Mandaatbesluit Schadefonds Geweldsmisdrijven 2016

Geldend van 09-11-2016 t/m heden

Besluit van de directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven van 1 november 2016, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Schadefonds Geweldsmisdrijven 2016)

De directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven,

Gelet op artikelen 1 en 3 van het Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 en artikel 1 van de Mandaatregeling Directie Sanctie- en Preventiebeleid – Schadefonds Geweldsmisdrijven;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling Directie Sanctie- en Preventiebeleid – Schadefonds Geweldsmisdrijven aan de directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun afdeling betreffen ondermandaat verleend aan de afdelingshoofden van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Artikel 2

Als bevoegd gezag als bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement worden ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij dit besluit, voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de directeur blijft voorbehouden:

  • a. de bevoegdheid tot het vaststellen van de kwalitatieve formatie;

  • b. de bevoegdheid tot het nemen van niet-individuele personeelsbeslissingen;

  • c. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatie en beleidsadvies;

  • d. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende het verstrekken van reisopdrachten naar het buitenland.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Bijlage 1 en 2 bij dit besluit liggen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven ter inzage.

De directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven,

M.F.M. de Groot

Terug naar begin van de pagina