Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 8 november 2016

[Regeling vervallen per 15-02-2017.]
Geldend van 08-11-2016 t/m 14-02-2017

Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 8 november 2016

Het bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten tot wijziging van de regeling van mandaat, volmacht en machtiging (hierna: het mandaat), zoals laatst gewijzigd per 18 april 2016 (Stcrt. 18 april 2016, nr 19911).

Het bestuur heeft besloten tot mandatering van zowel het nemen van bepaalde besluiten als van de ondertekening van brieven ter bekendmaking daarvan. Daarnaast heeft het bestuur van de AFM besloten tot mandatering van uitsluitend de ondertekening van brieven ter bekendmaking van door het bestuur genomen besluiten. Het bestuur van de AFM heeft tevens volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen respectievelijk machtiging verleend tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Dit mandaat is eveneens van toepassing op het overgangsrecht.

Het mandaat betreft het minimumniveau: functionarissen in de hiërarchisch stijgende lijn mogen ook beslissen respectievelijk ondertekenen. Op www.afm.nl is het organigram van de AFM opgenomen. Ten aanzien van de bestuurders van de AFM geldt dat zij als bestuurder verantwoordelijk zijn voor meerdere afdelingen en domeinen en elkaar onderling kunnen vervangen.

1. Aanwijzingsbesluit

[Vervallen per 15-02-2017]

2. Tabel I: taken/afdelingen en domeinen

[Vervallen per 15-02-2017]

In Tabel I is per (sub)taak aangegeven welk(e) afdeling/domein/functionaris van de AFM primair verantwoordelijk is. Tabel I moet in samenhang met Tabel II ‘processen/minimum beslisniveau’ gelezen worden. De combinatie van deze twee tabellen geeft uitsluitsel op de vraag welke functionaris van een bepaald(e) afdeling of domein een besluit mag nemen. De taken zijn gekoppeld aan primair verantwoordelijke afdelingen en domeinen. Dit laat onverlet dat naast de primair verantwoordelijk(e) afdeling of domein een ander(e)afdeling of domein betrokken kan zijn bij het te nemen besluit.

Taken

Afdeling/Domein/Functionaris

Aanbieden

Bancaire diensten en elektronisch geld

Accounttoezicht

Lenen Sparen & Retailbeleggen

Marktintegriteit & Handhaving

Toezicht Service Centrum

Beleggingsobjecten

Accounttoezicht

Lenen Sparen & Retailbeleggen

Asset Management

Marktintegriteit & Handhaving

Toezicht Service Centrum

Kredieten

Accounttoezicht

Lenen Sparen & Retailbeleggen

Efficiënte Kapitaalmarkten

Marktintegriteit & Handhaving

Toezicht Service Centrum

Levensverzekeringen

Accounttoezicht

Verzekeren & Pensioen

Marktintegriteit & Handhaving

Toezicht Service Centrum

Pensioenfondsen (waaronder ook algemeen pensioenfondsen)

Verzekeren & Pensioen

Marktintegriteit & Handhaving

Toezicht Service Centrum

Premiepensioeninstellingen

Verzekeren & Pensioen

Toezicht Service Centrum

Marktintegriteit & Handhaving

Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen1

Accounttoezicht

Lenen Sparen & Retailbeleggen

Marktintegriteit & Handhaving

Asset Management

Toezicht Service Centrum

Rechten van deelneming in ICBE

Accounttoezicht

Lenen Sparen & Retailbeleggen

Marktintegriteit & Handhaving

Asset Management

Toezicht Service Centrum

Schadeverzekeringen

Accounttoezicht

Verzekeren & Pensioen

Marktintegriteit & Handhaving

Toezicht Service Centrum

Verlenen van beleggingsdiensten

Accounttoezicht

Marktintegriteit & Handhaving

Lenen Sparen & Retailbeleggen

Efficiënte Kapitaalmarkten

Asset Management

Toezicht Service Centrum

Optreden als clearinginstelling

Accounttoezicht

Efficiënte Kapitaalmarkten

Marktintegriteit & Handhaving

Verlenen van accountantsdiensten

Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Marktintegriteit & Handhaving

Adviseren en bemiddelen

Accounttoezicht

Verzekeren & Pensioen

Lenen Sparen & Retailbeleggen

Marktintegriteit & Handhaving

Toezicht Service Centrum

Uitgeven van effecten

 

Financiële verslaggeving

Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Meldingsregelingen, Koersgevoelige informatie, Klikplicht,

Marktmanipulatie, Voorwetenschap, Beleggingsaanbevelingen

Efficiënte Kapitaalmarkten

Infrastructuur

 

Houden van een gereglementeerde markt

Efficiënte Kapitaalmarkten

Onderhouden van effectenafwikkelsystemen

Efficiënte Kapitaalmarkten

Verrichten van een beleggingsactiviteit

Efficiënte Kapitaalmarkten

Toezicht ratingbureaus

Efficiënte Kapitaalmarkten

Integriteit

 

Toezicht illegale financiële activiteiten

Marktintegriteit & Handhaving

FEC-Secretariaat

Marktintegriteit & Handhaving

Integriteit incl. witwasbestrijding

Marktintegriteit & Handhaving

Wwft, SW 1977 (AO/IC)

Marktintegriteit & Handhaving

Onderhouden van een betalingsafwikkelsysteem

Efficiënte Kapitaalmarkten

Toezicht pensioenuitvoerders

Verzekeren & Pensioen

Accounttoezicht

Marktintegriteit & Handhaving

Wet handhaving consumentenbescherming

Lenen Sparen & Retailbeleggen

Verzekeren & Pensioen

Marktintegriteit & Handhaving

Juridische Zaken

Toezicht informatieverstrekking

Lenen Sparen & Retailbeleggen

Verzekeren & Pensioen

Marktintegriteit & Handhaving

Vergunningverlening

 

Financiële ondernemingen

Toezicht Service Centrum

Accounttoezicht

Lenen Sparen & Retailbeleggen

Verzekeren & Pensioen

Efficiënte Kapitaalmarkten

Asset Management

Accountantsorganisaties

Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Toezicht Service Centrum

Bemiddelen opvorderbare gelden

Toezicht Service Centrum

Accounttoezicht

Lenen Sparen & Retailbeleggen

Efficiënte Kapitaalmarkten

Marktintegriteit & Handhaving

Toezicht emissies

Efficiënte Kapitaalmarkten

Toezicht openbare biedingen

Efficiënte Kapitaalmarkten

Overig

 

Archiefwet

Facilitair Bedrijf

Opstellen Memorandum of Understanding met betrekking tot informatie-uitwisseling

Juridische Zaken

Beantwoorden informatieverzoeken van buitenlandse toezichthouders

Juridische Zaken

Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Beslissing op bezwaar

Juridische Zaken

Beslissing om in te stemmen met een verzoek om een ingediend bezwaarschrift ter behandeling als beroepschrift door te zenden naar de administratieve rechter

Juridische Zaken

Vaststellen hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen

Afdeling idem aan behandeling aanvraag

Beslissen op Wob-verzoek

General Counsel

Afhandeling klachten conform het klachtenreglement

General Counsel

Afhandeling klachten inzake aanbesteding

Juridische Zaken

Afgifte van een legitimatiebewijs

Facilitair Bedrijf

Beslissen op aansprakelijkheidsclaims /verzoeken om zelfstandig schadebesluit

Juridische Zaken

Beslissen op Wbp-verzoek

Juridische Zaken

Beslissen over aanmaning

Planning, Control & Financiën

Opstellen dwangbevel boete

Planning, Control & Financiën

Functionaris Verschoningsrecht

General Counsel

1 Onder deze taak wordt ook verstaan ‘het beheren van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen’

3. Beslisniveaus

[Vervallen per 15-02-2017]

De AFM kent de volgende beslisniveaus in hiërarchische volgorde. De functionarissen zijn bevoegd (bestuur) respectievelijk gemandateerd tot het nemen van besluiten respectievelijk gerechtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke en/of andere (rechts)handelingen.

  • BES: Bestuur (collectief)

  • IB: Individueel Bestuurder

  • HFD: Hoofd van een afdeling of een domein

  • MNG: Manager binnen een afdeling of een domein

  • SNR: Senior toezichthouder/Senior (beleids)adviseur, Senior jurist binnen een afdeling of een domein

  • MDW: Medewerker binnen een afdeling of een domein

4. Tabel II: processen/minimum beslisniveau

[Vervallen per 15-02-2017]

Tabel II moet in samenhang met Tabel I ‘taken/afdelingen en domeinen’ gelezen worden. De combinatie van deze twee tabellen geeft uitsluitsel op de vraag welke functionaris van een bepaald(e) afdeling of domein een besluit mag nemen. Het beoordelen van vergunningen is bijvoorbeeld een proces, het verlenen of intrekken van een vergunning in dat kader een concreet besluit. Een proces is gekoppeld aan een minimum beslisniveau. Bij een besluit dat door één afdeling of domein wordt genomen (een zogenaamd unilateraal besluit), geldt altijd dit beslisniveau. Bij een besluit dat door twee of meer afdelingen of domeinen wordt genomen (een zogenaamd duaal besluit), geldt dat het minimum beslisniveau door een van die betrokken afdelingen of domeinen gewaarborgd moet zijn. Het minimum beslisniveau van de primaire beslisser kan één niveau afdalen indien een eventuele medebeslisser het minimumniveau waarborgt maar nooit lager dan het niveau van SNR. Omgekeerd kan een eventuele medebeslisser één niveau afdalen indien het minimum beslisniveau door de primaire beslisser wordt gewaarborgd. Ook hier geldt dat nooit lager beslist kan worden dan het niveau van SNR.

Voor zover besluiten betrekking hebben op de onderdelen 47 en 51 van tabel II, is de Chief Operations Officer (COO) naast de IB bevoegd om beslissingen hierover te nemen.

Processen

Minimum beslisniveau

1. Vergunningen

 

a. Beslissen op aanvraag

b. Voorbereidende beslissingen inzake vergunningen welk beslissingen niet appellabel zijn

SNR

MDW

c. Intrekken op verzoek vergunninghouder

SNR

d. Intrekken niet op verzoek vergunninghouder

 

– Naar aanleiding van toetsing zittende bestuurder

– Overig

e. Ontheffingen en vrijstellingen

f. Notificeren

HFD

MNG

SNR

SNR

2. Verklaring van geen bezwaar

SNR

3. Bestuurdertoetsing voorafgaand aan benoeming

SNR

4. Geven van een aanwijzing

 

a. Aanwijzing tot heenzending van zittende bestuurder

b. Overige aanwijzingen

HFD

MNG

5. Normoverdragend gesprek/brief

MNG

6. Opleggen van een verbod om met de regels strijdige activiteiten te verrichten

MNG

7. Aanstellen van een curator

HFD

8. Opleggen van een last onder dwangsom:

 

a. Last onder dwangsom voor overtreding van art. 5:20 Awb, die wordt opgelegd o.g.v de Wft, de Wwft, de Whc, de Wta, de Sanctiewet 1977 of de Pensioenwet alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.

HFD

b. Zelfstandige last o.g.v. de Whc, alsook vervolgbeslissing inzake deze last, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last.

IB

c. Overige lasten onder dwangsom, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.

IB

d. Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde last onder dwangsom

MNG

e. Opstellen dwangbevel last onder dwangsom

MNG

f. Beslissing omtrent begunstigingstermijn last onder dwangsom

SNR

9. Publicatie van een zelfstandige last als genoemd onder 8 b.

IB

10. Opleggen van een bestuurlijke boete

Beslissing op verzoek tot aanpassing van een opgelegde boete

Beslissing om af te zien van oplegging boete

Opstellen dwangbevel boete

Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde boete

BES

BES

HFD

MNG

MNG

11. Publicatie op grond van afdeling 1.5.2. Wft

 

a. Openbaarmaking van een waarschuwing of verklaring op grond van artikel 1:94, eerste, tweede of derde lid, Wft

IB

b. Openbaarmaking van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie op grond van artikel 1:97, eerste, derde of vierde lid, Wft al dan niet in combinatie met artikel 1:99, derde lid, Wft, anders dan bedoeld onder c van deze paragraaf

IB

c. Publicatie van een last onder dwangsom als genoemd onder 8 a.

HFD

d. Vervolgpublicaties op grond van artikel 1:97, vijfde lid, Wft

SNR

e. Aanpassing publicatietekst na oplegging

SNR

Publicatie op grond van het Wtf-publicatieregime zoals dat tot 11 augustus 2016 gold

 

f. Openbaarmaking van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete of van een last onder dwangsom op grond van artikel 1:97, eerste lid of 1:99, eerste lid, Wft.

IB

g.Vervolgpublicaties op grond van artikel 1:97, vijfde lid, Wft

IB

h. Openbaarmaking van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van artikel 1:98 Wft die niet reeds eerder is gepubliceerd

IB

i. Openbaarmaking van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van artikel 1:98 Wft die wel reeds eerder is gepubliceerd

IB

j. Aanpassing publicatietekst na oplegging

SNR

12. Beslissen tot aanmaning

SNR

13. Publicatie van een overtreding of aanwijzing o.g.v. de Whc

Openbare waarschuwing o.g.v. de Whc

IB

IB

14. Openbaarmaking van toezegging omWhc-overtreding te staken alsmede openbaarmaking van het besluit dat geen last onder dwangsom wordt opgelegd vanwege een Whc-overtreding

BES

15. Vestigen van aandacht op niet of onvoldoende naleving regels

MNG

16. Bekendmaking aan een onderneming dat een aanwijzing niet of onvoldoende worden opgevolgd

MNG

17. Beslissing op bezwaar (bob)

 

a. bob’s gerelateerd aan heffingen en Wob-verzoeken

IB

b. bob’s die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn

IB

c. overige bob’s

BES

d. voorbereidende beslissingen inzake bob’s welke beslissingen niet appellabel zijn

MDW

18. Opleggen van een handelsmaatregel

HFD

19. Verificatiehandelingen

SNR

20. Goedkeuren van een prospectus

SNR

21. Goedkeuren van een biedingsbericht of supplement

SNR

22. Verlenen van ontheffing van (een deel van) de biedingsregels

HFD

23. Besluit op verzoek van een doelvennootschap tot positiebepaling potentiële bieder.

MNG

24. Instemmen met wijziging van de regels van een gereglementeerde markt

SNR

25. Buiten behandeling stellen van een aanvraag

SNR

26. Opleggen van een heffing voor de kosten van het toezicht

Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde heffing

MNG

MNG

27. Verlenen of intrekken van een Europees paspoort

SNR

28. Doen van aangifte

IB

29. Doen van Wwft-melding

IB

30. Afgifte van een legitimatiebewijs als bedoeld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouder Awb

HFD

31a. Adviseren, aanbevelen of het geven van een zienswijze aan De Nederlandsche Bank

31b. Bindend advies aan De Nederlandsche Bank

MNG

HFD

32. Melding opnemen in het register indien een juiste melding achterwege blijft of ten onrechte geen melding is gedaan

SNR

33. Besluiten dat geen nieuwe overeenkomsten in Nederland of een andere lidstaat mogen worden afgesloten

HFD

34a. Al dan niet gegrondverklaren van een klacht

34b. Beslissen tot het niet in behandeling nemen van een klacht

IB

MNG

35. Afhandeling klachten inzake aanbesteding

MNG

36. Informatie-uitwisselen met een andere autoriteit

SNR

37. Verstrekken van informatie aan de Minister

MNG

38. Adviseren van de Minister

HFD

39. Verlenen van een ontheffing voor het deponeren van de financiële verslaggeving

MNG

40. Verzoek om een nadere toelichting aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving alsook bericht dat vooralsnog geen verdere actie wordt ondernomen naar aanleiding van die nadere toelichting

MNG

41. Doen van een mededeling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving

HFD

42. Doen van een aanbeveling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving

IB

43. Inlichtingenverzoek aan de Ondernemingskamer

BES

44 Herzieningsverzoek aan de Ondernemingskamer

BES

45. Indienen verzoekschrift bij de civiele rechter

BES

46. Informatieverzoeken

SNR*

47. Besluiten inzake de Archiefwet

SNR

48. Verbeurdverklaren

MNG

49. Verzoek om een ingediend bezwaarschrift ter behandeling als beroepschrift door te zenden naar de administratieve rechter

 

a. Afwijzen van het verzoek

MNG

b. Toewijzen van het verzoek

IB

50. Beslissing op Wob-verzoek

HFD

51. Beslissen tot vergoeding van schade o.b.v. een civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaim of een verzoek om zelfstandig schadebesluit

BES

Beslissen tot afwijzing van schadevergoeding o.b.v. een civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaim of een verzoek om zelfstandig schadebesluit

MNG

52. Beslissing op verzoek tot handhaving

HFD

53. Beslissing inzake Wbp

 

a. beslissing op verzoek (daaronder begrepen inzageverzoeken, correctieverzoeken en het aantekenen van verzet tegen een verwerking).

MNG

b. beslissing op bezwaar

IB

54. Benoemen van (plaatsvervangend/assistent) boete-, last- of publicatiefunctionaris

IB

55. Beslissingen Functionaris Verschoningsrecht

HFD

56. Beslissen op vraag van rechtbank om publicatie van Whc-maatregel te schorsen i.v.m. ingediend verzoek om voorlopige voorziening

SNR

57. Vaststellen hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen

MNG

58. Een beslissing ten aanzien van aan- en afmeldingen verbonden bemiddelaar, aan- en afmeldingen aangesloten instelling en aan- en afmeldingen volmacht, inhoudende

 

a. een goedkeuring

MDW

b. een afwijzing

MNG

59. Instemming met toekennen retentievergoeding

IB

* Deze bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen is verwoord in art. 1:74 Wft en staat los van de bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen ex artikel 5:16 Awb jo. 1:72 Wft welke kan worden uitgeoefend door functionarissen die ingevolge het aanwijzingsbesluit (zie onder 1, hierboven) met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de in het aanwijzingsbesluit genoemde wetten zijn belast. Deze krachtens het aanwijzingsbesluit bevoegde functionarissen hoeven geen SNR-niveau te hebben om een op 5:16 Awb jo. 1:72 Wft gebaseerd informatieverzoek te doen.

5. Ondertekening

[Vervallen per 15-02-2017]

Alle in het aanwijzingsbesluit genoemde functionarissen kunnen in aanmerking komen brieven te ondertekenen ter bekendmaking van een besluit met inachtneming van onderstaande. Dergelijke besluiten alsook brieven worden door twee functionarissen ondertekend. Uitzondering op de regel van dubbele ondertekening vormen schriftelijke ontvangstbevestigingen; zij kunnen door één functionaris worden ondertekend. Ook beslissingen zoals genoemd onder Tabel II nummer 17d kunnen door één functionaris worden ondertekend.

5.1. Bestuursbesluiten

[Vervallen per 15-02-2017]

Brieven ter bekendmaking van bestuursbesluiten kunnen worden ondertekend door een hoofd van de betrokken afdeling of domein, samen met een IB. MoU's kunnen worden ondertekend door een IB.

5.2. Unilaterale besluiten (één afdeling of domein betrokken)

[Vervallen per 15-02-2017]

Brieven ter bekendmaking van een besluit dat binnen een afdeling is genomen, worden ondertekend door de beslisser en meeondertekend door de betrokken functionaris binnen de betreffende afdeling.

5.3. Duale besluiten (meerdere afdelingen of domeinen betrokken)

[Vervallen per 15-02-2017]

Brieven ter bekendmaking van een besluit dat met betrokkenheid van een andere afdeling of domein is genomen, worden ondertekend door de primaire beslisser en meeondertekend door de medebeslisser van betrokken afdeling of domein.

