Intrekkingsbesluit regelingen Mondriaan Fonds

Geldend van 07-12-2016 t/m heden

Intrekkingsbesluit regelingen Mondriaan Fonds

Het bestuur van het Mondriaan Fonds heeft op 28 november 2016 volgende regeling vastgesteld.

Artikel 1

De in onderstaande opsomming onder a tot en met q genoemde reglementen, regelingen, deelregelingen en besluiten komen te vervallen, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op alle vóór 1 januari 2017 ingediende aanvragen.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker

directeur-bestuurder

Terug naar begin van de pagina