Regeling rijksbrede commissie VWNW-beleid

Geldend van 02-12-2016 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 november 2016, nr. 2016-0000673460, houdende regels over de rijksbrede commissie VWNW-beleid (Regeling rijksbrede commissie VWNW-beleid)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 49uu, zesde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 De commissie bestaat uit voorzitters, leden en plaatsvervangende leden die worden benoemd door de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Artikel 3

  • 1 De Minister voor Wonen en Rijksdienst schorst en ontslaat de voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie.

  • 2 Schorsing en ontslag vinden slechts plaats wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen redenen. Ontslag vindt tevens plaats op eigen verzoek.

Artikel 5

  • 1 Het advies wordt bij meerderheid van stemmen uitgebracht.

  • 2 Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 6

De voorzitters en de leden of plaatsvervangende leden, benoemd op voordracht van een mobiliteitsorganisatie binnen de sector Rijk, verrichten geen nevenwerkzaamheden die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun functie of de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

Artikel 7

De commissie stelt binnen vier maanden na instelling haar eigen werkwijze vast nadat de werkwijze is besproken in het overleg van de Minister voor Wonen en Rijksdienst met de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel, bedoeld in artikel 105 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina