Toegangsbeperkingsbesluit Middelplaat en Slikken van Voorne

Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 01-11-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 oktober 2016, kenmerk 16150943, tot wijziging van de (beperking in) toegankelijkheid van enkele gebiedsdelen ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000 gebied ‘Voordelta’ (Toegangsbeperkingsbesluit Middelplaat en Slikken van Voorne)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 20, eerste en tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna te noemen: Nb-wet 1998);

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Voor het binnen het Natura 2000 gebied ‘Voordelta’ gelegen winterrustgebied ‘Middelplaat’ als aangegeven op de in artikel 3 genoemde kaart, wordt de toegankelijkheid beperkt, in die zin dat het verboden is activiteiten te verrichten in de periode van 1 november tot 1 april in het winterrustgebied, met uitzondering van de hierna genoemde activiteiten.

  • a) Garnalenvisserij

   Garnalenvisserij is toegestaan van 1 november tot 15 december.

  • b) Doorvaart schepen ten behoeve van zandsuppleties

   Doorvaart door schepen ten behoeve van kustonderhoud door middel van zandsuppleties is toegestaan in de periode van 1 november tot 15 december. Suppleties waarvoor ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerpbeheerplan Voordelta reeds formeel bindende contracten zijn aangegaan door Rohde Nielsen A/S, Kopenhagen zijn in de aangegeven periode toegestaan.

  • c) Gemotoriseerde en ongemotoriseerde luchtvaart

   De gemotoriseerde en ongemotoriseerde luchtvaart boven het gebied is uitsluitend toegestaan bij een minimale vlieghoogte van 1.000 voet (circa 300 meter), behoudens situaties waarin lager overvliegen vanuit operationeel of veiligheidsoogpunt noodzakelijk is.

  • d) Uitvoering noodzakelijke overheidstaken

   Aanwezigheid voor de uitvoering van taken al of niet met behulp van vaar-, voer- en luchtvaartuigen van overheidswege of in opdracht van de overheid, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van beheer en onderhoud, markeren, monitoren, reddings-, inspectie-, toezicht- en opsporings- en defensietaken.

  • e) Onderhoud kabels en leidingen

   Onderhoudswerkzaamheden aan kabels en leidingen is binnen de verboden periode alleen toegestaan bij dringende noodzaak, zulks ter beoordeling vooraf van het bevoegd gezag en onder eventueel nader voorgeschreven bepalingen.

Artikel 2

 • 1 In artikel 2 van het besluit van 9 juni 2008 geldt een toegangsbeperking voor het rustgebied ‘Slikken van Voorne’ als aangegeven op de in lid 1 van dat artikel genoemde kaart. Op grond van artikel 20, lid 4, van de Nb-wet 1998 geldt de toegangsbeperking niet voor de in het voornoemde besluit van 2008 daar genoemde uitzonderingen en, additioneel daarop, voor de navolgende uitzonderingen:

  • a) Doorvaart sportvisserij door het Gat van Hawk

   Doorvaart van het rustgebied door sportvissers door het Gat van Hawk is gedurende het gehele jaar toegestaan, uit hoofde van het ten tijde van het nemen van dit besluit bestaande gebruik, onder de volgende voorwaarden.

   • Doorvaart is enkel toegestaan voor leden van de bootvisverenigingen Zuidwest Nederland, Delta Marien en De Honte, allen aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland en

   • te identificeren via de VISpas

   • Tijdens de doorvaart dient een maximum vaarsnelheid van 7 knopen (13 km/h) in acht genomen te worden.

  • b) Kanoën

   Kanoën in het Gat van Hawk gedurende het hele jaar mits er niet wordt aangeland op of betreding plaatsvindt van de platen.

  • c) Uitvoering noodzakelijke overheidstaken

   Aanwezigheid in het Gat van Hawk voor de uitvoering van taken al of niet met behulp van vaar-, voer- en luchtvaartuigen van overheidswege of in opdracht van de overheid, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van beheer en onderhoud, markeren, monitoren, reddings-, inspectie-, toezicht- en opsporings- en defensietaken.

  • d) Visserij met zegen

   Visserij met zegen is toegestaan gedurende het gehele jaar voor het vaartuig Tholen 17, met inachtneming van een maximum vaarsnelheid van 7 knopen (13 km/h).

   De uitzondering om te vissen met zegen voor het vaartuig Tholen 5 vervalt hierbij.

Artikel 3

 • 1 De gebieden waarvan de toegankelijkheid door middel van dit besluit wordt beperkt zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Wijzigingsbesluit Middelplaat en Slikken van Voorne’ en de kaarten per rustgebied, alsmede de bij deze kaart behorende bijlage met omsluitende coördinaten.

 • 2 De kaart die onderdeel uitmaakt van het besluit van 26 april 2012 tot instellen van ‘Middelplaat’ als rustgebied binnen het Natura 2000 gebied ‘Voordelta’, wordt vervangen door de bij onderhavig besluit horende kaart.

 • 3 De kaart die onderdeel uitmaakt van het besluit van 9 juni 2008 tot instellen van ‘Slikken van Voorne’ als rustgebied binnen het Natura 2000 gebied ‘Voordelta’, wordt vervangen door de bij onderhavig besluit horende kaart.

Dit besluit en de toelichting daarop worden bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van publicatiedatum in de Staatscourant.

Onderhavig besluit met de toelichting en de bijbehorende kaart ligt gedurende zes weken na bekendmaking in de Staatscourant, op werkdagen tijdens kantooruren, ter inzage bij het ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag. Tevens wordt het besluit geplaatst op de website http://vergunningenbank.overheid.nl/natuurbeschermingswet

Vanaf deze website kunnen kopieën gedownload worden.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Toelichting

Natura 2000-gebieden

De Voordelta herbergt bijzondere natuurwaarden en is daarom aangewezen als Natura 2000-gebied in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Nederland is verplicht om voor bepaalde soorten en habitats een ‘gunstige staat van instandhouding’ te bereiken en te behouden.

Beperking toegankelijkheid

De instandhoudingsdoelstellingen voor de Voordelta zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit en zijn in omvang, ruimte en tijd nader uitgewerkt in het beheerplan Voordelta. Daarin zijn de maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken en/of te handhaven. Eén van die maatregelen is het bieden van voldoende rust voor de beschermde diersoorten door middel van het instellen van rustgebieden. Bij besluit van 9 juni 2008 (kenmerk: DRZ.2008-2213-3) heeft de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten tot een beperking van de toegankelijkheid van gebiedsdelen binnen het Natura 2000 gebied ‘Voordelta’, waaronder het gebied rond de Slikken van Voorne als rustgebied voor steltlopers. Door rust op de slikken wordt het mogelijk om in de Voordelta te foerageren en een populatie in stand te houden.

Bij besluit van 26 april 2012 (kenmerk: 271564) heeft de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie besloten tot wijziging van de beperking van de toegankelijkheid van het gebied rondom de Verklikkerplaat, waarbij de Verklikkerplaat als rustgebied is opgeheven en de Middelplaat als rustgebied voor de gewone zeehond is ingesteld. Door rust op de platen neemt de kwaliteit van het leefgebied toe en wordt het mogelijk om jongen in de Voordelta te werpen, te zogen en groot te brengen. Het onderhavig besluit dient ter wijziging c.q. aanvulling van de hiervoor genoemde besluiten.

Conform artikel 20 lid 3 van de Nb-wet 1998 is het verboden in strijd met de beperkingen die voortvloeien uit de aanwijzing tot gesloten gebied zich te bevinden in een dergelijk gebied. Onder ‘zich bevinden’ wordt in het kader van dit besluit tevens begrepen het zich bevinden in het luchtruim boven de in dit besluit genoemde rustgebieden.

Motivering van de wijzigingen

Rustgebied Middelplaat (artikel 1 en Kaart Rustgebied Middelplaat)

De grenzen van de rustgebieden, waaronder de Middelplaat, zijn gebaseerd op de doelstellingen, de aanwezigheid en de gevoeligheid van de soorten waarvoor de gebieden zijn ingesteld, rekening houdend met de belangen van de gebruikers. Bij de begrenzing van de rustgebieden is er rekening mee gehouden dat – vanwege de natuurlijke dynamiek van de platen – de platen van ligging kunnen veranderen, zoals vastgesteld in onderzoek naar de morfologische ontwikkeling van de Voordelta. Hiermee is beoogd te voorkomen dat de platen in de loop van de beheerplanperiode ‘buiten’ de begrenzing van de rustgebieden komen te liggen. Desondanks is het jaarrond gesloten deel van de Middelplaat deels buiten de begrenzing van het rustgebied komen te liggen. De platen in de monding van de Grevelingen bewegen oostwaarts en de vaste ligplaatsen van de zeehonden bewegen mee. De vaste rustplaats van de zeehonden is dichter bij de grens van het rustgebied komen te liggen. Het ligt in de verwachting dat de Middelplaat qua ligging en omvang een locatie is die als zodanig geschikt blijft als zeehondenrustgebied. Door het wijzigen van de begrenzing, waardoor een grotere afstand ontstaat tussen de grens van het rustgebied en de vaste rustplaats van de zeehonden, kan een onverstoord rustgebied beter worden gegarandeerd.

Winterrustgebied Middelplaat (artikel 1 en Kaart Rustgebied Middelplaat)

In het aanwijzingsbesluit is een instandhoudingsdoelstelling opgenomen voor de roodkeelduiker. Bij de evaluatie van het Natura 2000 Beheerplan Voordelta 2008–2014 (Evaluatie Natura 2000 beheerplan Voordelta 2008–2014, RHDHV, december 2013) is gebleken dat de aantallen roodkeelduikers lager zijn dan bij vaststelling van het beheerplan, terwijl de landelijke trend positief was. In een onderzoek naar de verspreiding van de roodkeelduiker in de Voordelta blijkt dat recreatie de oorzaak is van de sterk fluctuerende aantallen roodkeelduikers (Gebruikstoets Tweede Beheerplan Voordelta, RHDHV, augustus 2014). Waar de roodkeelduiker in het verleden in grote aantallen werd waargenomen voor de gehele Brouwersdam, heeft hij zich door verstoring verplaatst naar het rustigere Brouwershavense Gat. In de wintermaanden wordt tegenwoordig meer gekitesurft dan vroeger, waardoor een toename van de verstoring is opgetreden. Bij een nog verdere toename van de drukte zullen kitesurfers vanaf hun opstapplaats bij de Brouwersdam steeds meer uitwijken naar het zuiden, waarbij zij binnen de verstoringsafstand van de roodkeelduikers komen die in het Brouwershavense Gat hun toevlucht hebben gezocht. De afnemende aantallen roodkeelduikers maken deze doelsoort een aandachtspunt. Door het aanwijzen van een aanvullend winterrustgebied in het Brouwershavense Gat, aansluitend aan het jaarrond gesloten gebied van de Middelplaat, kan de rust voor de roodkeelduiker beter worden gegarandeerd, wat een positief effect heeft op de instandhouding van de soort. Deze maatregel is noodzakelijk om de instandhoudingsdoelstelling te kunnen behalen.

Uit de evaluatie is gebleken dat met name de recreatie verstorend is voor de roodkeelduiker. Het winterrustgebied biedt bescherming tegen deze verstoring in de maanden dat de roodkeelduiker in de Voordelta aanwezig is. Andere activiteiten in het Brouwershavense Gat die deze soort mogelijk verstoren zijn de beroepsvisserij en de suppletievaartuigen. De verstoring door deze gebruikers is vooral van belang in de maanden waarin de grootste aantallen roodkeelduikers worden waargenomen, te weten de maanden januari tot en met maart. De toegangsbeperking voor garnalenvisserij en suppletievaartuigen geldt daarom van 15 december tot 1 april. In de maanden november en december is nog zo weinig verstoring te verwachten door deze gebruikers, dat deze naar verwachting niet tot significante effecten leidt (Gebruikstoets Tweede Beheerplan Voordelta, RHDHV, augustus 2014).

Slikken van Voorne (artikel 2 en kaart Rustgebied Slikken van Voorne)

De grenzen van de rustgebieden, waaronder de Slikken van Voorne, zijn gebaseerd op de doelstellingen, de aanwezigheid en de gevoeligheid van de soorten waarvoor de gebieden zijn ingesteld, rekening houdend met de belangen van de gebruikers. De Slikken van Voorne zijn voor de steltlopers ingesteld als rustgebied, omdat de verstoring op deze plaat als knelpunt werd gezien in het Beheerplan Voordelta 2008–2014. De Slikken van Voorne, inclusief de Westplaat, zijn namelijk een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor steltlopers. Daarnaast is dit het enige slikkige foerageergebied in de Voordelta. Het rustgebied de Slikken van Voorne is nog niet vrij van menselijke activiteiten, maar de situatie is al wel verbeterd. De kwaliteit als foerageergebied lijkt op orde. Meerdere steltlopers hebben desondanks een negatieve aantalsontwikkeling. De verwachting is dat met een betere garantie voor het behoud van rust (vooral op de Slikken van Voorne) het leefgebied van deze soorten in de Voordelta op orde is (Gebruikstoets Tweede Beheerplan Voordelta, RHDHV, augustus 2014). Omdat rust voor alle vogelsoorten essentieel is voor een goede instandhouding is dit het belangrijkste aandachtspunt bij het inrichten van een rustgebied. Uit de evaluatie (Evaluatie Natura 2000 beheerplan Voordelta 2008–2014, RHDHV, december 2013) is gebleken dat de Slikken van Voorne zich gedeeltelijk hebben verplaatst naar het zuiden, waardoor de slikkige ondergrond en de hoogwatervluchtplaatsen dichter bij de zuidelijke grens van het rustgebied zijn komen te liggen. Ook is gebleken dat de huidige begrenzing van het rustgebied voor veel gebruikers, met name de kitesurfers, onduidelijk is. Dit heeft tot gevolg dat er veel overtredingen plaatsvinden en dat kitesurfers de vogels op de Slikken van Voorne vaak verstoren. Door het aanpassen van de begrenzing, waarbij het uitgangspunt is dat de grenzen in rechte lijnen worden ingesteld om een duidelijke situatie te bereiken, wordt een betere naleving gerealiseerd en hiermee meer rust voor de vogels op de Slikken van Voorne. Hierbij wordt de zuidelijke grens iets naar het zuiden opgeschoven, waarbij de buffer tussen gebruikers en vogels wordt vergroot en wordt het Gat van Hawk (de vaargeul door rustgebied Slikken van Voorne langs de grens met rustgebied Hinderplaat) bij het rustgebied inbegrepen, om verstoring vanaf de westkant door kitesurfers in het vervolg weg te nemen. Hiermee ontstaan een aaneengesloten rustgebied Hinderplaat en Slikken van Voorne, waar niet alleen de vogels op de Slikken van Voorne van profiteren, maar ook de vogels die rusten en foerageren op en rond de Hinderplaat.

Uit de gebruikstoets (Gebruikstoets Tweede Beheerplan Voordelta, RHDHV, augustus 2014) is gebleken dat met name het kitesurfen verstorend werkt voor de vogels op de Slikken van Voorne. Andere gebruikers die mogelijk verstoren zijn snelle motorboten die veel geluid maken, zoals waterscooters en speedboten. Het Gat van Hawk wordt incidenteel gebruikt als vaarroute door sportvissers die ten westen van de Maasvlakte willen vissen. Uit de gebruikstoets is gebleken dat het gebruik door de sportvisserij in de huidige intensiteit geen significante mate van verstoring veroorzaakt voor de vogels van de Slikken van Voorne. Deze verstoring wordt groter als alle recreatievaart door het Gat van Hawk mogelijk zou blijven. Daarom is voor de sportvisserij een uitzondering gemaakt voor het gebruik van het Gat van Hawk als corridor, maar is deze uitzondering beperkt tot deze doelgroep. De vaargeul wordt niet gemarkeerd en de gebruikers moeten daarom gebruik maken van de vigerende zeekaarten, navigerend op de diepere delen van de geul. Hetzelfde geldt voor de kanoërs, onder voorwaarde dat zij de platen niet betreden. In de huidige intensiteit en wanneer zij zich houden aan een minimale afstand tot de platen zijn geen significante effecten te verwachten. Om die reden is ook voor deze groep een uitzondering opgenomen.

Motivering van de wijzigingen

Het voorliggende besluit beoogt de (beperking van) toegang tot bepaalde gebieden te regelen, maar biedt geen vrijstelling van vergunningplicht voor activiteiten, in gevallen waarin deze vergunningplicht uit de wet zou voortvloeien.

Kaart

De gebieden waarop de toegankelijkheidsbepalingen van dit besluit betrekking hebben zijn aangegeven op de kaarten ‘Rustgebied Middelplaat en Rustgebied Slikken van Voorne’. Deze kaarten zijn in meer detail te vinden als bijlage bij de vergunning op de website: http://vergunningenbank.overheid.nl/natuurbeschermingswet.

De definitieve coördinaten worden bepaald tijdens het uitleggen van de betonning. De definitieve posities van de tonnen kunnen in detail afwijken van de coördinaten bij de bovenvermelde kaart. De locatie van de betonning prevaleert boven de aangegeven coördinaten. De definitieve coördinaten zullen worden bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen aan de visserij en andere relevante doelgroepen (o.m. via berichten Kustwacht aan zeevarenden) en worden gepubliceerd op de website www.rwsnatura2000.nl. De begrenzing van rustgebieden Middelplaat en Slikken van Voorne zal ook verschijnen op de hydrografische kaarten van de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine en daarop gebaseerde recreatiekaarten.

Bijlage 257854.png
Bijlage 257855.png
 

Nr

Easting ETRS89

Nothing ETRS89

NBgraden

OLgraden

NB_Grd_decMin

OL_Grd_decMin

 

1

552282,90

5733369,83

51,74879

3,75735

51° 44,927'

3° 45,441'

Middelplaat-Zuid

2

551887,08

5733332,05

51,74849

3,75161

51° 44,909'

3° 45,097'

permanent

3

551486,55

5733359,12

51,74877

3,74582

51° 44,926'

3° 44,749'

 

4

551004,45

5733430,54

51,74945

3,73884

51° 44,967'

3° 44,331'

 

5

550529,50

5733584,10

51,75088

3,73199

51° 45,053'

3° 43,919'

 

6

550115,33

5733837,99

51,75320

3,72602

51° 45,192'

3° 43,561'

 

7

550060,29

5734334,96

51,75767

3,72530

51° 45,460'

3° 43,518'

 

8

550200,96

5734537,57

51,75948

3,72737

51° 45,569'

3° 43,642'

 

9

550450,94

5734658,99

51,76055

3,73101

51° 45,633'

3° 43,860'

 

10

550871,84

5734650,98

51,76044

3,73710

51° 45,626'

3° 44,226'

 

11

551359,57

5734540,90

51,75940

3,74415

51° 45,564'

3° 44,649'

 

12

551847,31

5734430,83

51,75837

3,75120

51° 45,502'

3° 45,072'

 

13

552335,04

5734320,75

51,75733

3,75825

51° 45,440'

3° 45,495'

 

14

552774,00

5734221,69

51,75640

3,76460

51° 45,384'

3° 45,876'

 

15

553225,66

5734119,76

51,75544

3,77112

51° 45,327'

3° 46,267'

 

16

553439,92

5733941,20

51,75382

3,77420

51° 45,229'

3° 46,452'

 

17

553257,80

5733791,22

51,75249

3,77154

51° 45,149'

3° 46,292'

 

18

552936,52

5733652,35

51,75127

3,76686

51° 45,076'

3° 46,012'

 

19

552615,25

5733513,49

51,75005

3,76219

51° 45,003'

3° 45,731'

 

Nr

Easting ETRS89

Nothing ETRS89

NBgraden

OLgraden

NB_Grd_decMin

OL_Grd_decMin

Middelplaat-Zuid

1

551199,25

5732230,93

51,73865

3,74149

51° 44,319'

3° 44,489'

winter; natura2000+compensatie

2

550115,33

5733837,99

51,75320

3,72602

51° 45,192'

3° 43,561'

 

3

550529,50

5733584,10

51,75088

3,73199

51° 45,053'

3° 43,919'

 

4

551004,45

5733430,54

51,74945

3,73884

51° 44,967'

3° 44,331'

 

5

551486,55

5733359,12

51,74877

3,74582

51° 44,926'

3° 44,749'

 

6

551887,08

5733332,05

51,74849

3,75161

51° 44,909'

3° 45,097'

 

7

552282,90

5733369,83

51,74879

3,75735

51° 44,927'

3° 45,441'

 

8

552615,25

5733513,49

51,75005

3,76219

51° 45,003'

3° 45,731'

 

9

552936,52

5733652,35

51,75127

3,76686

51° 45,076'

3° 46,012'

 

10

553257,80

5733791,22

51,75249

3,77154

51° 45,149'

3° 46,292'

 

11

553439,92

5733941,20

51,75382

3,77420

51° 45,229'

3° 46,452'

 

12

553225,66

5734119,76

51,75544

3,77112

51° 45,327'

3° 46,267'

 

13

557012,81

5733717,69

51,75146

3,82592

51° 45,087'

3° 49,555'

 

14

557001,18

5733687,69

51,75119

3,82575

51° 45,071'

3° 49,545'

 

15

556984,82

5733667,95

51,75101

3,82551

51° 45,061'

3° 49,530'

 

16

556958,08

5733646,78

51,75082

3,82511

51° 45,049'

3° 49,507'

 

17

556925,31

5733625,95

51,75064

3,82464

51° 45,038'

3° 49,478'

 

18

556899,77

5733618,53

51,75058

3,82427

51° 45,035'

3° 49,456'

 

19

556851,85

5733607,64

51,75048

3,82357

51° 45,029'

3° 49,414'

 

20

556835,66

5733599,43

51,75041

3,82333

51° 45,025'

3° 49,400'

 

21

556822,48

5733583,09

51,75026

3,82314

51° 45,016'

3° 49,388'

 

22

556813,11

5733550,96

51,74998

3,82300

51° 44,999'

3° 49,380'

 

23

556818,36

5733524,80

51,74974

3,82307

51° 44,984'

3° 49,384'

 

24

556830,44

5733507,65

51,74959

3,82324

51° 44,975'

3° 49,395'

 

25

556840,61

5733498,65

51,74950

3,82339

51° 44,970'

3° 49,403'

 

26

556852,39

5733490,81

51,74943

3,82356

51° 44,966'

3° 49,414'

 

27

556872,20

5733472,26

51,74926

3,82384

51° 44,956'

3° 49,431'

 

28

556897,03

5733451,13

51,74907

3,82420

51° 44,944'

3° 49,452'

 

29

556914,11

5733431,94

51,74890

3,82444

51° 44,934'

3° 49,467'

 

30

556918,77

5733423,87

51,74882

3,82451

51° 44,929'

3° 49,471'

 

31

556918,81

5733405,77

51,74866

3,82451

51° 44,920'

3° 49,470'

 

32

556915,13

5733384,25

51,74847

3,82445

51° 44,908'

3° 49,467'

 

33

556908,26

5733376,35

51,74840

3,82435

51° 44,904'

3° 49,461'

 

34

556863,88

5733357,89

51,74824

3,82370

51° 44,894'

3° 49,422'

 

35

556818,42

5733338,84

51,74807

3,82304

51° 44,884'

3° 49,382'

 

36

556800,66

5733328,39

51,74798

3,82278

51° 44,879'

3° 49,367'

 

37

556787,38

5733315,33

51,74786

3,82259

51° 44,872'

3° 49,355'

 

38

556780,28

5733297,55

51,74770

3,82248

51° 44,862'

3° 49,349'

 

39

556779,25

5733278,86

51,74753

3,82246

51° 44,852'

3° 49,348'

 

40

556784,26

5733259,83

51,74736

3,82253

51° 44,842'

3° 49,352'

 

41

556792,38

5733246,38

51,74724

3,82265

51° 44,834'

3° 49,359'

 

42

556815,90

5733231,79

51,74711

3,82299

51° 44,826'

3° 49,379'

 

43

556845,13

5733210,26

51,74691

3,82341

51° 44,815'

3° 49,404'

 

44

556878,57

5733160,89

51,74646

3,82388

51° 44,788'

3° 49,433'

 

45

556889,07

5733125,02

51,74614

3,82403

51° 44,768'

3° 49,442'

 

46

556891,07

5733080,66

51,74574

3,82405

51° 44,744'

3° 49,443'

 

47

556885,74

5733025,63

51,74525

3,82397

51° 44,715'

3° 49,438'

 

48

556881,78

5732962,41

51,74468

3,82390

51° 44,681'

3° 49,434'

 

49

556886,84

5732891,81

51,74404

3,82396

51° 44,643'

3° 49,438'

 

50

556892,75

5732811,92

51,74332

3,82403

51° 44,599'

3° 49,442'

 

51

556884,08

5732758,42

51,74284

3,82390

51° 44,571'

3° 49,434'

 

52

556862,23

5732705,59

51,74237

3,82357

51° 44,542'

3° 49,414'

 

53

556841,03

5732682,95

51,74217

3,82326

51° 44,530'

3° 49,396'

 

54

556826,82

5732647,93

51,74186

3,82305

51° 44,511'

3° 49,383'

 

55

556807,00

5732616,56

51,74158

3,82276

51° 44,495'

3° 49,365'

 

56

556756,24

5732558,39

51,74106

3,82201

51° 44,464'

3° 49,321'

 

57

556720,67

5732505,66

51,74059

3,82149

51° 44,435'

3° 49,289'

 

58

556698,69

5732490,13

51,74045

3,82117

51° 44,427'

3° 49,270'

 

59

556672,04

5732483,22

51,74039

3,82078

51° 44,424'

3° 49,247'

 

60

556641,44

5732465,51

51,74024

3,82034

51° 44,414'

3° 49,220'

 

61

556415,50

5732533,77

51,74087

3,81707

51° 44,452'

3° 49,024'

 

62

556390,01

5732534,15

51,74088

3,81671

51° 44,453'

3° 49,002'

 

63

556365,19

5732536,99

51,74091

3,81635

51° 44,454'

3° 48,981'

 

64

556364,64

5732536,98

51,74091

3,81634

51° 44,454'

3° 48,980'

 

65

556339,06

5732539,70

51,74093

3,81597

51° 44,456'

3° 48,958'

 

66

556282,63

5732546,52

51,74100

3,81515

51° 44,460'

3° 48,909'

 

67

556260,90

5732550,95

51,74104

3,81484

51° 44,463'

3° 48,890'

 

68

556226,30

5732557,35

51,74110

3,81434

51° 44,466'

3° 48,860'

 

69

556169,95

5732569,96

51,74122

3,81352

51° 44,473'

3° 48,811'

 

70

556115,10

5732584,47

51,74136

3,81273

51° 44,481'

3° 48,764'

 

71

556054,89

5732603,27

51,74153

3,81186

51° 44,492'

3° 48,712'

 

72

555996,91

5732625,20

51,74174

3,81103

51° 44,504'

3° 48,662'

 

73

555938,92

5732649,25

51,74196

3,81019

51° 44,517'

3° 48,612'

 

74

555881,68

5732673,97

51,74219

3,80937

51° 44,531'

3° 48,562'

 

75

555824,24

5732698,03

51,74241

3,80854

51° 44,544'

3° 48,512'

 

76

555766,27

5732719,97

51,74261

3,80770

51° 44,557'

3° 48,462'

 

77

555709,09

5732738,80

51,74279

3,80688

51° 44,567'

3° 48,413'

 

78

555651,17

5732757,07

51,74296

3,80604

51° 44,577'

3° 48,363'

 

79

555592,42

5732774,33

51,74312

3,80519

51° 44,587'

3° 48,312'

 

80

555534,51

5732791,60

51,74328

3,80436

51° 44,597'

3° 48,261'

 

81

555477,35

5732809,21

51,74344

3,80353

51° 44,607'

3° 48,212'

 

82

555419,41

5732828,59

51,74362

3,80270

51° 44,617'

3° 48,162'

 

83

555370,51

5732848,52

51,74381

3,80199

51° 44,628'

3° 48,120'

 

84

555321,52

5732870,23

51,74401

3,80129

51° 44,640'

3° 48,077'

 

85

555273,35

5732893,17

51,74422

3,80059

51° 44,653'

3° 48,036'

 

86

555224,91

5732915,77

51,74443

3,79989

51° 44,666'

3° 47,994'

 

87

555176,01

5732936,26

51,74461

3,79919

51° 44,677'

3° 47,951'

 

88

555125,55

5732953,62

51,74478

3,79846

51° 44,687'

3° 47,908'

 

89

555073,07

5732966,05

51,74489

3,79770

51° 44,694'

3° 47,862'

 

90

555019,71

5732971,92

51,74495

3,79693

51° 44,697'

3° 47,816'

 

91

554966,31

5732974,45

51,74498

3,79616

51° 44,699'

3° 47,769'

 

92

554913,22

5732973,88

51,74498

3,79539

51° 44,699'

3° 47,723'

 

93

554859,16

5732973,29

51,74498

3,79461

51° 44,699'

3° 47,676'

 

94

554805,98

5732974,26

51,74499

3,79384

51° 44,700'

3° 47,630'

 

95

554751,88

5732978,01

51,74503

3,79305

51° 44,702'

3° 47,583'

 

96

554697,91

5732981,99

51,74507

3,79227

51° 44,704'

3° 47,536'

 

97

554643,80

5732986,63

51,74512

3,79149

51° 44,707'

3° 47,489'

 

98

554589,84

5732989,83

51,74515

3,79071

51° 44,709'

3° 47,442'

 

99

554535,77

5732990,13

51,74516

3,78992

51° 44,710'

3° 47,395'

 

100

554475,20

5732985,47

51,74513

3,78905

51° 44,708'

3° 47,343'

 

101

554415,27

5732978,93

51,74507

3,78818

51° 44,704'

3° 47,291'

 

102

554355,28

5732970,94

51,74501

3,78731

51° 44,700'

3° 47,238'

 

103

554294,60

5732964,06

51,74495

3,78643

51° 44,697'

3° 47,186'

 

104

554233,27

5732959,06

51,74491

3,78554

51° 44,695'

3° 47,132'

 

105

554172,49

5732953,73

51,74487

3,78466

51° 44,692'

3° 47,079'

 

106

554110,39

5732950,28

51,74484

3,78376

51° 44,691'

3° 47,025'

 

107

554048,91

5732946,62

51,74482

3,78287

51° 44,689'

3° 46,972'

 

108

553997,14

5732945,06

51,74481

3,78212

51° 44,688'

3° 46,927'

 

109

553945,35

5732945,51

51,74482

3,78137

51° 44,689'

3° 46,882'

 

110

553893,71

5732944,96

51,74482

3,78062

51° 44,689'

3° 46,837'

 

111

553841,91

5732945,96

51,74483

3,77987

51° 44,690'

3° 46,792'

 

112

553790,13

5732945,41

51,74483

3,77912

51° 44,690'

3° 46,747'

 

113

553730,89

5732945,33

51,74484

3,77826

51° 44,690'

3° 46,696'

 

114

553671,65

5732945,59

51,74484

3,77740

51° 44,691'

3° 46,644'

 

115

553612,55

5732944,96

51,74484

3,77655

51° 44,691'

3° 46,593'

 

116

553553,33

5732942,88

51,74483

3,77569

51° 44,690'

3° 46,541'

 

117

553491,02

5732939,66

51,74481

3,77479

51° 44,688'

3° 46,487'

 

118

553428,16

5732935,33

51,74478

3,77387

51° 44,687'

3° 46,432'

 

119

553365,88

5732928,77

51,74472

3,77297

51° 44,683'

3° 46,378'

 

120

553304,58

5732920,78

51,74466

3,77208

51° 44,679'

3° 46,325'

 

121

553250,61

5732911,87

51,74458

3,77130

51° 44,675'

3° 46,278'

 

122

553197,64

5732900,74

51,74449

3,77053

51° 44,669'

3° 46,232'

 

123

553144,39

5732888,72

51,74438

3,76976

51° 44,663'

3° 46,185'

 

124

553091,21

5732876,48

51,74428

3,76899

51° 44,657'

3° 46,139'

 

125

553040,54

5732862,93

51,74416

3,76825

51° 44,650'

3° 46,095'

 

126

552988,90

5732849,16

51,74404

3,76750

51° 44,643'

3° 46,050'

 

127

552938,03

5732834,38

51,74391

3,76676

51° 44,635'

3° 46,006'

 

128

552887,17

5732818,05

51,74377

3,76602

51° 44,626'

3° 45,961'

 

129

552834,81

5732800,82

51,74362

3,76526

51° 44,617'

3° 45,916'

 

130

552783,41

5732783,04

51,74347

3,76451

51° 44,608'

3° 45,871'

 

131

552731,82

5732764,59

51,74331

3,76376

51° 44,598'

3° 45,826'

 

132

552680,21

5732747,59

51,74316

3,76301

51° 44,589'

3° 45,781'

 

133

552622,68

5732728,75

51,74299

3,76218

51° 44,580'

3° 45,731'

 

134

552565,14

5732711,24

51,74284

3,76134

51° 44,571'

3° 45,681'

 

135

552508,36

5732693,97

51,74269

3,76052

51° 44,562'

3° 45,631'

 

136

552449,99

5732676,01

51,74254

3,75967

51° 44,552'

3° 45,580'

 

137

552392,44

5732659,06

51,74239

3,75883

51° 44,543'

3° 45,530'

 

138

552334,89

5732642,11

51,74224

3,75800

51° 44,535'

3° 45,480'

 

139

552278,11

5732624,17

51,74209

3,75717

51° 44,525'

3° 45,430'

 

140

552219,07

5732604,76

51,74192

3,75631

51° 44,515'

3° 45,379'

 

141

552160,03

5732584,68

51,74174

3,75546

51° 44,505'

3° 45,327'

 

142

552100,92

5732564,60

51,74157

3,75460

51° 44,494'

3° 45,276'

 

143

552041,12

5732544,52

51,74139

3,75373

51° 44,484'

3° 45,224'

 

144

551982,84

5732524,45

51,74122

3,75288

51° 44,473'

3° 45,173'

 

145

551923,94

5732504,94

51,74105

3,75202

51° 44,463'

3° 45,121'

 

146

551864,90

5732484,31

51,74087

3,75117

51° 44,452'

3° 45,070'

 

147

551813,29

5732467,09

51,74072

3,75042

51° 44,443'

3° 45,025'

 

148

551761,67

5732450,77

51,74058

3,74967

51° 44,435'

3° 44,980'

 

149

551710,05

5732433,89

51,74043

3,74892

51° 44,426'

3° 44,935'

 

150

551659,42

5732415,46

51,74027

3,74818

51° 44,416'

3° 44,891'

 

151

551612,16

5732397,63

51,74011

3,74749

51° 44,407'

3° 44,850'

 

152

551565,93

5732380,47

51,73996

3,74682

51° 44,398'

3° 44,809'

 

153

551519,52

5732361,42

51,73979

3,74615

51° 44,388'

3° 44,769'

 

154

551473,30

5732342,82

51,73963

3,74547

51° 44,378'

3° 44,728'

 

155

551424,75

5732322,86

51,73946

3,74477

51° 44,367'

3° 44,686'

 

156

551376,28

5732302,90

51,73928

3,74406

51° 44,357'

3° 44,644'

 

157

551340,07

5732288,01

51,73915

3,74354

51° 44,349'

3° 44,612'

 

158

551316,78

5732278,50

51,73907

3,74320

51° 44,344'

3° 44,592'

 

159

551278,49

5732262,97

51,73893

3,74264

51° 44,336'

3° 44,559'

 

160

551229,94

5732243,01

51,73876

3,74194

51° 44,325'

3° 44,516'

 

Nr

Easting ETRS89

Nothing ETRS89

NBgraden

OLgraden

NB_Grd_decMin

OL_Grd_decMin

Slikken van Voorne

1

569464,89

5750588,80

51,90172

4,00966

51° 54,103'

4° 00,580'

permanent; natura2000+compensatie

2

569450,37

5750595,22

51,90178

4,00946

51° 54,107'

4° 00,567'

 

3

568990,09

5751453,94

51,90955

4,00294

51° 54,573'

4° 00,176'

 

4

568631,43

5751728,61

51,91207

3,99778

51° 54,724'

3° 59,867'

 

5

568239,31

5751884,08

51,91351

3,99211

51° 54,811'

3° 59,527'

 

6

568325,75

5752082,34

51,91529

3,99341

51° 54,917'

3° 59,604'

 

7

568448,69

5752349,97

51,91768

3,99525

51° 55,061'

3° 59,715'

 

8

568487,88

5752339,13

51,91757

3,99581

51° 55,054'

3° 59,749'

 

9

568542,91

5752326,17

51,91745

3,99661

51° 55,047'

3° 59,797'

 

10

568588,47

5752315,58

51,91735

3,99727

51° 55,041'

3° 59,836'

 

11

568639,33

5752309,22

51,91729

3,99801

51° 55,037'

3° 59,881'

 

12

568690,26

5752307,75

51,91727

3,99875

51° 55,036'

3° 59,925'

 

13

568767,55

5752315,58

51,91733

3,99988

51° 55,040'

3° 59,993'

 

14

568830,06

5752324,05

51,91740

4,00079

51° 55,044'

4° 00,047'

 

15

568884,10

5752332,53

51,91747

4,00157

51° 55,048'

4° 00,094'

 

16

568968,09

5752350,72

51,91762

4,00280

51° 55,057'

4° 00,168'

 

17

569065,44

5752388,14

51,91794

4,00422

51° 55,077'

4° 00,253'

 

18

569138,45

5752416,20

51,91819

4,00529

51° 55,091'

4° 00,317'

 

19

569186,71

5752434,75

51,91835

4,00599

51° 55,101'

4° 00,360'

 

20

569264,01

5752464,46

51,91860

4,00712

51° 55,116'

4° 00,427'

 

21

569323,06

5752487,15

51,91880

4,00799

51° 55,128'

4° 00,479'

 

22

569370,90

5752505,54

51,91896

4,00869

51° 55,138'

4° 00,521'

 

23

569469,78

5752543,54

51,91929

4,01013

51° 55,157'

4° 00,608'

 

24

569534,77

5752568,52

51,91951

4,01108

51° 55,170'

4° 00,665'

 

25

569604,46

5752595,30

51,91974

4,01210

51° 55,184'

4° 00,726'

 

26

569667,79

5752619,64

51,91995

4,01302

51° 55,197'

4° 00,781'

 

27

569773,30

5752660,19

51,92030

4,01457

51° 55,218'

4° 00,874'

 

28

569886,69

5752703,77

51,92068

4,01622

51° 55,241'

4° 00,973'

 

29

569939,52

5752724,07

51,92085

4,01700

51° 55,251'

4° 01,020'

 

30

570041,01

5752763,08

51,92119

4,01848

51° 55,272'

4° 01,109'

 

31

570135,46

5752799,38

51,92151

4,01986

51° 55,290'

4° 01,192'

 

32

570262,26

5752848,11

51,92193

4,02171

51° 55,316'

4° 01,303'

 

33

570378,00

5752892,60

51,92231

4,02341

51° 55,339'

4° 01,404'

 

34

570579,76

5752970,14

51,92299

4,02635

51° 55,379'

4° 01,581'

 

35

570927,81

5753103,91

51,92414

4,03144

51° 55,449'

4° 01,887'

 

36

571120,57

5753177,99

51,92479

4,03426

51° 55,487'

4° 02,056'

 

37

571413,47

5753288,69

51,92574

4,03854

51° 55,545'

4° 02,313'

 

38

572621,03

5752332,98

51,91700

4,05590

51° 55,020'

4° 03,354'

 

39

572821,98

5752169,02

51,91550

4,05879

51° 54,930'

4° 03,527'

 

40

572847,68

5752133,53

51,91517

4,05915

51° 54,910'

4° 03,549'

 

41

572840,97

5752131,64

51,91516

4,05905

51° 54,909'

4° 03,543'

 

42

572830,27

5752128,29

51,91513

4,05890

51° 54,908'

4° 03,534'

 

43

572821,44

5752124,22

51,91509

4,05877

51° 54,906'

4° 03,526'

 

44

572813,02

5752117,95

51,91504

4,05864

51° 54,902'

4° 03,519'

 

45

572812,91

5752117,86

51,91504

4,05864

51° 54,902'

4° 03,519'

 

46

572812,40

5752117,45

51,91503

4,05864

51° 54,902'

4° 03,518'

 

47

572811,92

5752117,00

51,91503

4,05863

51° 54,902'

4° 03,518'

 

48

572811,47

5752116,52

51,91502

4,05862

51° 54,901'

4° 03,517'

 

49

572811,20

5752116,20

51,91502

4,05862

51° 54,901'

4° 03,517'

 

50

572799,35

5752101,47

51,91489

4,05844

51° 54,893'

4° 03,507'

 

51

572799,21

5752101,29

51,91489

4,05844

51° 54,893'

4° 03,506'

 

52

572798,83

5752100,76

51,91488

4,05843

51° 54,893'

4° 03,506'

 

53

572798,64

5752100,47

51,91488

4,05843

51° 54,893'

4° 03,506'

 

54

572797,21

5752098,16

51,91486

4,05841

51° 54,892'

4° 03,505'

 

55

572795,98

5752096,90

51,91485

4,05839

51° 54,891'

4° 03,504'

 

56

572795,61

5752096,50

51,91485

4,05839

51° 54,891'

4° 03,503'

 

57

572795,20

5752096,00

51,91484

4,05838

51° 54,891'

4° 03,503'

 

58

572794,82

5752095,47

51,91484

4,05837

51° 54,890'

4° 03,502'

 

59

572794,47

5752094,91

51,91483

4,05837

51° 54,890'

4° 03,502'

 

60

572794,16

5752094,33

51,91483

4,05837

51° 54,890'

4° 03,502'

 

61

572793,89

5752093,74

51,91482

4,05836

51° 54,889'

4° 03,502'

 

62

572793,66

5752093,13

51,91482

4,05836

51° 54,889'

4° 03,501'

 

63

572793,47

5752092,50

51,91481

4,05835

51° 54,889'

4° 03,501'

 

64

572793,34

5752091,93

51,91481

4,05835

51° 54,888'

4° 03,501'

 

65

572793,33

5752091,91

51,91481

4,05835

51° 54,888'

4° 03,501'

 

66

572791,04

5752088,22

51,91477

4,05832

51° 54,886'

4° 03,499'

 

67

572790,88

5752087,95

51,91477

4,05832

51° 54,886'

4° 03,499'

 

68

572790,57

5752087,37

51,91477

4,05831

51° 54,886'

4° 03,499'

 

69

572790,30

5752086,78

51,91476

4,05831

51° 54,886'

4° 03,498'

 

70

572790,14

5752086,36

51,91476

4,05830

51° 54,885'

4° 03,498'

 

71

572774,97

5752044,58

51,91438

4,05808

51° 54,863'

4° 03,485'

 

72

572770,90

5752034,95

51,91430

4,05801

51° 54,858'

4° 03,481'

 

73

572735,16

5751950,51

51,91354

4,05748

51° 54,813'

4° 03,449'

 

74

572711,29

5751908,71

51,91317

4,05712

51° 54,790'

4° 03,427'

 

75

572648,30

5751825,20

51,91243

4,05619

51° 54,746'

4° 03,371'

 

76

572624,95

5751797,66

51,91218

4,05584

51° 54,731'

4° 03,351'

 

77

572624,43

5751797,29

51,91218

4,05584

51° 54,731'

4° 03,350'

 

78

572623,93

5751796,87

51,91218

4,05583

51° 54,731'

4° 03,350'

 

79

572623,45

5751796,43

51,91217

4,05582

51° 54,730'

4° 03,349'

 

80

572623,00

5751795,95

51,91217

4,05581

51° 54,730'

4° 03,349'

 

81

572622,59

5751795,45

51,91216

4,05581

51° 54,730'

4° 03,348'

 

82

572616,96

5751788,13

51,91210

4,05572

51° 54,726'

4° 03,343'

 

83

572502,35

5751651,86

51,91089

4,05403

51° 54,653'

4° 03,242'

 

84

572502,07

5751651,52

51,91088

4,05403

51° 54,653'

4° 03,242'

 

85

572501,69

5751650,98

51,91088

4,05402

51° 54,653'

4° 03,241'

 

86

572501,68

5751650,97

51,91088

4,05402

51° 54,653'

4° 03,241'

 

87

572501,64

5751650,92

51,91088

4,05402

51° 54,653'

4° 03,241'

 

88

572501,21

5751650,51

51,91088

4,05401

51° 54,653'

4° 03,241'

 

89

572500,76

5751650,03

51,91087

4,05401

51° 54,652'

4° 03,240'

 

90

572500,60

5751649,84

51,91087

4,05400

51° 54,652'

4° 03,240'

 

91

572488,70

5751635,55

51,91074

4,05383

51° 54,645'

4° 03,230'

 

92

572465,29

5751609,71

51,91051

4,05348

51° 54,631'

4° 03,209'

 

93

572454,02

5751597,68

51,91041

4,05332

51° 54,624'

4° 03,199'

 

94

572450,85

5751595,82

51,91039

4,05327

51° 54,623'

4° 03,196'

 

95

572450,36

5751595,51

51,91039

4,05326

51° 54,623'

4° 03,196'

 

96

572449,83

5751595,13

51,91038

4,05325

51° 54,623'

4° 03,195'

 

97

572449,32

5751594,71

51,91038

4,05325

51° 54,623'

4° 03,195'

 

98

572449,03

5751594,45

51,91038

4,05324

51° 54,623'

4° 03,195'

 

99

572435,25

5751581,35

51,91026

4,05304

51° 54,616'

4° 03,182'

 

100

572435,06

5751581,17

51,91026

4,05304

51° 54,616'

4° 03,182'

 

101

572434,62

5751580,70

51,91026

4,05303

51° 54,615'

4° 03,182'

 

102

572434,20

5751580,19

51,91025

4,05302

51° 54,615'

4° 03,181'

 

103

572433,82

5751579,66

51,91025

4,05302

51° 54,615'

4° 03,181'

 

104

572433,47

5751579,10

51,91024

4,05301

51° 54,615'

4° 03,181'

 

105

572433,17

5751578,53

51,91024

4,05301

51° 54,614'

4° 03,181'

 

106

572432,96

5751578,07

51,91023

4,05301

51° 54,614'

4° 03,180'

 

107

572423,89

5751573,74

51,91020

4,05287

51° 54,612'

4° 03,172'

 

108

572403,94

5751572,09

51,91018

4,05258

51° 54,611'

4° 03,155'

 

109

572383,02

5751569,40

51,91016

4,05228

51° 54,610'

4° 03,137'

 

110

572362,07

5751567,71

51,91015

4,05197

51° 54,609'

4° 03,118'

 

111

572343,02

5751569,09

51,91016

4,05170

51° 54,610'

4° 03,102'

 

112

572323,81

5751575,46

51,91022

4,05142

51° 54,613'

4° 03,085'

 

113

572305,66

5751579,86

51,91027

4,05116

51° 54,616'

4° 03,069'

 

114

572289,41

5751587,33

51,91034

4,05092

51° 54,620'

4° 03,055'

 

115

572274,26

5751591,84

51,91038

4,05070

51° 54,623'

4° 03,042'

 

116

572253,01

5751599,14

51,91045

4,05039

51° 54,627'

4° 03,024'

 

117

572234,83

5751604,55

51,91050

4,05013

51° 54,630'

4° 03,008'

 

118

572215,62

5751610,92

51,91056

4,04985

51° 54,633'

4° 02,991'

 

119

572195,41

5751617,25

51,91062

4,04956

51° 54,637'

4° 02,974'

 

120

572176,22

5751622,63

51,91067

4,04928

51° 54,640'

4° 02,957'

 

121

572157,01

5751629,00

51,91073

4,04901

51° 54,644'

4° 02,940'

 

122

572137,80

5751635,37

51,91079

4,04873

51° 54,647'

4° 02,924'

 

123

572119,58

5751641,77

51,91085

4,04846

51° 54,651'

4° 02,908'

 

124

572101,47

5751645,18

51,91088

4,04820

51° 54,653'

4° 02,892'

 

125

572081,52

5751643,52

51,91087

4,04791

51° 54,652'

4° 02,875'

 

126

572025,86

5751632,69

51,91078

4,04710

51° 54,647'

4° 02,826'

 

127

571956,80

5751603,42

51,91052

4,04609

51° 54,631'

4° 02,765'

 

128

571885,78

5751573,08

51,91026

4,04505

51° 54,616'

4° 02,703'

 

129

571812,86

5751539,68

51,90997

4,04398

51° 54,598'

4° 02,639'

 

130

571736,98

5751505,18

51,90967

4,04287

51° 54,580'

4° 02,572'

 

131

571483,60

5751383,96

51,90861

4,03917

51° 54,517'

4° 02,350'

Naar boven