Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014

Geldend van 07-12-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 24 november 2016, kenmerk RWS-2016/48249, tot vaststelling beleid inzake adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit tot navolgende beleidsregeling:

Artikel 1

Voor het project Zuidasdok bestaat de commissie die overeenkomstig artikel 15 van de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 kan worden ingesteld, in afwijking van artikel 15, derde lid, eerste zin, van die beleidsregel uit ten minste twee onafhankelijke deskundigen die door de minister en door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam worden benoemd. Indien de commissie uit twee of meer leden bestaat, wijzen de minister en het college van burgemeester van wethouders van de gemeente Amsterdam de voorzitter aan.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 november 2016

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina