Besluit tweede verlenging NSL

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 6 december 2016, nr. IENM/BSK-2016/267241, tot wijziging van de periode waarop het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit betrekking heeft (besluit tweede verlenging NSL)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad,

Gelet op artikel 5.12, eerste lid, juncto tiende lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer;

Gelet op de ten aanzien van het ontwerpbesluit ingediende zienswijzen;

Gehoord de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal;

Besluit:

Artikel 1

De periode waarop het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht betrekking heeft, wordt verlengd tot het moment waarop de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) (Stb. 2016, nr. 156) in werking treedt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina