Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015

Geldend van 08-12-2016 t/m heden

Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onder c, van de Wmg,

alsmede de beleidsregels:

  • Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015;

  • Beleidsregel Afronding tarieven;

en de nadere regels:

ambtshalve besloten:

de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2015 vast te stellen op de gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder.1 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft namelijk aan de NZa laten weten dat de macro-omzetgrens 2015, het landelijk mbi-omzetplafond, niet of nauwelijks is overschreden. Ook heeft de Minister laten weten dat het kabinet heeft besloten dat er geen bedrag teruggevorderd hoeft te worden.2 Dit betekent dat er over 2015 geen mbi-betalingsverplichting wordt opgelegd aan de zorgaanbieders die wijkverpleging leveren.

Inwerkingtreding

Deze beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de beschikking wordt geplaatst. Deze beschikking heeft betrekking op de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Bezwaar en beroep

Ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), juncto artikel 7:1, eerste lid, van de Awb kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. Het bezwaar kan per post, per fax of, indien in uw geval van toepassing, via het webportaal Toegang (https://toegang.nza.nl) ingediend worden (dus niet via e-mail). In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

  1. Het begrip zorgaanbieder is omschreven in de ’Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’ met kenmerk BR/CU-7124.

    ^ [1]
  2. Bij brief van de Minister van VWS aan de NZa van 10 oktober 2016.

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina