Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-11-2018.]
Geldend van 18-11-2016 t/m heden

Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK

1. Inleiding

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK voorschriften opgenomen voor de inrichting van de verantwoordingsdocumenten 2016 van het CAK. Het model bevat modellen waarmee het CAK zijn verantwoordingsdocumenten moet inrichten.

De regels voor het accountantsonderzoek en voor de inhoud en inrichting van het accountantsverslag hebben VWS en de NZa vastgelegd in dit Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK1.

Dit Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK geeft richtlijnen voor het door de externe accountant uit te voeren onderzoek naar de:

Het doel van dit protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om de kaders te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden.

De externe accountant geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in:

 • een controleverklaring bij de jaarrekening over de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten;

 • een controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van het overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen;

 • een samenvattende rapportage (een accountantsrapport en een rapport van feitelijke bevindingen).

Het CAK moet de verantwoordingsdocumenten vergezeld van de accountantsproducten vóór 15 maart2 van het jaar volgende op het verslagjaar toezenden aan VWS en de NZa.

VWS en de NZa maken bij hun toezicht zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van het CAK en van de controleverklaringen, het accountantsrapport, het rapport van feitelijke bevindingen en de Third Party Mededeling3. Daarbij beoordelen VWS en de NZa de toereikendheid van de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen op basis van hun bevindingen hun eigen onderzoekswerkzaamheden vast.

Op grond van de verzamelde informatie vormen VWS en de NZa zich een oordeel over de rechtmatige en doelmatige uitvoering door het CAK en over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende ontvangsten en uitgaven, van de:

 • Wtcg;

 • Jeugdwet (ouderbijdragen);

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • beheerskosten van het CAK;

 • AWBZ;

 • Wlz;

 • Wmo;

 • CER.

De Auditdienst Rijk (ADR) die in opdracht van VWS de werkzaamheden van de externe accountant van het CAK beoordeelt, brengt daarvan verslag uit aan VWS.

Jaarlijks brengt de ADR een verslag uit aan VWS van de bevindingen over de:

 • tegemoetkomingen Wtcg;

 • ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • beheerskosten van het CAK.

VWS neemt het oordeel van de ADR mee bij de vaststelling van de Wtcg geldstromen en de beheerskosten van het CAK over het boekjaar.

De bevindingen van de ADR over de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet en de afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen worden aan VWS ter beschikking gesteld ten behoeve van de invulling van de systeemverantwoordelijkheid van het departement voor deze taken.

De NZa rapporteert aan het CAK haar bevindingen over de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de AWBZ, Wlz, Wmo en de CER door het CAK. Ook brengt de NZa jaarlijks samenvattende rapporten uit over:

 • De rechtmatige uitvoering van de Zvw. In dit rapport neemt de NZa haar bevindingen op over de uitvoering van de CER4 door het CAK.

 • De rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz (voorheen de AWBZ) en bepaalde onderdelen van de Wmo door het CAK.

1.1. Mededeling in Staatscourant

De raad van bestuur van de NZa heeft op 20 september 2016 dit ‘Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK’ vastgesteld. Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016. U kunt dit protocol en alle andere in dit protocol genoemde documenten raadplegen op www.nza.nl.

2. Doel van het accountantsonderzoek

Het accountantsonderzoek bij het CAK bestaat uit de volgende deelonderzoeken:

 • Een onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten van het CAK5. Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de jaarrekening en het directieverslag.

 • Een onderzoek naar de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van het overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen6. Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

 • Een onderzoek of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

Een externe accountant rapporteert over de bevindingen en conclusies van zijn onderzoek in:

 • een controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten van het CAK;

 • een controleverklaring over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van het overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen;

 • een samenvattende rapportage (een accountantsrapport en een rapport van feitelijke bevindingen).

Controleverklaring jaarrekening

In de controleverklaring geeft een externe accountant aan of:

 • de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december van het verslagjaar en van het resultaat over het verslagjaar;

 • de financiële rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten een getrouw beeld geeft van de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties.

Controleverklaring bestuurlijke verantwoording

In de controleverklaring geeft een externe accountant aan of:

 • de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen in de matrices rechtmatig zijn;

 • het in de bestuurlijke verantwoording opgenomen overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen juist en volledig zijn.

Deze controleverklaring is alleen bestemd voor VWS, de NZa en Zorginstituut Nederland (Zorginstituut).

Teksten verklaringen

Voor de teksten van de controleverklaringen maakt een externe accountant gebruik van de modellen die in hoofdstuk 5 van dit protocol zijn opgenomen.

Samenvattende rapportage

De samenvattende rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek van de externe accountant naar de hiervoor genoemde deelonderzoeken.

De samenvattende rapportage bestaat uit twee separate onderdelen:

 • In het eerste deel, het accountantsrapport, brengt de externe accountant verslag uit over zijn onderzoek naar:

  • de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten;

  • de naleving van de voorschriften van de jaarrekening;

  • de rechtmatigheid van de in de matrices van de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen;

  • de juistheid en volledigheid van het overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen;

  • het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

  Dit deel valt aan te merken als de uitkomst van een assurance opdracht en betreft de eerste twee deelonderzoeken.

 • In het tweede deel, het rapport van feitelijke bevindingen, rapporteert de externe accountant over de bevindingen van het overige deelonderzoek:

  • Het onderzoek of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

  Dit deel valt aan te merken als de uitkomsten van een non-assurance opdracht.

Het verdient de voorkeur dat een externe accountant beide delen van de samenvattende rapportage separaat uitbrengt, dit om verwarring tussen het assurance en non-assurance deel te voorkomen.

In hoofdstuk 6 wordt de inhoud van de samenvattende rapportage verder uitgewerkt.

Third Party Mededeling

In de oordeelsvorming op basis van de Third Party Mededeling legt een externe accountant zijn oordeel vast of binnen het uitvoeringsproces voor de eigen bijdragen Wmo adequate waarborgen aanwezig zijn om de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de beheersdoelstellingen voor de uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wmo te kunnen waarborgen in het verslagjaar. De beheersdoelstellingen zijn door het management van het CAK vastgesteld. De Third Party Mededeling is uitsluitend bestemd voor het CAK, de gemeenten en zijn externe accountants. Het is van belang dat ook VWS (ADR) en de NZa voor hun onderzoek gebruik kunnen maken van de Third Party Mededeling. De Third Party Mededeling maakt onderdeel uit van de oordeelsvorming van een externe accountant.

3. Procedure onderzoek

De procedure van het onderzoek in het verslagjaar kan als volgt worden weergegeven.

Opdracht

Het CAK geeft een externe accountant opdracht om een onderzoek uit te voeren naar:

 • De getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten van het CAK7. Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de jaarrekening en het directieverslag.

 • De rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van het overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen8. Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

 • Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

Bij deze opdracht vormen het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK en het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK het uitgangspunt. VWS en de NZa voorzien het CAK en een externe accountant van een exemplaar van het model en het protocol.

Uitgangspunten onderzoek

 • Het CAK en een externe accountant maken voor de uitvoering van het onderzoek afspraken over de werkverdeling. Een externe accountant maakt bij zijn onderzoek voor zover mogelijk en effectief, gebruik van de interne controlemaatregelen van het CAK.

 • Een externe accountant voert zijn onderzoek uit volgens dit Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK. Een externe accountant rapporteert aan het CAK middels controleverklaringen en een samenvattende rapportage over de uitkomsten van zijn onderzoek naar de jaarrekening, het directieverslag en de bestuurlijke verantwoording.

 • Het CAK stuurt vóór 15 maart9 van het jaar volgend op het verslagjaar aan VWS en aan de NZa de door een externe accountant gecontroleerde jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording, het directieverslag, de bestuurlijke verantwoording, de controleverklaringen en de samenvattende rapportage.

 • De NZa en de ADR zullen de review op de werkzaamheden van een externe accountant van het CAK -zo mogelijk- om praktische redenen gelijktijdig uitvoeren. De NZa en de ADR stemmen het tijdstip van de werkzaamheden onderling af en nemen over dit tijdstip vooraf contact op met het CAK en de externe accountant. De NZa en de ADR kunnen zonder verdere tussenkomst van elkaar en het CAK contact opnemen met de externe accountant over eventueel aanvullend te verstrekken informatie en over vaktechnische aangelegenheden.

 • De ADR en de NZa maken bij hun onderzoek zoveel mogelijk gebruik van de werkzaamheden van een externe accountant. Daartoe beoordelen zij de toereikendheid van de door een externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen zij op basis van hun bevindingen hun eigen onderzoekswerkzaamheden vast.

 • De ADR en de NZa koppelen onafhankelijk van elkaar, indien nodig, hun bevindingen van de review op de werkzaamheden van de externe accountant schriftelijk terug aan de betreffende externe accountant.

 • Na verwerking van de reactie van de externe accountant op de bevindingen rapporteert de ADR over zijn bevindingen aan het ministerie van VWS.

 • VWS neemt het oordeel van de ADR mee in de vaststelling van de Wtcg geldstromen en de beheerskosten van het CAK over 2016.

 • De bevindingen van de ADR over de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet en de afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen worden aan VWS ter beschikking gesteld ten behoeve van de invulling van de systeemverantwoordelijkheid van het departement voor deze taken.

 • De NZa rapporteert over haar bevindingen in een conceptrapport. In dit conceptrapport neemt de NZa de bevindingen en conclusies op over de uitvoering van de taken in het kader van de AWBZ, de Wlz, de Zvw (voor het onderdeel CER) en de Wmo in het verslagjaar door het CAK. De NZa bespreekt het conceptrapport met het CAK. Het CAK kan in een formele hoorprocedure reageren op de bevindingen en de opgenomen conclusies in het rapport.

 • De raad van bestuur van de NZa stelt de definitieve versie van het rapport vast. De NZa stuurt deze versie toe aan het CAK. De NZa stuurt het rapport ook toe aan VWS en aan het Zorginstituut.

 • De bevindingen over de uitvoering van het onderzoek verwerkt de NZa in samenvattende rapportages over de Zvw en de Wlz, die zij verstrekt aan VWS en het Zorginstituut.

4. Inhoud van het accountantsonderzoek

4.1. Object van het onderzoek

Het object van onderzoek zijn het door het CAK opgestelde:

 • financieel verslag;

 • uitvoeringsverslag.

In de hierna opgenomen paragrafen zijn deze onderdelen nader uitgewerkt.

Het normenkader voor deze verantwoordingen wordt gevormd door artikel 6.1 van de Regeling langdurige zorg.

4.1.1. Financieel verslag

Het financieel verslag van het CAK bevat een financiële verantwoording over de uitvoering van de wet volgens het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK. Het CAK verantwoord zich over de uitvoering van de wet middels:

 • Een financiële verantwoording (hierna aangeduid als: jaarrekening).

 • Een bestuurlijke verantwoording.

In deze bestuurlijke verantwoording wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer en de rechtmatigheid van de geldstromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken.

Controleverklaringen

Bij deze verantwoordingen worden de volgende controleverklaringen verstrekt door een externe accountant:

 • De jaarrekening wordt vergezeld van een controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten.

 • De bestuurlijke verantwoording wordt vergezeld van een controleverklaring over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van het overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen.

Jaarrekening

De jaarrekening wordt ingericht conform Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

In de jaarrekening is minimaal opgenomen:

 • Een algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten.

 • Een balans, voorzien van een toelichting.

 • Een staat van baten en lasten, voorzien van een toelichting.

Aan de jaarrekening wordt een directieverslag (zie paragraaf 4.1.2) inclusief een rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten toegevoegd.

Ook wordt aan de jaarrekening een bestuursverklaring toegevoegd waarin het bestuur aangeeft dat de gevraagde en aangeleverde gegevens in de jaarrekening betrouwbaar zijn.

Rechtmatigheidsverantwoording

Onderdeel van het directieverslag is de rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten. Hierin legt het bestuur van het CAK verantwoording af over de rechtmatigheid van de verantwoorde beheerskosten in het verslagjaar.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording legt het CAK volgens het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK verantwoording af over:

 • de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer van de wettelijke taken;

 • de borging van de rechtmatigheid van de geldstromen die in de bestuurlijke verantwoording zijn opgenomen.

 • hoeveel Schengen- en Engelstalige verklaringen zijn afgegeven in het verantwoordingsjaar inclusief een prognose van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar.

In de bestuurlijke verantwoording wordt ook een overzicht opgenomen

van de activa en passiva van de geldstromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in het verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers). Van deze activa en passiva worden ook verloopoverzichten en toelichtingen opgenomen van vorderingen en schulden (minimaal verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen inclusief een uitsplitsing van deze openstaande vorderingen naar ouderdom voor de posten die betrekking hebben op de Wlz, AWBZ en Wmo).

In de bestuurlijke verantwoording wordt gebruik gemaakt van de matrix bestuurlijke verantwoording VWS en NZa (zie paragraaf 4.2.3 van het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK). In deze matrix legt het CAK verantwoording af over de geldstromen:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Wlz;

 • afdracht eigen bijdragen Wmo;

 • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

 • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

 • uitbetaalde uitkeringen CER;

 • interest geldmiddelen Zvf.

Aan de bestuurlijke verantwoording wordt een bestuursverklaring toegevoegd waarin het bestuur aangeeft dat de gevraagde en aangeleverde gegevens in de bestuurlijke verantwoording betrouwbaar zijn.

4.1.2. Uitvoeringsverslag

Het uitvoeringsverslag (hierna aangeduid als: directieverslag) wordt toegevoegd aan de jaarrekening en wordt ingericht conform Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In dit directieverslag legt het CAK verantwoording af volgens het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK. Deze bevat minimaal:

 • Het profiel, de organisatiestructuur en het gevoerde en voorgenomen beleid bij de uitvoering van de wettelijke taken.

 • De ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.

 • Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

 • De resultaten van het door het CAK gevoerde beleid ter uitvoering van zijn wettelijke taken.

 • De rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten.

 • Een overzicht met de kwantificering van het totaal van de aangegane inkoopcontracten in het verslagjaar.

Aan het directieverslag wordt een bestuursverklaring toegevoegd waarin het bestuur aangeeft dat de gevraagde en aangeleverde gegevens in het directieverslag betrouwbaar zijn.

4.2. Toetsingscriteria

4.2.1. Het begrippenkader

Het onderzoek naar de jaarrekening, het directieverslag en de bestuurlijke verantwoording is gericht op het vaststellen of:

 • de jaarrekening 2016 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van het CAK per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK;

 • de rechtmatigheidsverantwoording 2016 over de beheerskosten van het CAK een getrouw beeld geeft van de financiële rechtmatigheid van de in het directieverslag verantwoorde beheerskosten 2016 van het CAK in overeenstemming met de voor het CAK relevante wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 als uitwerking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de rechtmatigheidscriteria van het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK;

 • de jaarrekening en het directieverslag voldoen aan de inrichtingseisen zoals deze zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK;

 • de in de bestuurlijke verantwoording 2016 verantwoorde geldstromen uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg, afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, betalingen van zorgaanspraken AWBZ, betalingen van zorgaanspraken Wlz, betalingen subsidieregeling extramurale behandeling, betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf, afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ, afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ, afdracht eigen bijdragen Wlz, afdracht eigen bijdragen Wmo, ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland, interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo, uitbetaalde uitkeringen CER en de interest geldmiddelen Zvf in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK en de eisen van het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK;

 • de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK inclusief de hierbij horende verloopoverzichten en toelichting, zoals gedefinieerd in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK, per 31 december 2016 juist en volledig is;

 • de bestuurlijke verantwoording 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de inrichtingseisen zoals deze zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Getrouw beeld

Met getrouw beeld wordt in dit protocol bedoeld het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK. Voor het onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording zijn in dit protocol geen nadere voorschriften opgenomen. Deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in overeenstemming met de geldende beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), waaronder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS).

Rechtmatigheid

Voor het onderzoek naar de rechtmatigheid is de invulling van het rechtmatigheidsbegrip van belang. Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Een proces, of de uitkomsten daarvan, voldoet wel of niet aan de interne of externe regels die van kracht zijn. In die zin is rechtmatigheid een absoluut begrip. De concrete invulling van het begrip is echter afhankelijk van de gekozen normstelling, de aard en reikwijdte van de regelgeving, het soort organisatie en het karakter van het betreffende proces of de uitkomst daarvan. Rechtmatigheid vormt dus een begrip dat gekoppeld is aan het object van onderzoek.

In het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK is het rechtmatigheidsbegrip in detail uitgewerkt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële en procedurele rechtmatigheid en tussen directe en gebruikers-verantwoordelijkheid. Het model geeft ook aan welke randvoorwaarden bij de invulling van het rechtmatigheidsbegrip van toepassing zijn. Een externe accountant hanteert de begripsomschrijvingen uit het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK als uitgangspunt voor het rechtmatigheidsonderzoek dat hij uitvoert.

Het rechtmatigheidsbegrip bij het CAK is gekoppeld aan de specifieke taken en verantwoordelijkheden van het CAK. Het CAK verantwoordt zich uitsluitend over taken waarvoor het CAK verantwoordelijk is en waarbij het CAK de mogelijkheid heeft om zaken te beïnvloeden of bij te sturen. Als het CAK deze taken in overeenstemming met de voorschriften van de geldende wet- en regelgeving uitvoert, dan zijn de processen die daaraan zijn gekoppeld en de geldstromen die daaruit voortvloeien rechtmatig.

In het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK zijn de taken van het CAK beschreven.

De volgende taken en bijbehorende geldstromen kunnen worden onderscheiden:

 • beheerskosten van het CAK;

 • interest geldmiddelen beheerskosten;

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Wlz;

 • afdracht eigen bijdragen Wmo;

 • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

 • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

 • uitbetaalde uitkeringen CER;

 • interest geldmiddelen Zvf.

In de volgende paragrafen zijn de accountantswerkzaamheden met betrekking tot elk van de taken en geldstromen opgenomen.

4.2.2. Wet- en regelgeving

Specifiek moet een externe accountant aandacht besteden aan (gewijzigde) wet- en regelgeving en de implementatie hiervan binnen het CAK zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK. Voor het verantwoordingsjaar 2016 moet onder andere aandacht besteed worden aan de afbouw van de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet.

4.2.3. Taken onder toezicht van VWS

4.2.3.1. Beheerskosten van het CAK

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de beheerskosten van het CAK en de hiermee samenhangende posten in de jaarrekening het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

De beheerskosten van het CAK bestaan uit een aantal componenten10:

 • beheerskosten voor het uitvoeren van de tegemoetkomingsregeling Wtcg;

 • beheerskosten voor het uitvoeren van de ouderbijdrage op basis van de Jeugdwet;

 • beheerskosten voor het afgeven van de Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • beheerskosten voor het uitvoeren van de taken voor de AWBZ;

 • beheerskosten voor het uitvoeren van de taken voor de Wlz;

 • beheerskosten voor het uitvoeren van de Wmo;

 • beheerskosten voor het uitvoeren van de CER.

Eerdergenoemde beheerskosten worden door de minister van VWS vastgesteld.

De externe accountant beoordeelt:

 • De methodiek voor de toerekening van de beheerskosten aan de publiekrechtelijke taken voor de Wtcg, de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, de Schengen- en Engelstalige verklaringen, de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER. Dit houdt in dat hij beoordeelt of de beheerskosten volgens bedrijfseconomische grondslagen, volgens een bestendige gedragslijn en op basis van consistente verdeelsleutels zijn toegerekend.

 • De eventuele onderbouwing van wijzigingen in de toerekeningmethodiek ten opzichte van het voorgaande verslagjaar.

 • De juistheid en volledigheid van de verantwoorde beheerskosten Wtcg, ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, Schengen- en Engelstalige verklaringen, AWBZ, Wlz, Wmo en de CER en de opbrengsten vanuit de Wmo.

 • De juistheid van de resultaatbestemming.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de jaarrekening en het directieverslag opgenomen informatie een juist beeld geeft van de beheerskosten van het CAK. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de verantwoorde beheerskosten in het verslagjaar.

Europese Aanbestedingsrichtlijnen

Het voldoen aan de Europese Aanbestedingsrichtlijnen wordt gerekend tot de financiële rechtmatigheid. Dat wil zeggen dat geconstateerde afwijkingen van de richtlijnen gevolgen hebben voor de financiële rechtmatigheid. Een externe accountant betrekt dit in zijn rechtmatigheidsoordeel en maakt verder melding van geconstateerde afwijkingen van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen in de rapportage over het gevoerde financiële beheer (zie Model Jaarverslaggeving 2016 CAK).

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Als de in de beheerskosten opgenomen beloningen per functie uitkomen boven de norm volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) maakt het CAK hiervan melding in de jaarrekening. De externe accountant toetst of een en ander volgens het Controleprotocol WNT van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties11 is verwerkt.

4.2.3.2. Interest geldmiddelen beheerskosten

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de interest geldmiddelen beheerskosten en de hiermee samenhangende posten in de jaarrekening het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant beoordeelt of er sprake is van interest geldmiddelen beheerskosten. Een externe accountant beoordeelt daarbij of deze interest geldmiddelen beheerskosten volledig worden afgedragen aan het ministerie van VWS.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de jaarrekening en het directieverslag opgenomen informatie een juist beeld geeft van de interest geldmiddelen beheerskosten. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal aan mutaties in de rekening-courant in het verslagjaar.

4.2.3.3. Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de vaststelling en betaling van aanspraken tegemoetkomingen Wtcg en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

In artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wtcg (niet meer in werking vanaf 1 januari 2016) is vastgelegd dat het CAK de tegemoetkoming aan rechthebbenden moet vaststellen en voor het einde van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, moet uitbetalen.

Met ingang van 2014 is de tegemoetkoming op basis van de Wtcg afgeschaft. Gedurende het kalenderjaar 2015 is het CAK nog wettelijk bevoegd geweest om beschikkingen af te geven over 2013. Met ingang van 1 januari 2016 mag het CAK geen nieuwe beschikkingen meer afgeven. Het CAK moet nog wel betalingen op al geslagen beschikkingen uitvoeren. Ook kunnen met ingang van 2016 geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. De secundaire processen en bezwaar en beroep komen voort uit het algemeen bestuursrecht en lopen nog wel door in 2016 en verder.

De concrete invulling van het begrip rechtmatigheid voor deze taak is weergegeven in hoofdstuk 4 van het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant stelt vast dat het CAK de aanspraken op de tegemoetkoming Wtcg volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld en uitbetaald, gegeven zijn verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de vaststelling en uitbetaling van de aanspraken tegemoetkomingen Wtcg. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal aan mutaties (Wtcg-betalingen) in de rekening-courant in het verslagjaar.

Steekproef Wtcg

Ten aanzien van de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven wordt in opdracht van VWS door een externe accountant een steekproefonderzoek uitgevoerd. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een rapport van feitelijke bevindingen aan VWS. Op basis van dit rapport vormt VWS zich een oordeel over de rechtmatigheid van de Wtcg-uitgaven.

Dit oordeel wordt door de ADR beoordeeld in het kader van de wettelijke taak betreffende de jaarrekening van VWS. Hiertoe wordt door de ADR een review uitgevoerd op de werkzaamheden van de externe accountant die het steekproefonderzoek uitvoert. De bevindingen uit de review worden door de ADR gerapporteerd aan VWS en de externe accountant. Indien de ADR het niet eens is met het oordeel van VWS over de rechtmatigheid van de Wtcg-uitgaven, dan komt dit tot uitdrukking in de verantwoording van VWS, vooral in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Indien de ADR het eens is met het oordeel, wordt er niets opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Dit is een impliciete akkoordbevinding.

VWS deelt het oordeel over de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven mee aan het CAK door middel van een brief, waarin ook de bevindingen van de review van de ADR tot uitdrukking komen. Het CAK neemt dit oordeel onverkort over door de brief onderdeel te maken van de bestuurlijke verantwoording.

Het CAK verantwoordt zich in zijn bestuurlijke verantwoording door aan te geven welke maatregelen hij heeft getroffen en wat de uitkomsten zijn uit de processen, zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK. Het CAK beschrijft uitsluitend datgene wat valt binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied, zoals uiteengezet in dit model. Daarnaast schrijft het CAK onverkort het oordeel van de minister uit in de bestuurlijke verantwoording, inclusief alle bevindingen, zoals opgenomen in de brief van VWS. De directie van het CAK draagt behoudens voornoemde overname van gegevens geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor dit gedeelte van de verantwoording.

Een externe accountant van het CAK voert zijn controle uit ten aanzien van de bestuurlijke verantwoording en voorziet deze van een verklaring, zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK en het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK. Dit protocol beschrijft de werkzaamheden die een externe accountant moet uitvoeren. Een externe accountant stelt in aanvulling hierop alleen vast dat het CAK zich over het totaaloordeel van de Wtcg heeft verantwoord volgens bovenstaande werkwijze, maar de inhoudelijke toets wordt hiervan uitgesloten.

In aanvulling op het bovenstaande wordt de externe accountant van het CAK geadviseerd kennis te nemen van het oordeel van de minister, inclusief de bevindingen, zoals opgenomen in de brief van VWS. Dit om te bepalen of er bevindingen in staan die invloed kunnen hebben op de werkzaamheden van het CAK betreffende de Wtcg. Deze bevindingen kan de externe accountant eventueel betrekken in zijn oordeelsvorming over de taken van het CAK voor wat betreft de Wtcg.

4.2.3.4. Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 voert het CAK de ouderbijdragen uit op grond van artikel 8.2.3, eerste lid, van de Jeugdwet en het Besluit aanwijzing CAK als bestuursorgaan (vaststelling en inning ouderbijdragen in het kader van de Jeugdwet). Het CAK verantwoordt zich over de rechtmatige uitvoering van de ouderbijdrage Jeugdwet in de bestuurlijke verantwoording.

Situatie 2016

De ouderbijdrage op basis van de Jeugdwet is gedurende 2015 onderwerp van een politiek-maatschappelijke discussie geweest. In opdracht van het ministerie van VWS is onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk van de ouderbijdrage. Het onderzoeksrapport is voor de staatssecretaris aanleiding geweest om medio november 2015 aan de Tweede Kamer voor te stellen de ouderbijdrage per 2016 te schrappen (Kamerstuk 31 839 nummer 495). Middels een publicatie in het Staatsblad (2016 191) zijn de parameters voor de ouderbijdrage met ingang van 2016 op nihil gesteld. De afschaffingswet is ten tijde van het opstellen van dit model nog niet door de beide Kamers behandeld.

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de gemeenten geldt gebruikers-verantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. Een externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de geïnde en ontvangen ouderbijdragen (niet gesaldeerd) op basis van de Jeugdwet in het verslagjaar.

4.2.3.5. Afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen

Vanaf 1 januari 2015 geeft het CAK de Schengenverklaringen en, voor buiten het Schengengebied, Engelstalige medische verklaringen af. Het CAK verantwoordt zich over deze werkzaamheden in het onderdeel beheerskosten van de bestuurlijke verantwoording.

4.2.4. Taken onder toezicht van de NZa

4.2.4.1. Betalingen van zorgaanspraken AWBZ

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betalingen van zorgaanspraken AWBZ en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut en de daartegenover staande afrekeningen met het AFBZ.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen.

Juistheid

Juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betalingstermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betalingstermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de volledige, juiste en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. Een externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen van zorgaanspraken AWBZ. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de AWBZ-betalingen in het verslagjaar.

4.2.4.2. Betalingen van zorgaanspraken Wlz

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders.

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betalingen van zorgaanspraken Wlz en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut en de daartegenover staande afrekeningen met het Flz.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen.

Juistheid

Juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betalingstermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betalingstermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de volledige, juiste en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. Een externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen van zorgaanspraken Wlz. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de Wlz-betalingen in het verslagjaar.

4.2.4.3. Betalingen subsidieregeling extramurale behandeling

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in het kader van de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betalingen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut en de daartegenover staande afrekeningen met het Flz.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen.

Juistheid

Juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betalingstermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betalingstermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de volledige, juiste en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. Een externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling in het verslagjaar.

4.2.4.4. Betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf.

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betalingen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut en de daartegenover staande afrekeningen met het Flz.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen.

Juistheid

Juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betalingstermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betalingstermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de volledige, juiste en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. Een externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf in het verslagjaar.

4.2.4.5. Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld, opgelegd en geïnd.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg (in werking tot en met 31 december 2014) en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wlz en het bijbehorend Besluit langdurige zorg van toepassing. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de zorgaanbieders, de Basisregistratie Personen (BRP) en de Belastingdienst geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. Een externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Inning eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

Een externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen vorderingen’. Hij rapporteert hierover in het accountantsrapport.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende rapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ in het verslagjaar.

4.2.4.6. Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld, opgelegd en geïnd.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg (in werking tot en met 31 december 2014) en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wlz en het bijbehorende Besluit langdurige zorg van toepassing.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, de BRP, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. Een externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Inning eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

Een externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen vorderingen’. Hij rapporteert hierover in het accountantsrapport.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende rapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ in het verslagjaar.

4.2.4.7. Afdracht eigen bijdragen Wlz

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor de Wlz. Binnen de Wlz wordt een onderscheid gemaakt in de eigen bijdragen voor:

 • Zorg met Verblijf.

 • Volledig pakket thuis (vpt).

 • Persoonsgebonden budget (pgb).

 • Modulair pakket thuis (mpt).

De systematiek voor de bepaling van de eigen bijdragen voor deze onderdelen is gelijk aan de bepaling van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf zoals deze tot 1 januari 2015 gold onder de AWBZ.

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Wlz en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wlz volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld, opgelegd en geïnd.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdragen volgens het Besluit langdurige zorg en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de zorgaanbieders, de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, de BRP, het UWV, de SVB en de Belastingdienst geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. Een externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Inning eigen bijdragen Wlz

Een externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wlz volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen vorderingen’. Hij rapporteert hierover in het accountantsrapport.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wlz. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende rapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wlz in het verslagjaar.

4.2.4.8. Afdracht eigen bijdragen Wmo

Het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor de Wmo vormt sinds 1 januari 2007 een eigen taak van het CAK. Deze taak is per 1 januari 2015 opgenomen in de Wmo 2015. Het product ‘Beschermd wonen en Kort Verblijf’ is per 1 januari 2015 overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Het CAK heeft per 1 januari ook als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor cliënten van beschermd wonen (zie paragraaf 4.2.4.9).

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Wmo en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wmo volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld, opgelegd en geïnd.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdragen volgens de door de gemeenten aangeleverde parameters en de door de zorgaanbieders en gemeenten aangeleverde zorg en hulpmiddelen. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de zorgaanbieders, de gemeenten, de BRP, het UWV, de SVB en de Belastingdienst geldt gebruikers-verantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. Een externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Inning eigen bijdragen Wmo

Een externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wmo volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen vorderingen’. Hij rapporteert hierover in het accountantsrapport.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wmo. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo in het verslagjaar.

4.2.4.9. Ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven heeft het CAK per 1 januari 2015, op basis van de Wmo, als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor beschermd wonen. Voor de inning van de eigen bijdragen voor beschermd wonen is broninhouding door de SVB of het UWV mogelijk. In dat geval moeten de ingehouden bedragen door de SVB en het UWV overgemaakt worden aan het CAK. Het CAK zorgt vervolgens voor de verdeling van de ontvangen bedragen over de verschillende centrumgemeentes.

Overgangssituatie

De SVB en het UWV kunnen in 2015 en 2016 de geldstromen van de eigen bijdragen op grond van de Wmo en op grond van de Wlz nog niet scheiden. Hierdoor kunnen zij niet het juiste bedrag overmaken naar het CAK of het Zorginstituut (Flz). Voor 2015 en 2016 is gekozen voor de volgende oplossing. De SVB en het UWV maken het volledige bedrag dat is ingehouden op grond van de Wmo en de Wlz over naar het Zorginstituut (Flz). Het CAK geeft aan het Zorginstituut door, op basis van de ontvangen bevestigingen van de broninhoudingen Wmo (beschermd wonen) door de SVB en het UWV, welk bedrag bestemd is voor de eigen bijdragen Wmo (beschermd wonen). Het Zorginstituut maakt het juiste bedrag voor de eigen bijdragen Wmo (beschermd wonen) over aan het CAK zodat deze de bedragen kan verdelen over de verschillende centrumgemeentes.

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via het Zorginstituut en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva, het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant stelt vast dat de door het CAK verstrekte opgave van de broninhouding Wmo (beschermd wonen) door het UWV en de SVB aan het Zorginstituut volledig, juist en tijdig is. Voor deze begrippen wordt aangesloten bij de gehanteerde begrippen in paragraaf 4.2.4.8 ‘Afdracht eigen bijdragen Wmo’.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de SVB en het UWV geldt gebruikers-verantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. Een externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de verstrekte opgave door het CAK van broninhoudingen Wmo (beschermd wonen) door het UWV en de SVB aan het Zorginstituut. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde broninhoudingen Wmo (beschermd wonen) in het verslagjaar.

4.2.4.10. Interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant beoordeelt of de interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo volledig is afgedragen. Voor de verdeling van de geldmiddelen naar de drie geldstromen (AFBZ, Flz en Wmo) moet de onderlinge afgesproken verdeling tussen het CAK en het Zorginstituut gehanteerd worden.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de volledigheid van de verantwoording en de gedane afdracht van gelden. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de grens van 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo in het verslagjaar.

4.2.4.11. Uitbetaalde uitkeringen CER

Vanaf 1 januari 2015 is artikel 118a Zvw (CER) vervallen en is het CAK niet meer bevoegd om nieuwe beschikkingen af te geven. Wel moeten nog betalingen plaatsvinden op al verstrekte beschikkingen.

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de uitkeringen CER en de hiermee samenhangende posten in het overzicht van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de uitkeringen CER. Een externe accountant controleert ook of de afrekening van de verrichte betalingen met het Zvf volledig, juist en tijdig heeft plaatsgevonden.

Volledigheid

Volledigheid heeft de betekenis van het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot de volledige bepaling van rechthebbenden. Sinds het uitvoeringsjaar 2015 (per 1 januari 2015) mag het CAK geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen. Alleen lopende aanvragen die uiterlijk 31 december 2014 zijn ontvangen worden nog afgehandeld.

Juistheid

Juistheid heeft de betekenis van het toewijzen en het afwikkelen van de uitbetaling van het juiste bedrag aan de juiste rechthebbende volgens de betaalinstructies.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen de vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij specifieke voorschriften van het Zorginstituut en bij de door het CAK intern vastgestelde normen voor tijdige betaling.

Ten aanzien van de afrekeningen met het Zvf worden dezelfde rechtmatigheidsnormen gehanteerd als bij de betalingen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen of gegevens volledig, juist en tijdig bij het CAK worden aangeleverd. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. Een externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatigheid van de CER-uitkeringen. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de totale CER-uitkeringen in het verslagjaar.

4.2.4.12. Interest geldmiddelen Zvf

Normenkader

Een externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de interest geldmiddelen Zvf en de hiermee samenhangende posten het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant beoordeelt of de interest geldmiddelen Zvf volledig is afgedragen aan het Zvf.

Rapportage externe accountant

Een externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de volledigheid van de verantwoording en de gedane afdracht van gelden aan het Zvf. Een externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat een externe accountant uit van de grens van 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen Zvf in het verslagjaar.

4.3. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de rechtmatige uitvoering van taken

Als het CAK alle taken in overeenstemming met de voorschriften van de geldende wet- en regelgeving uitvoert, kunnen de daaraan gekoppelde processen als rechtmatig worden aangemerkt. Er is dan sprake van een rechtmatige uitvoering van de taken in het kader van de:

 • Wtcg;

 • Jeugdwet (ouderbijdragen);

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • beheerskosten van het CAK;

 • AWBZ;

 • Wlz;

 • Wmo;

 • CER.

4.4. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de doelmatigheid van het beheer en de organisatie

Bij het begrip doelmatigheid gaat het in dit kader om de vraag of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan eisen van doelmatigheid. Een organisatie is in het algemeen doelmatig als er een goed evenwicht is tussen doelstellingen, ingezette middelen en geleverde prestaties. Het is niet aan een externe accountant om dit evenwicht te bepalen. Een externe accountant kan zich wel een oordeel vormen over de inrichting van de betreffende systemen, het totstandkomingsproces van de gebruikte informatie en de kwaliteit van de informatie zelf, indien hiervoor duidelijke normen aanwezig zijn.

Bij het onderzoek of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid voert een externe accountant onderzoek uit naar:

 • de procedurele totstandkoming van het door het CAK uitgewerkte toetsingskader over doelmatigheid zoals opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK. Een externe accountant stelt in dit verband vast of de organisatie een toetsingskader hanteert dat in elk geval rekening houdt met de genoemde minimumeisen in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK;

 • of volgens dit toetsingskader verantwoording is afgelegd in het directieverslag.

De minimumeisen voor het toetsingskader zijn nader uitgewerkt in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Een externe accountant legt zijn bevindingen vast in het onderdeel rapport van feitelijke bevindingen van de samenvattende accountantsrapportage.

4.5. Materialiteit

Om te kunnen vaststellen of aan de financiële rechtmatigheidseisen is voldaan, moet een externe accountant uitgaan van de volgende goedkeuringstoleranties:

Tabel 1. Goedkeuringstoleranties

Controledeelgebied

Tolerantie

Beheerskosten van het CAK

1% van het totaal van de verantwoorde beheerskosten in het verslagjaar

Interest geldmiddelen beheerskosten

1% van het totaal aan mutaties in de rekening-courant in het verslagjaar

Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

1% van het totaal aan mutaties (Wtcg-betalingen) in de rekening-courant in het verslagjaar

Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

1% van het totaal van de geïnde en ontvangen ouderbijdragen (niet gesaldeerd) op basis van de Jeugdwet in het verslagjaar

Betalingen van zorgaanspraken AWBZ

1% van het totaal van de AWBZ-betalingen in het verslagjaar

Betalingen van zorgaanspraken Wlz

1% van het totaal van de Wlz-betalingen in het verslagjaar

Betalingen subsidieregeling extramurale behandeling

1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling in het verslagjaar

Betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf

1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf in het verslagjaar

Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ in het verslagjaar

Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ in het verslagjaar

Afdracht eigen bijdragen Wlz

1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wlz in het verslagjaar

Afdracht eigen bijdragen Wmo

1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo in het verslagjaar

Ontvangen broninhoudingen Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland

1% van de in totaal opgelegde broninhoudingen Wmo (beschermd wonen) in het verslagjaar

Interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo

1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo in het verslagjaar

Uitbetaalde uitkeringen CER

1% van de totale CER-uitkeringen in het verslagjaar

Interest geldmiddelen Zvf

1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen Zvf in het verslagjaar

Bron: VWS en NZa

Om de mate te kunnen bepalen waarin de rechtmatigheid is gewaarborgd, moet een externe accountant uitgaan van de hierna opgenomen normen. Deze normen zijn gebaseerd op de normen voor de Auditdienst Rijk.

Tabel 2. Uitspraak over de mate waarin rechtmatigheid is gewaarborgd12
 

Rechtmatigheid is gewaarborgd

Rechtmatigheid met beperking

Geen oordeel over rechtmatigheid

Rechtmatigheid niet gewaarborgd

Fouten in de verantwoording

< 1%

> 1%

< 3%

-

> 3%

Onzekerheden in de verantwoording

< 3%

> 3%

<10%

> 10%

-

Soort controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Bron: normen voor Auditdienst Rijk

Van een fout in de verantwoording is sprake wanneer gebleken is dat − een gedeelte van − een post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving van de Wtcg13, de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, de beheerskosten van het CAK, de AWBZ14, de Wlz, de Wmo of de CER15.

Een onzekerheid in de verantwoording doet zich voor als gebleken is dat onvoldoende informatie beschikbaar is om een − gedeelte van een − post als rechtmatig of onrechtmatig aan te merken; kortom, als onzekerheid bestaat over de (on-)rechtmatigheid van de post.

De rechtmatigheid van een post is gewaarborgd als met een betrouwbaarheid van 95% de bewering juist is dat de financiële verantwoording geen grotere fout bevat dan de in Tabel 1 genoemde goedkeuringstolerantie.

Voor zover het de rechtmatigheid betreft, worden fouten in absolute zin opgevat. Saldering van fouten is niet toegestaan. Bij het onderzoek naar de rechtmatigheid van posten die tussen het einde van het kalenderjaar en de afsluitdatum van de financiële verantwoording zijn ontvangen, hanteert een externe accountant dezelfde goedkeuringstolerantie als bij zijn getrouwheidsonderzoek. Ditzelfde geldt voor het onderzoek naar de schattingen van de posten die na de afsluitdatum nog moeten worden ontvangen.

Het CAK moet geconstateerde fouten in principe corrigeren in de jaarrekening, het directieverslag en de bestuurlijke verantwoording. Onzekerheden in de verantwoordingsdocumenten moet het CAK zoveel mogelijk kwantificeren. Het CAK moet fouten waarvan het niet mogelijk is om ze te corrigeren en onzekerheden die betrekking hebben op de beheerskosten toelichten in de rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten. Fouten waarvan het niet mogelijk is om ze te corrigeren en onzekerheden die betrekking hebben op de wettelijke taken moeten toegelicht worden in de bestuurlijke verantwoording. Het CAK geeft hierbij de verbeteracties aan die het CAK denkt te starten of heeft gestart om de geconstateerde structurele fouten in de toekomst te voorkomen.

4.6. Foutentabel

Een externe accountant neemt in het eerste (assurance) deel van de samenvattende rapportage, het accountantsrapport, een foutentabel op. Geconstateerde fouten die niet gecorrigeerd zijn, moeten – ongeacht hun omvang – in de foutentabel worden vermeld. Met het oog op een adequate onderbouwing van het oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid is het noodzakelijk dat een externe accountant fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert.

Tabel 3. Foutentabel (in € 1.000)
 

Incidenteel

Structureel

Totaal

Fouten in de verantwoording

     

Onzekerheden in de verantwoording

     

Bron: VWS en NZa

Bij de tabel geeft een externe accountant een toelichting waarin hij aangeeft wat de oorzaak van de fouten en onzekerheden is.

Bij fouten in de verantwoording kan onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele fouten.

Van een incidentele fout is sprake als het gaat om een toevallige fout. Kenmerkend voor incidentele fouten is dat deze fouten zich in principe niet zullen herhalen. Hierbij neemt de accountant de bepaling uit Standaard 530.13 in acht.

Van een structurele fout is sprake als de oorzaak van de fout gelegen is in − onderdelen van − het uitvoeringssysteem van de wettelijke taken. Daardoor kunnen deze fouten een − zeker − herhalingskarakter vertonen. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op onzekerheden in de controles.

Een externe accountant neemt fouten en/of onzekerheden beneden € 10.000 niet afzonderlijk op in de foutentabel, maar als één bedrag. In het accountantsdossier neemt hij deze fouten en onzekerheden wel gespecificeerd op.

VWS en de NZa verwachten dat het CAK fouten en onzekerheden analyseert en corrigeert in het eerstvolgende verslagjaar. VWS en de NZa verwachten van een externe accountant dat hij bij zijn accountantsonderzoek nagaat of het CAK geconstateerde fouten en onzekerheden heeft geanalyseerd en gecorrigeerd. Een externe accountant rapporteert hierover in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage. Wanneer geen correctie plaatsvindt, moet het CAK dit duidelijk motiveren.

5. Controleverklaringen

5.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de voorbeeldteksten van de goedkeurende controleverklaringen opgenomen. Deze voorbeeldteksten zijn gebaseerd op de modellen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Het betreft de volgende voorbeeldteksten:

− Goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening en de in het directieverslag opgenomen rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten van het CAK;

− Goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording.

De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook met beperking, met oordeelonthouding of afkeurend zijn. Hiervoor wordt verwezen naar de dienovereenkomstige NBA modellen. Mochten de modellen tussentijds wijzigen dan zal dit middels een addendum kenbaar gemaakt worden.

5.2. Goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording

Hierna is een voorbeeldtekst (gebaseerd op Model 1.1.10.1 van de Handleiding Regelgeving Accountancy) opgenomen voor een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten van het CAK.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BETREFFENDE DE JAARREKENING EN DE RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht

Wij hebben de in het financieel verslag op bladzijde .. t/m .. opgenomen jaarrekening over 2016 en de op de bladzijde .. en .. opgenomen rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten 2016 van het CAK te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit een algemene toelichting op de balans en de staat van baten en lasten, de balans per 31 december 2016 voorzien van een toelichting en de staat van baten en lasten over 2016 voorzien van een toelichting. Daarnaast wordt er een directieverslag opgesteld waarin is opgenomen het profiel, de organisatiestructuur en het gevoerde en voorgenomen beleid bij de uitvoering van de wettelijke taken en de verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer, of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisten van doelmatigheid, de resultaten van het door het CAK gevoerde beleid ter uitvoering van zijn wettelijke taken, de rechtmatigheids-verantwoording over de beheerskosten 2016 en een overzicht met de kwantificering van het totaal van de aangegane inkoopcontracten in het verslagjaar.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van het CAK is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Ook is het bestuur van het CAK verantwoordelijk voor het opmaken van het directieverslag inclusief de rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten van het CAK die de financiële rechtmatigheid van de beheerskosten van het CAK getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de voor het CAK geldende wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 als uitwerking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de rechtmatigheidscriteria van het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en het directieverslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Controlestandaarden en het Protocol Accountantsonderzoek CAK 2016.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het CAK. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van het CAK gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening 2016 een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van het CAK per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Naar ons oordeel geeft de rechtmatigheidsverantwoording 2016 over de beheerskosten van het CAK een getrouw beeld van de financiële rechtmatigheid van de beheerskosten 2016 van het CAK in overeenstemming met de voor het CAK relevante wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 als uitwerking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de rechtmatigheidscriteria van het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Verder vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening van de raad van bestuur van het CAK en de jaarrekening en het directieverslag voldoen aan de inrichtingseisen zoals deze zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam accountant

5.3. Goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording

Hieronder is een voorbeeldtekst (gebaseerd op Model 1.1.10.2 van de Handleiding Regelgeving Accountancy) opgenomen voor een goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BETREFFENDE DE BESTUURLIJKE VERANTWOORDING

Afgegeven ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.

Aan: Opdrachtgever

Opdracht

Wij hebben de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland van het CAK te Den Haag gecontroleerd. Deze verantwoording bestaat uit een overzicht van de activa en passiva per 31 december 2016 van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in 2016 inclusief verloopoverzichten en toelichtingen zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK, de matrices bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording en de verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer van de wettelijke taken, de borging van de rechtmatigheid van de geldstromen die in de bestuurlijke verantwoording zijn opgenomen en de Schengen- en Engelstalige verklaringen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van het CAK is verantwoordelijk voor het opmaken van de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland, in overeenstemming met de bepalingen van de wet- en regelgeving zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK en in overeenstemming met de eisen van het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de matrices van de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland weergegeven geldstromen. Dit houdt in dat deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de in de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK en de eisen van het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het in de bestuurlijke verantwoording 2016 opgenomen overzicht van activa en passiva.

Tenslotte is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de in de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland weergegeven geldstromen in de matrices en het overzicht van activa en passiva geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het CAK. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van het CAK gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel voldoet de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de inrichtingseisen zoals deze zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Voorts zijn wij van oordeel dat de op de pagina's .. tot en met .. van de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland verantwoorde geldstromen uitbetaalde tegemoetkomingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, betalingen van zorgaanspraken Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, betalingen van zorgaanspraken Wet langdurige zorg, betalingen subsidieregeling extramurale behandeling, betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf, afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, afdracht eigen bijdragen Wet langdurige zorg, afdracht eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning, ontvangen broninhouding Wet maatschappelijke ondersteuning (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland, interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, Fonds langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning, uitbetaalde uitkeringen Compensatieregeling Eigen Risico en de interest geldmiddelen Zorgverzekeringsfonds in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK en de eisen van het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Verder zijn wij van mening dat de op de pagina’s .. tot en met .. van de bestuurlijke verantwoording 2016 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland opgenomen overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK inclusief de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen, zoals gedefinieerd in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK, per 31 december 2016 juist en volledig is. Dit houdt in dat deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK en de eisen van het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Basis voor verantwoording en beperking in gebruik en verspreidingskring

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op pagina ... in de bestuurlijke verantwoording waarin de basis voor de verantwoording uiteen is gezet. De bestuurlijke verantwoording is opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland met als doel het CAK in staat te stellen te voldoen aan de bepalingen van de wet- en regelgeving zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK en in overeenstemming met de eisen van het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK. Hierdoor is de verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het CAK, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam accountant

6. Samenvattende rapportage accountant

6.1. Inleiding

Naast de controleverklaringen legt de externe accountant in een samenvattende rapportage zijn bevindingen vast van zijn onderzoek naar:

 • De getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheids-verantwoording over de beheerskosten van het CAK16. Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de jaarrekening en het directieverslag.

 • De rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van het overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen17. Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

 • Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

De samenvattende rapportage bestaat uit twee separate onderdelen:

 • De hiervoor genoemde eerste twee onderdelen worden opgenomen in het eerste deel, het accountantsrapport. De bevindingen over deze twee deelgebieden zijn aan te merken als de uitkomsten van een assurance-opdracht.

 • Het hiervoor genoemde laatste onderdeel wordt opgenomen in het tweede deel, het rapport van feitelijke bevindingen. De bevindingen over dit onderdeel zijn aan te merken als de uitkomsten van een non-assurance opdracht. Dit betreffen de feitelijke onderzoeksbevindingen van de externe accountant in het kader van overeengekomen specifieke werkzaamheden, in overeenstemming met Standaard 4.400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie.

Het verdient de voorkeur dat een externe accountant beide delen van de samenvattende rapportage separaat uitbrengt, dit om verwarring tussen het assurance en non-assurance deel te voorkomen.

6.2. Accountantsrapport: assurance deel

In dit deel van de samenvattende rapportage (assurance) geeft een externe accountant zijn bevindingen en conclusies weer van de volgende twee deelonderzoeken:

 • De getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheids-verantwoording over de beheerskosten van het CAK18. Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de jaarrekening en het directieverslag.

 • De rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van het overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen19. Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

Een externe accountant verwijst voor de uitkomsten van zijn onderzoek naar de jaarrekening, de rechtmatigheidsverantwoording en de bestuurlijke verantwoording naar zijn controleverklaringen.

In het accountantsrapport neemt een externe accountant de volgende onderdelen op:

 • 1. Onderbouwing oordeel van de controleverklaring bij de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording

  Een externe accountant gaat in op de onderbouwing van zijn oordeel en rapporteert bijzonderheden. Hij rapporteert over eventuele bijzonderheden van de in het directieverslag opgenomen rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten van het CAK.

 • 2. Onderbouwing oordeel over de naleving van de voorschriften van de jaarrekening en het directieverslag

  Een externe accountant gaat in op de onderbouwing van zijn oordeel en rapporteert bijzonderheden.

 • 3. Onderbouwing oordeel van de controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording

  Een externe accountant gaat in op de onderbouwing van zijn oordeel en rapporteert bijzonderheden. Hij rapporteert over eventuele bijzonderheden van het in de bestuurlijke verantwoording opgenomen overzicht van activa en passiva inclusief verloopoverzichten en toelichtingen (van de geldstromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in het verantwoordingsjaar).

 • 4. Onderbouwing oordeel over de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording

  Een externe accountant gaat in op de onderbouwing van zijn oordeel en rapporteert bijzonderheden.

 • 5. Foutentabel

  Een externe accountant neemt een foutentabel over het verslagjaar op. Bij de foutentabel neemt een externe accountant een toelichting op over de oorzaak van de fouten en onzekerheden. Ook rapporteert hij over de opvolging door het CAK van fouten en onzekerheden in voorgaande verslagjaren.

 • 6. Toetsingscriteria

  Een externe accountant rapporteert over de toetsingscriteria die betrekking hebben op de benoemde taken en geldstromen in paragraaf 4.2.

6.3. Rapport van feitelijke bevindingen: non-assurance

In dit deel van de samenvattende rapportage (non-assurance) geeft een externe accountant zijn bevindingen en conclusies weer van het deelonderzoek naar:

 • Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

Modeltekst

Een accountant kan voor dit deel van het rapport de volgende modeltekst gebruiken:

Opdracht

Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht op grond van het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden.

Het is de bedoeling dat u zich zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u erop dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle-, beoordelings- of andere assurance-opdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4.400 ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie’ en het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de bepalingen en begripsomschrijvingen in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

Het doel van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij met het CAK zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen.

Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat geen accountantscontrole, beoordelingsopdracht of andere assurance opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controle- en overige standaarden. De door ons verrichte waarnemingen zijn feitelijke constateringen die op zichzelf staan, zij hebben niet tot doel dat wij op grond hiervan extrapolaties maken of conclusies trekken. Dit laten wij over aan u en de gebruikers van het rapport van feitelijke bevindingen.

Beschrijving van de uitgevoerde specifieke werkzaamheden

De toereikendheid en geschiktheid van de te verrichten werkzaamheden is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van deze rapportage met wie deze werkzaamheden zijn overeengekomen. Derhalve doen wij geen uitspraak over de toereikendheid en geschiktheid van de verrichte werkzaamheden in relatie tot het doel waarvoor deze worden verricht, noch voor elk ander doel.

Wij hebben het volgende deelonderzoek uitgevoerd zoals beschreven in het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK.

Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid

De externe accountant geeft hier zijn bevindingen weer over zijn onderzoek of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid conform hetgeen is opgenomen in paragraaf 4.4 Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de doelmatigheid van het beheer en de organisatie.

De externe accountant kan voor de afsluiting van dit deel van het rapport de volgende modeltekst gebruiken:

Overige aspecten beperking in verspreidingskring en het gebruik

Wij wijzen erop dat onze werkzaamheden uitsluitend zijn verricht ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland, aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. De rapportage mag niet aan anderen partijen worden verspreid, noch mag eruit worden geciteerd, of eraan worden gerefereerd, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam accountant

 1. Op basis van artikel 31 Wmg kan de NZa regels stellen voor de inhoud en inrichting van de verklaring en van het accountantsverslag zoals bedoeld in artikel 4.3.1 Wlz. Artikel 6.2.6 (lid 1) Wlz geeft aan dat artikel 4.3.1 (lid 1 tot en met 4) Wlz van overeenkomstige toepassing is op het CAK.

  ^ [1]
 2. De aanleverdatum van het afgesloten ‘Governance arrangement tussen het CAK en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2016. Deze datum wijkt af van de aanleverdatum van 1 juli zoals genoemd in de Wet langdurige zorg.

  ^ [2]
 3. De Third Party Mededeling is een rapportage van een externe accountant aan de gemeenten en het CAK. De externe accountant van het CAK gebruikt de uitkomsten van de Third Party Mededeling in zijn oordeelsvorming over de jaarrekening en de bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording.

  ^ [3]
 4. Vanaf 1 januari 2015 is artikel 118a Zvw (CER) vervallen en is het CAK niet meer bevoegd om nieuwe beschikkingen af te geven. Wel moeten nog betalingen plaatsvinden op reeds verstrekte beschikkingen.

  ^ [4]
 5. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria (paragraaf 4.2). Vanaf het verantwoordingsjaar 2016 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage verplicht.

  ^ [5]
 6. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria (paragraaf 4.2). Vanaf het verantwoordingsjaar 2016 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage verplicht.

  ^ [6]
 7. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria (paragraaf 4.2). Vanaf het verantwoordingsjaar 2016 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage verplicht.

  ^ [7]
 8. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria (paragraaf 4.2). Vanaf het verantwoordingsjaar 2016 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage verplicht.

  ^ [8]
 9. De aanleverdatum van het afgesloten ‘Governance arrangement tussen het CAK en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2016. Deze datum wijkt af van de aanleverdatum zoals genoemd in de Wet langdurige zorg.

  ^ [9]
 10. Hieronder vallen eveneens eventuele incidentele beheerskosten voor projecten.

  ^ [10]
 11. Zie Regeling nummer 2015-0000733957 van 9 december 2015.

  ^ [11]
 12. Voor specifieke onderdelen kan op basis van de geldende wet- en regelgeving een andere rechtmatigheid van toepassing zijn. Indien dit het geval is wordt hier in het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK specifiek naar verwezen.

  ^ [12]
 13. De Wtcg is per 1 januari 2014 vervallen.

  ^ [13]
 14. De AWBZ is per 1 januari 2015 vervallen.

  ^ [14]
 15. De CER is per 1 januari 2014 vervallen.

  ^ [15]
 16. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria (paragraaf 4.2). Vanaf het verantwoordingsjaar 2016 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage verplicht.

  ^ [16]
 17. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria (paragraaf 4.2). Vanaf het verantwoordingsjaar 2016 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage verplicht.

  ^ [17]
 18. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria (paragraaf 4.2). Vanaf het verantwoordingsjaar 2016 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage verplicht.

  ^ [18]
 19. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria (paragraaf 4.2). Vanaf het verantwoordingsjaar 2016 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage verplicht.

  ^ [19]
Terug naar begin van de pagina