar dat aanvangt nadat 24 maanden zijn verstreken na het tijdstip van indiening van het wetsvoorstel dat heeft geleid tot deze wet.

Artikel V

Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 30 november 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën ,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de achtste december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina