Regeling aanwijzing TMG-functies

Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 05-04-2024 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 november 2016, nr. 2016-0000574114, houdende de aanwijzing van topmanagementgroep-functies (Regeling aanwijzing TMG-functies)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 7, vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing TMG-functies

Als functies behorende tot de topmanagementgroep als bedoeld in artikel 6, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 worden aangewezen de functies van:

 • a. secretaris-generaal

  directeur-generaal

  inspecteur-generaal

  thesaurier-generaal

  directeur van het Centraal Planbureau

  directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau

  directeur Planbureau voor de Leefomgeving

  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

  ABDTOPconsultant

 • b. inspecteur-generaal Rijksinspectie Digitale Infrastructuur bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Defensie

  hoofddirecteur Financiën en Control bij het Ministerie van Defensie

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  hoofddirecteur Bedrijfsvoering bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  inspecteur-generaal bij de Inspectie Justitie en Veiligheid bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  inspecteur-generaal der Mijnen bij Staatstoezicht op de Mijnen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  ABDTOPConsultant

  algemeen directeur Auditdienst Rijk bij het Ministerie van Financiën

  inspecteur-generaal van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane bij het Ministerie van Financiën

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Financiën

Artikel 2. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing TMG-functies.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Naar boven