Besluit geheimverklaring opdrachten diensten, leveringen en werken ten behoeve van [...] en tijdelijke huisvesting gebruikers Binnenhofcomplex

Geldend van 09-11-2016 t/m heden

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 november 2016, nummer 2016-0000688347 tot geheimverklaring van opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van de renovatie van het Binnenhofcomplex en de tijdelijke huisvesting van de gebruikers van het Binnenhofcomplex

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 2.23, eerste lid, onder e, van de Aanbestedingswet 2012,

Besluit:

Artikel 1

Opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van de renovatie van het Binnenhofcomplex en de tijdelijke huisvesting van de gebruikers van het Binnenhofcomplex, worden geheim verklaard in de zin van de Aanbestedingswet 2012.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina