Besluit benoeming van en vergoeding van leden Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

[Regeling vervallen per 01-11-2017.]
Geldend van 20-05-2017 t/m 31-10-2017

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 september 2016, nr. 778584 houdende de benoeming van en vaststelling van de vergoeding van de leden van Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand (Besluit benoeming van en vaststelling van de vergoeding leden Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand)

Artikel 1. (Begripsbepalingen)

[Vervallen per 01-11-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

  • b. commissie: de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand.

Artikel 2. (Leden)

[Vervallen per 01-11-2017]

Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. mr. H. van der Meer, president van het Gerechtshof Amsterdam, tevens voorzitter;

  • b. mr. J.H. Gerritsen, directeur raad voor rechtsbijstand;

  • c. mr. W. Hendriksen, advocaat-partner bij Van Doorne advocaten;

  • d. drs. J.A.M.H. Leenders, directeur control, bedrijfsvoering en juridische zaken bij het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

  • e. dr. H. Goudriaan, onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. (Vergoeding)

[Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 4. (Inwerkingtreding)

[Vervallen per 01-11-2017]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 november 2017.

Artikel 5. (Citeertitel)

[Vervallen per 01-11-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit benoeming van en vergoeding van leden Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 2 september 2016

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina