Beleidsregels incidentele artikel 3 loterijvergunningen

Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 31-10-2020 t/m heden

Beleidsregels van raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 1 november 2016, kenmerk 00.081.851, betreffende de verlening van incidentele artikel 3 loterijvergunningen (Beleidsregels incidentele artikel 3 loterijvergunningen)

Artikel 1. Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze beleidsregels hebben uitsluitend betrekking op de verlening van vergunningen voor het organiseren van incidentele loterijen die verleend worden door de Kansspelautoriteit.

Artikel 3. Aanvraagprocedure

 • a. De aanvraag geschiedt door middel van een aanvraagformulier, verkrijgbaar bij de Kansspelautoriteit.

 • b. De kostenbegroting, die deel uitmaakt van het aanvraagformulier, wordt gebaseerd op de aanname dat ten hoogste 80% van de totaal te verkopen deelnamebewijzen verkocht zal worden.

 • c. Uit de kostenbegroting moet blijken dat, als 80% van de deelnamebewijzen worden verkocht, minimaal 40% daarvan afgedragen kan worden aan het gekozen doel van algemeen belang.

 • d. Voor de behandeling van de aanvraag dient de aanvrager een vergoeding te betalen, zoals vermeld in artikel 3a van het Kansspelenbesluit. De aanvrager ontvangt hiervoor een factuur.

 • e. In het geval de aanvrager een rechtspersoon is, worden bij het indienen van het aanvraagformulier een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten gevoegd.

 • f. Na ontvangst van de aanvraag wordt binnen uiterlijk acht weken een besluit genomen over de aanvraag.

 • g. De Kansspelautoriteit kan advies inwinnen bij de gemeente waar de prijsbepaling zal plaatsvinden of bij de politie in de politieregio waar de prijsbepaling zal plaatsvinden.

Artikel 4. Duur en hoeveelheid

 • a. De duur van een vergunning is ten hoogste zes maanden. Deze periode wordt berekend vanaf de eerste verkoopdag van de deelnamebewijzen tot en met de dag waarop de laatste trekking plaatsvindt.

 • b. Per vergunning wordt één in de vergunning omschreven incidenteel kansspel georganiseerd, bestaande uit ten hoogste 13 trekkingen. Per trekking kunnen meerdere prijzen getrokken worden overeenkomstig een voor de trekking opgesteld prijzenschema.

 • c. Een verkocht deelnamebewijs geldt voor alle trekkingen. In het geval dat deelnamebewijzen verkocht worden nadat een of meer trekkingen hebben plaatsgevonden, dan nemen die deelnamebewijzen deel aan alle trekkingen die nog zullen plaatsvinden.

 • d. Per trekking kunnen meerdere prijzen getrokken worden overeenkomstig een voor de trekking opgesteld prijzenschema.

 • e. Aan een aanvrager wordt per kalenderjaar ten hoogste één vergunning verleend.

Artikel 5. De vergunning

 • a. In de vergunning wordt opgenomen dat geen prijzen worden uitgeloofd of uitgekeerd buiten de in de vergunning genoemde trekkingen.

 • b. Aan de vergunning worden voorwaarden verbonden betreffende:

  • 1. De gegevens die gedrukt worden op de loten en in andere publicaties aangaande het incidenteel kansspel;

  • 2. Het bekendmaken van de uitslag van de trekkingen;

  • 3. De uitkering van de prijzen.

  • 4. Het aantal in omloop te brengen deelnamebewijzen;

  • 5. De nominale waarde van een deelnamebewijs;

  • 6. De looptijd van de vergunning;

  • 7. De datum van de trekking(en);

  • 8. De goede doelen afdracht;

  • 9. De bescherming van minderjarigen;

  • 10. de uitbesteding van de uitvoering van (een deel van) het kansspel.

 • c. Als bij de aanvraag gerede twijfel bestaat of de vergunninghouder zal kunnen voldoen aan de verplichting om ten minste 40% van de nominale waarde van de verkochte deelnamebewijzen ten goede te laten komen aan de in de vergunning aangewezen begunstigden, kan aan de vergunning de voorwaarde verbonden worden dat de vergunninghouder zekerheid stelt voor de afdracht aan het gekozen doel.

Artikel 5a. Inschakelen van derden

De vergunninghouder kan de organisatie van het kansspel en de uitvoering van het kansspel (of een deel daarvan) uitbesteden aan een derde. De vergunninghouder moet daarvoor een schriftelijke machtiging verstrekken aan die derde of een schriftelijke overeenkomst sluiten met die derde. Daarin wordt in elk geval opgenomen welke onderdelen worden uitbesteed. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het kansspel en voor de naleving van de vergunningvoorschriften.

Artikel 6. Weigeren van de vergunning

De vergunning kan in ieder geval worden geweigerd indien de vergunninghouder kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen, anders dan de aan hem vergunde kansspelen, aanbiedt zonder daartoe een vergunning verleend te hebben gekregen.

Artikel 7. Intrekking van de vergunning

De vergunning kan worden ingetrokken als:

 • a. De gegevens, die met het oog op de verkrijging van de vergunning zijn verstrekt, zodanig onjuist of onvolledig zijn gebleken dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn gegeven indien bij de beoordeling daarvan de juiste en volledige gegevens bekend waren geweest;

 • b. Niet of niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de verlening van de vergunning;

 • c. Onvoldoende medewerking is verleend aan het toezicht op de naleving en de handhaving van de bij of krachtens deze wet en de Wet op de kansspelbelasting gestelde voorschriften;

 • d. De vergunninghouder kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen, anders dan de aan hem vergunde kansspelen, aanbiedt zonder daartoe een vergunning verleend te hebben gekregen.

Artikel 8. Annulering van de vergunning

Als het kansspel wordt geannuleerd, is de vergunninghouder verplicht dit te melden aan de Kansspelautoriteit en de Belastingdienst, en de lotprijs terug te betalen aan de deelnemers.

Artikel 9. Toezicht en controle

 • a. In het geval een vergunninghouder niet voldoet aan de verplichting om ten minste 40% van de nominale waarde van de verkochte deelnamebewijzen af te dragen aan de in de vergunning aangewezen begunstigden, zal aan een volgende vergunning de voorwaarde verbonden worden dat de vergunninghouder zekerheid stelt voor de afdracht aan het gekozen doel.

 • b. De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat de vergunninghouder binnen drie maanden na afloop van de vergunning rekening en verantwoording aflegt als bedoeld in artikel 2, onder h en i, van het Kansspelenbesluit.

 • c. Het formulier van rekening en verantwoording ontvangt de vergunninghouder samen met de vergunning.

 • d. Zolang een vergunninghouder geen toereikende rekening en verantwoording aflegt, wordt bij een volgende aanvraag geen vergunning verleend aan die vergunninghouder.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden gepubliceerd in de Staatscourant. De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Den Haag, 1 november 2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver

Naar boven