Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2017

Geraadpleegd op 03-06-2023.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2016, 2016-0000258332, tot doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van het hoofd van de RCN-unit SZW (Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2017)

§ 2. Bevoegdheden

Artikel 2

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerkers onderstand en de met de onderstand belaste coördinerend medewerker met standplaats Bonaire, alsmede aan de teamleider bovenwinden en aan de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie en schriftelijk oproepen van cliënten in het kader van een aanvraag of lopende uitkering onderstand, het oproepen ten behoeve van een keuring daarbij inbegrepen.

Artikel 3

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerkers sociale verzekeringen en de met de sociale verzekeringen belaste coördinerend medewerker met standplaats Bonaire, alsmede aan de teamleider bovenwinden en aan de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met belanghebbenden in verband met de uitvoering van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, de Wet ziekteverzekering BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Cessantiawet BES.

Artikel 4

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerkers kinderbijslag en de met de kinderbijslag belaste coördinerend medewerker met standplaats Bonaire, alsmede aan de teamleider bovenwinden en aan de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met belanghebbenden in verband met de uitvoering van de Wet kinderbijslagvoorziening BES.

Artikel 5

Aan de inspecteurs arbeidsinspectie van de RCN-unit SZW wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers over bevindingen naar aanleiding van arbeidsinspectie bij de betreffende werkgever, niet zijnde het afgeven van een waarschuwing. In afwijking van de eerste volzin is de coördinerend inspecteur arbeidsinspectie bevoegd tot het afgeven van een waarschuwing.

Artikel 6

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerker arbeidszaken en de met arbeidszaken belaste coördinator met standplaats Bonaire en aan de teamleider bovenwinden en de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers inzake arbeidszaken, waaronder mede begrepen het oproepen van werkgevers.

Artikel 7

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerkers tewerkstellingsvergunning en de met de Wet arbeid vreemdelingen belaste coördinerend medewerker met standplaats Bonaire en aan de teamleider bovenwinden en de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers inzake een tewerkstellingsvergunning of aanvraag daartoe, alsmede het afdoen van correspondentie met het openbaar lichaam inzake (de mogelijkheid van) vacaturevervulling door arbeidskrachten vanuit de lokale arbeidsmarkt.

Artikel 8

Aan de stafmedewerker van de RCN-unit SZW wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van informatieve brieven, alsmede het fiatteren van ten laste van het ministerie komende facturen, voor zover deze voortvloeien uit een door of namens de minister getekende overeenkomst of schriftelijke afspraak tot een bedrag van USD 10.000 dan wel, bij afwezigheid van hoofd RCN-unit SZW, tot een bedrag van USD 12.000. Bij afwezigheid van de stafmedewerker is de secretaresse van de RCN-unit SZW bevoegd tot het fiatteren van bovenbedoelde facturen, met dien verstande dat deze bevoegdheid begrensd is tot een bedrag van USD 500 per factuur.

Artikel 9

Aan de juridisch medewerker van de RCN-unit SZW en diens waarnemer bij afwezigheid wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met betrekking tot bezwaar, beroep, klachten en overige correspondentie, voortvloeiend uit de functie.

Artikel 10

Aan de functioneel beheerder van de RCN-unit SZW wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie, voortvloeiend uit de functie.

Artikel 11

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame controlerend geneesheer wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers, medische specialisten en huisartsen, voortvloeiend uit de functie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Kralendijk, 28 november 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

G. de Groot,

Hoofd RCN-unit SZW

Naar boven