Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016

[Regeling vervallen per 08-12-2017.]
Geldend van 19-04-2017 t/m 07-12-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 november 2016, nr. WJZ/16173311, houdende maatregelen tot het afschermen en ophokken van gevogelte in verband met de preventie van hoogpathogene aviaire influenza (Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10) en artikel 17, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 08-12-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

 • risicogevogelte: pluimvee, watervogels of loopvogels, in gevangenschap gehouden of gefokt;

 • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie zoals bekendgemaakt op de website van de NVWA;

 • inrichting: agrarische of andere inrichting waar commercieel gehouden vogels of andere in gevangenschap levende vogels worden gekweekt of gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen en quarantainestations, grensinspectieposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

 • loopvogels: Struthioniformes (struisvogels), Rheiformes (nandoes), Casuariiformes (kasuarissen en emoes) en Apterygiformes (kiwi’s);

 • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw met uitzondering van menselijke woonruimte, waar risicogevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van het risicogevogelte is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen;

 • watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns.

Artikel 2a. Bezoekverbod

[Vervallen per 08-12-2017]

 • 1 Het is bezoekers verboden een inrichting met commercieel gehouden gevogelte te betreden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte te betreden, indien het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op het bezoek aan een vogelverblijfplaats in een acute noodsituatie.

 • 4 Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op vervoermiddelen van een bezoeker.

 • 5 Een houder van commercieel gehouden gevogelte brengt duidelijk zichtbare afscheidingen aan langs de grenzen van de inrichting.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 08-12-2017]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 08-12-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 november 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P van Dam

Terug naar begin van de pagina