Regeling openstelling en vaststelling subsidieplafonds tweede aanvraagtijdvak en aanpassing subsidieplafonds eerste aanvraagtijdvak

Geldend van 08-07-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 oktober 2016, nr. 2016-0000227939, tot openstelling van een tweede aanvraagtijdvak, vaststelling van subsidieplafonds voor dit aanvraagtijdvak en aanpassing van de subsidieplafonds voor het eerste aanvraagtijdvak in het kader van de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt

Artikel 2. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak, bedoeld in artikel 1, bedraagt:

  • a. voor projecten dienstverlening: € 12.000.000;

  • b. voor projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt: € 10.500.000.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 3 dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 15 juli 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 oktober 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina