Besluit aanwijzing College bescherming persoonsgegevens voor toezicht verwerking persoonsgegevens [...] a, uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250)

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 15-11-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretarisvan Veiligheid en Justitie van 3 november 2016, nr. 2008299 houdende aanwijzing van het College bescherming persoonsgegevens als toezichthoudende autoriteit bevoegd voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door overheidsdiensten in de zin van Bijlage III, Bijlage A, § 3, onder a, van uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming (PbEU L 207)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 25, zesde lid, van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEU L 281), artikel 5 en Bijlage III, Bijlage A, § 3, onder a, van uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming (PbEU L 207) en artikel 52, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1

Het College bescherming persoonsgegevens, bedoeld in artikel 51, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, is voor Nederland de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door overheidsdiensten in de zin van Bijlage III, Bijlage A, § 3, onder a, van uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming (PbEU L 207).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 augustus 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 november 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Naar boven