Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz

Geldend van 06-12-2016 t/m heden

Registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz

Gelet op artikel 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Ingevolge artikel 61, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is een ieder gehouden om desgevraagd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of een door haar aangewezen persoon kosteloos de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de uitvoering van de Wmg van belang kunnen zijn.

Ingevolgde artikel 62, eerste lid, van de Wmg, kan de NZa regels stellen, inhoudende welke gegevens door zorgaanbieders regelmatig moeten worden verstrekt dan wel onder welke omstandigheden deze moeten worden verstrekt door zorgaanbieders.

Ingevolge artikel 68, eerste lid, van de Wmg, is de NZa bevoegd tot het stellen van regels die inhouden door wie, aan wie, en op welke wijze deze gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt.

1. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die geneeskundig geestelijke gezondheidszorg (ggz) leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het Interimbesluit forensische zorg1 (fz), die forensische zorg in strafrechtelijk kader, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Interimbesluit forensische zorg, verlenen.

2. Doel van de regeling

Deze regeling heeft primair tot doel om te beschrijven welke gegevens zorgaanbieders moeten registreren en aanleveren aan de NZa ten behoeve van het ontwikkelen van een nieuw bekostigingsmodel in de ggz en fz-sector. Doel is om, onder andere, met de aangeleverde profielgegevens het (bekostigings)model inhoudelijk door te ontwikkelen, kostenanalyses ten behoeve voor de keuzes in het bekostigingsmodel te maken en op termijn de profielen voor de nieuwe zorgprestaties vast te stellen, zodat de NZa tariefberekeningen kan uitvoeren.

3. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 3.1 Behandelaren

  Zorgverlener die op de DBC-beroepentabel voorkomt en activiteiten, verrichtingen en verblijfsprestaties kan registreren.

 • 3.2 DB(B)C:

  Diagnose behandel (beveiliging) combinatie: het geheel van prestaties van zorgaanbieders voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor een cliënt de zorgaanbieders consulteert.

 • 3.3 GA standaard:

  Het document Gegevens Aanleverstandaard (GA standaard) beschrijft de technische eisen die gesteld worden om de gegevens aan de NZa moeten worden aangeleverd in het kader van het programma doorontwikkeling van de productstructuur ggz/fz

 • 3.4 HoNOS+:

  Set van vragen waarmee tot een indeling in zorgclusters kan worden gekomen.

 • 3.5 NZa-uitwisselportaal:

  Een beveiligde en afgeschermde omgeving waar bestanden uitgewisseld kunnen worden tussen derden en de NZa.

 • 3.6 Onderhandenwerk (OHW):

  Het OHW betreft de productie die is geleverd van start DBC tot moment van bepaling van de OHW-positie.

 • 3.7 Profielgegevens:

  De tijdsbesteding van tijdschrijvende behandelaren binnen de verschillende activiteiten en verrichtingen van de db(b)c’s en prestaties uit de generalistische basis-ggz.

 • 3.8 Zorgaanbieder:

  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

 • 3.9 Zorgclusters:

  Zorgclusters zijn omschrijvingen van cliëntgroepen waarbij een verdeling naar zorgvraagzwaarte (van licht naar complex) of naar de stage van de ziekte (eerste episode naar aanhoudend / terugkerend) wordt gemaakt.

 • 3.10 Zorgclustertool:

  Een ICT-omgeving die de behandelaar ondersteunt bij de het bepalen van het zorgcluster. De Zorgclustertool is te benaderen via https://zorgclustertool.nza.nl

4. Selectie zorgaanbieders

 • 4.1 De gegevens worden bij (een deel van) de zorgaanbieders die zorg leveren vallend onder de reikwijdte opgevraagd.

 • 4.2 In eerste instantie worden de zorgaanbieders die gegevens zoals omschreven in artikel 6 moeten registreren en aanleveren geselecteerd via vrijwillige aanmelding.

 • 4.3 Mocht het aantal en soort van de vrijwillige aanmeldingen voor deelname niet leiden tot een voldoende representatieve steekproef, dan zal de NZa aanbieders kunnen verplichten deel te nemen. De bepalingen uit deze regeling zijn zowel van toepassing op zorgaanbieders die geselecteerd worden op basis van hun vrijwillige aanmelding als zorgaanbieders die door de NZa worden verplicht deel te nemen.

 • 4.4 Zorgaanbieders die conform 4.2 of 4.3 aangewezen worden om conform deze regeling gegevens aan te leveren, worden via een aangetekende brief aangeschreven.

 • 4.5 Zorgaanbieders die geselecteerd worden, moeten redelijkerwijs aan de onderstaande eisen voldoen:

  • Aan kunnen leveren conform de speciaal voor deze uitvraag opgestelde gegevens aanleverstandaard (zie hierna onder 6).

  • Behandelaren de mogelijkheid geven om verbinding te kunnen maken met de omgeving van het Zorgclustermodel.

5. Ontheffing

De zorgaanbieder kan ontheffing aanvragen indien zij redelijkerwijs niet kan voldoen aan de verplichtingen zoals gesteld in deze regeling.

6. Registratie en aanlevering van gegevens

Zorgaanbieders die op grond van artikel 4 zijn aangeschreven, zijn verplicht om de gevraagde gegevens te registreren en aan te leveren. Het gaat hierbij om twee datastromen: de HoNOS+-gegevens en de productiegegevens. De HoNOS+-gegevens dienen geregistreerd te worden in de Zorgclustertool (zie ook hierna onder 7). Deze gegevens worden met dezelfde tool ook aangeleverd. De productie-gegevens dienen separaat via het NZa-uitwisselportaal aangeleverd te worden. Dit betreft de informatie zoals opgenomen in onderstaande tabel:

Bijlage 257921.png

7. Proces van aanlevering

 • 7.1 De behandelaren maken voor de registratie en de aanlevering gebruik van de Zorgclustertool. De Zorgclustertool is te benaderen via https://zorgclustertool.nza.nl. De zorgaanbieder levert aan conform de in de instructie van de webapplicatie opgenomen vereisten. De instructie van de webapplicatie wordt meegezonden bij de brief als bedoeld in artikel 4. In het bijzonder komt deze aanlevering erop neer dat de behandelaar de HoNOS+-vragenlijst invult voor iedere patiënt en nadien een keuze maakt voor één van de van toepassing zijnde clusters. Dezelfde vragenlijst dient opnieuw ingevuld te worden als de review-periode van het betreffende cluster ten einde loopt.

 • 7.2 De productie, waaronder het OHW, wordt aangeleverd via het NZa uitwisselportaal. Het format en de procedure worden beschreven in de van toepassing zijnde GA-standaard.

 • 7.3 De aanleveringen dienen binnen een gestelde termijn over een gestelde periode aangeleverd te zijn. De gestelde termijn en gestelde periode wordt vermeld in de artikel 4.1 genoemde aangetekende brief.

 • 7.4 Indien de patiënt en de zorgaanbieder gezamenlijk een privacyverklaring hebben ondertekend als bedoeld in de nadere regel gespecialiseerde ggz van de NZa dan worden er geen gegevens over deze patiënt aan de NZa aangeleverd.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz’.

de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 1. Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2010, nr. 875), laatstelijk gewijzigd met Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2012, nr. 134).

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina