Bestuursreglement BFT

Geldend van 03-11-2016 t/m heden

Bestuursreglement bureau financieel toezicht

De voorzitter van het Bureau financieel Toezicht,

Gelet op 110, zevende lid, van de Wet op het Notarisambt en artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen,

Gelet op de goedkeuring van het bestuur Bureau Financieel Toezicht d.d. 12 juli 2016,

Gelet op de goedkeuring van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 20 september 2016,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit bestuursreglement wordt verstaan onder:

Artikel 2. Taken en werkzaamheden BFT

 • 1 Het BFT vervult de taken die het BFT bij Wna, Gdw en WWFT zijn opgedragen dan wel andere taken die wettelijk of bij algemene maatregel van bestuur aan het BFT worden toebedeeld.

 • 2 Het BFT verricht de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de in het eerste lid bedoelde taken naar behoren te kunnen vervullen.

Artikel 3. Samenstelling en inrichting van het bestuur

 • 1 Het bestuur van het BFT bestaat uit een voorzitter en uit twee andere bestuursleden.

 • 2 Het bestuur benoemt één van de bestuursleden als vicevoorzitter. Deze benoeming wordt vastgelegd in een bestuursbesluit.

 • 3 De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de vicevoorzitter. Hetgeen in dit reglement omtrent de voorzitter is bepaald, is mede van toepassing op de vicevoorzitter, wanneer deze de voorzitter vervangt.

 • 4 De voorzitter en de leden van het bestuur kunnen de portefeuilles onderling verdelen.

 • 5 De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden aan het BFT en bevordert daarbij een goede afstemming.

 • 6 De voorzitter van het bestuur vertegenwoordigt het BFT in en buiten rechte.

 • 7 De voorzitter en de bestuursleden onthouden zich van alles wat een goede taakvervulling van het BFT kan schaden.

 • 8 De lijst van nevenfuncties van de voorzitter en de bestuursleden ligt ter inzage bij het BFT.

Artikel 4. Werkwijze en procedure van het bestuur

 • 1 Het bestuur van het BFT vergadert zo vaak als nodig is voor een goede afwikkeling van zijn werkzaamheden, doch ten minste zes maal per jaar.

 • 2 De vergadering is niet openbaar.

 • 3 Tot de vergadering hebben toegang de voorzitter, de andere bestuursleden, de directeur, de bestuurssecretaris, de directiesecretaris en anderen die hiervoor zijn uitgenodigd.

 • 4 Het bestuur kan, in tegenstelling tot het derde lid, ook in besloten vergaderingen bijeenkomen.

 • 5 De vergadering vindt in beginsel plaats op het kantoor van het BFT.

 • 6 De agenda van de vergadering wordt op voorstel van de voorzitter vastgesteld door de bestuursleden.

 • 7 De notulen worden onder leiding van de bestuurssecretaris opgesteld en door het bestuur vastgesteld.

 • 8 Voorstellen en adviezen die aan de vergadering worden voorgelegd, worden door of onder verantwoordelijkheid van de directeur voorbereid.

 • 9 Het bestuurslid dat verhinderd is een vergadering bij te wonen, doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de voorzitter.

 • 10 Als de voorzitter verhinderd is, doet hij hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de vicevoorzitter.

 • 11 De voorzitter en de andere bestuursleden gaan strikt vertrouwelijk om met alle informatie en documenten die zij in het kader van hun bestuursfunctie verkrijgen, ook na beëindiging van hun functie.

 • 12 Het tiende lid is van overeenkomstige toepassing op de directeur en secretariële ondersteuning en op degene die de vergadering geheel dan wel gedeeltelijk zullen bijwonen.

Artikel 5. Besluitvorming door het bestuur

 • 1 Ieder bestuurslid heeft één stem.

 • 2 Het BFT neemt besluiten bij meerderheid van stemmen.

 • 3 Een besluit is in beginsel geldig indien ten minste twee leden of de voorzitter en een lid aan de stemming hebben deelgenomen.

 • 4 Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter uiteindelijk een beslissende stem.

 • 5 In spoedeisende gevallen kan de besluitvorming schriftelijk (e-mail) of telefonisch plaatsvinden dan wel kan de voorzitter een rechtsgeldig besluit nemen.

 • 6 De besluitvorming, als bedoeld in het vijfde lid, wordt met de genomen beslissing in het verslag van de daaropvolgende bestuursvergadering vastgelegd.

Artikel 6. Mandaat

 • 1 Het bestuur stelt een mandaatbesluit vast dat wordt gepubliceerd.

 • 2 Het bestuur kan een mandaatinstructie vaststellen, waarin staat welke besluiten aan het bestuur moeten worden voorgelegd.

Artikel 7. Directeur

 • 1 Het bestuur wordt bijgestaan door een directeur.

 • 2 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het BFT.

 • 3 De directeur legt over de uitvoering van zijn taak verantwoording af aan de voorzitter en het bestuur.

 • 4 De directeur neemt deel aan de bestuursvergadering en adviseert het bestuur over de aangelegenheden aangaande de werkzaamheden en taken van het BFT.

 • 5 De directeur ziet toe op een juiste uitvoering van de actiepunten en de besluiten van de bestuursvergadering.

Artikel 8. Beleidsplan

 • 1 Het bestuur stelt in samenwerking met de directeur een vijfjarig beleidsplan op en stelt deze vast.

 • 2 Het beleidsplan omvat de beoogde activiteiten en de strategische keuzes voor de daarop volgende vijf jaren.

Artikel 9. Jaarplan en Begroting

 • 1 Het bestuur keurt jaarlijks het door de directeur opgestelde jaarplan en de daarbij behorende begroting goed.

 • 2 De begroting wordt ter goedkeuring aan de Minister gezonden.

Artikel 10. Jaarverslag en jaarrekening

 • 1 Het jaarverslag wordt voor 15 maart opgesteld en daarna aan de Minister toegezonden.

 • 2 Tevens wordt het jaarverslag toegezonden aan de Minister van Financiën en aan beide Kamers der Staten-Generaal.

Artikel 11. Personeelsvertegenwoordiging

 • 1 Het BFT heeft een personeelsvertegenwoordiging. De directeur treedt op als bestuurder namens het BFT.

 • 2 De personeelsvertegenwoordiging vergadert minimaal twee keer per jaar met de directeur over de personeelsbelangen en de algemene gang van zaken van het BFT.

 • 3 Ten minste één keer per jaar vindt er overleg plaats tussen bestuur en de personeelsvertegenwoordiging.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1 Dit reglement wordt aangehaald als het Bestuursreglement BFT.

 • 2 Dit reglement vervangt het Bestuursreglement uit 2001.

 • 3 Dit reglement kan te allen tijde bij besluit van het bestuur worden gewijzigd.

 • 4 Het besluit wordt na goedkeuring van de Minister gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Utrecht, 24 oktober 2016

Bureau Financieel Toezicht,

de voorzitter van het bestuur,

A. Hammerstein

Terug naar begin van de pagina