5.4. Ondertekening bij afwezigheid

[Vervallen per 15-02-2017]

Bij afwezigheid van een beslisser mogen brieven ter bekendmaking van een besluit ondertekend worden door een andere functionaris op hetzelfde functieniveau of een functionaris die hiërarchisch één niveau onder de betreffende beslisser functioneert. De ondertekening bij afwezigheid geschiedt onder de vermelding van de naam en functie van de betreffende beslisser, de toevoeging ‘b/a’ (bij afwezigheid) en de naam van de ondertekenaar in blokletters. Ondertekening bij afwezigheid voor bestuursbesluiten geschiedt altijd op het niveau genoemd onder 5.1, te weten een hoofd tezamen met een IB.

5.5. Bijzonderheden ten aanzien van ondertekening met de Nederlandsche Bank

[Vervallen per 15-02-2017]

Brieven die medeondertekend worden door de Nederlandsche Bank kunnen door medewerkers van vergelijkbaar niveau als de ondertekenaar van de Nederlandsche Bank ondertekend worden.

5.6. Ondertekening door boetefunctionaris en klachtencoördinator

[Vervallen per 15-02-2017]

Boetefunctionaris

Door de AFM zijn medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) boetefunctionaris. Dit vanwege de gehanteerde functiescheiding bij boetes. Het bestuur van de AFM beslist over het opleggen van een boete. De beslissing tot publicatie van voorgenoemde besluiten wordt genomen door een IB.

Ondertekening

Boeteoplegging

Een besluit tot het opleggen van een boete wordt ondertekend door een IB samen met een (plaatsvervangend of assistent) boetefunctionaris, of door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris. Het besluit om af te zien van het opleggen van een boete wordt ondertekend door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris.

Ondertekening bij afwezigheid van de boetefunctionaris

De ondertekening bij afwezigheid van de boetefunctionaris geschiedt niet lager dan het niveau dat in deze paragraaf genoemd is.

Klachtencoördinator

Conform het Klachtenreglement van de AFM is een (of meer dan één) medewerker benoemd tot klachtencoördinator. Brieven inzake de al dan niet gegrondverklaring van een klacht of het niet in behandeling nemen van een klacht worden mede ondertekend door de klachtencoördinator.

6. Bijzonderheden ten aanzien van de plaatsvervanger en tijdelijke functies

[Vervallen per 15-02-2017]

  • a. De plaatsvervanger (plv.) heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de functionaris die hij vervangt, inclusief de in het mandaat genoemde beslissings- en tekeningsbevoegdheden. De plaatsvervanger is een permanente functie en opereert autonoom naast de functionaris die hij vervangt.

  • b. ‘Ad interim’-functionarissen (a.i.) hebben tijdelijk de taken en bevoegdheden die bij de desbetreffende permanente functie behoren, inclusief de in het mandaat genoemde beslissings- en tekeningsbevoegdheden.

7. Externe contractuele verplichtingen

[Vervallen per 15-02-2017]

Voor de volmacht verlening betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM wordt verwezen naar de procuratieregeling AFM. Deze is gepubliceerd op de website van de AFM: www.afm.nl.

8. Beslissing op bezwaar (bob)

[Vervallen per 15-02-2017]

Een beslissing op bezwaar gerelateerd aan een heffing wordt genomen door een IB en het Hoofd JZ.

9. Beslissing op Wob-verzoek

[Vervallen per 15-02-2017]

Een beslissing op een Wob-verzoek wordt genomen door de General Counsel en het Hoofd JZ. De General Counsel beslist echter samen met een Hoofd van de betreffende afdeling, indien de verzochte informatie niet aanwezig is binnen de AFM.

10. Beslissing op Wbp-verzoek

[Vervallen per 15-02-2017]

Met betrekking tot de Wbp worden soms verzoeken gedaan betreffende op basis van de Wbp verzamelde gegevens (daaronder worden begrepen inzageverzoeken, correctieverzoeken en het aantekenen van verzet tegen een verwerking). Beslissingen dienaangaande worden genomen op het niveau van MNG en op het bezwaar wordt beslist door een IB. Klachten over de afwikkeling van een Wbp-verzoek worden behandeld door de klachtencoördinator.

Amsterdam, 8 november 2016

Stichting Autoriteit Financiële Markten

M.W.L. van Vroonhoven

Voorzitter

F. de Vries

Bestuurder

Terug naar begin van de pagina