Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon [...] en de opslag kinderopvangtoeslag 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 04-02-2023.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2016, 2016-0000248239, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatsecretaris van Financiën;

Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste en tweede lid, 18, eerste en tweede lid, 27, 28, tweede lid, 31, 36 en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Artikel 2. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op 17,90%.

Artikel 4. Maximumpremieloon

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld voor een loontijdvak van:

  • a. een jaar op: € 53.701;

  • b. een maand op: € 4.475,08;

  • c. vier weken op: € 4.130,84;

  • d. een week op: € 1.032,71;

  • e. een dag op: € 206,54.

Artikel 5. Maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

Artikel 6. Premie Algemeen Werkloosheidsfonds

De premie, bedoeld in artikel 27 van de Wfsv, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op 2,64%.

Artikel 7. Vervangende premie voor de sectorfondsen

Het gemiddelde premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op 1,77%.

Artikel 8. Premie Uitvoeringsfonds voor de overheid

De premie, bedoeld in artikel 31 van de Wfsv, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op 0,78%.

Artikel 9. Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

De basispremie, bedoeld in artikel 36 van de Wfsv, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op 6,16%.

Artikel 12. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

  • 2 Artikel 11 werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 november 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Naar boven