Mandaatbesluit Area Development Twente (militair luchtvaartterrein Twenthe)

[Regeling vervallen per 30-03-2017.]
Geldend van 11-11-2016 t/m 29-03-2017

Mandaatbesluit Area Development Twente (militair luchtvaartterrein Twenthe)

De Minister van Defensie

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-03-2017]

  • 1 Er is een regionaal Openbaar Lichaam, gevestigd te Enschede, zijnde een gemeenschappelijke regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o., hierna aan te duiden als ‘Area Development Twente’.

  • 2 Aan de Directeur van Area Development Twente wordt de bevoegdheid verleend om in naam van de Minister van Defensie nadere aanwijzingen te geven voor het betreden en het gebruik van het militaire luchtvaartterrein Twenthe, in het kader van het dagelijkse toezicht aldaar en in het bijzonder het toezicht op de orde en veiligheid in het luchtvaartgebied, met betrekking tot activiteiten die worden ontplooid op grond van ontheffingen strekkende tot burgermedegebruik overeenkomstig artikel 34 van de Luchtvaartwet.

  • 3 Het eerste lid laat onverlet de bevoegdheid van de Directeur van de Militaire Luchtvaart Autoriteit om zijn bevoegdheden ten aanzien van het militaire luchtvaartterrein Twenthe uit te oefenen.

Artikel 2

[Vervallen per 30-03-2017]

De Directeur van Area Development Twente kan zijn bevoegdheden doormandateren aan een door hem aan te wijzen havenmeester die wordt belast met het dagelijkse toezicht op het luchtvaartterrein en in het bijzonder met het toezicht op de orde en veiligheid in het luchtvaartgebied, waaronder in ieder geval begrepen:

  • a. de VFR en andere (vlieg)procedures om de veiligheid van het luchthavenverkeer te garanderen;

  • b. de toegang tot en het gebruik van het militaire luchtvaartterrein om de veiligheid binnen het luchthavengebied te garanderen;

  • c. de adequate afhandeling van calamiteiten; en

  • d. de adequate toepassing van het veiligheidsmanagementsysteem.

Artikel 3

[Vervallen per 30-03-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 november 2018 of zoveel eerder als de aanwijzing van het militaire luchtvaartterrein Twenthe is ingetrokken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst; het besluit wordt tevens geplaatst op het Intranet publicatieportaal van het Ministerie van Defensie.

´s-Gravenhage, 7 november 2016

De

Minister

van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert

Terug naar begin van de pagina