Besluit vaststelling selectielijst voor Algemene Rekenkamer, het Kabinet van de Koning, [...] t.w. het personeelsdossier, voor de periode vanaf 1945

Geldend van 20-11-2016 t/m heden

Besluit van 24 oktober 2016, nr. 2016001830, houdende vaststelling van een selectielijst voor de Algemene Rekenkamer, het Kabinet van de Koning, de Kanselarij der Nederlandse Orden en de Nationale Ombudsman op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, voor de periode vanaf 1945

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 oktober 2016, kenmerk NA/16/1075022, agentschap Nationaal Archief, gedaan in overeenstemming met de betrokken zorgdragers;

Gelet op artikel 5, tweede lid, aanhef en onder a, van de Archiefwet 1995;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 24 oktober 2016

Willem-Alexander

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina