Regeling gebruik Tellerstandbeeldmerk RDW

Geldend van 01-11-2016 t/m heden

Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende voorwaarden voor het gebruik van het RDW- Tellerstandbeeldmerk, ter bestrijding van fraude met tellerstanden (Regeling gebruik Tellerstandbeeldmerk RDW), 1 november 2016, kenmerk JBZ2016/12200

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze Regeling wordt verstaan onder:

 • Tellerstandbeeldmerk: het beeldmerk opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • Tellerstandoordeel: het oordeel van de RDW omtrent de logica van een tellerstand op grond van de met betrekking tot een voertuig in het kentekenregister geregistreerde tellerstanden, dat kan inhouden het oordeel:

  ‘Logisch’: de vaststelling door de RDW dat de reeks in het kentekenregister geregistreerde tellerstanden van een voertuig in tijd oplopend en daardoor logisch verklaarbaar is dan wel,

  ‘Onlogisch’: de vaststelling door de RDW dat de reeks in het kentekenregister geregistreerde tellerstanden van een voertuig niet in tijd oplopend is dan wel,

  ‘Geen oordeel’: de vaststelling door de RDW dat op grond van ontbrekende informatie over het voertuig niet kan worden beoordeeld of een tellerstand logisch verklaarbaar is.

 • Toelichting: de toelichting die bij het tellerstandoordeel door de RDW aan de aanvrager wordt verstrekt.

Artikel 2. Beeldmerk

 • 1 De RDW is rechthebbend op het in de bijlage opgenomen tellerstandbeeldmerk en bij uitsluiting bevoegd om het gebruik door derden toe te staan. Ieder ander gebruik dan bij deze regeling toegestaan is verboden.

 • 2 Het beeldmerk mag uitsluitend worden gebruikt in de in de bijlage voorgeschreven kleuren.

Artikel 3. Aanvraag tellerstandoordeel

 • 1 Iedere aanbieder van een voertuig is gerechtigd om ten behoeve van dat aanbod, bij de RDW en tegen geldend tarief, een tellerstandoordeel op te vragen en dit te presenteren ten behoeve van de verkoop van het voertuig.

 • 2 Het tellerstandoordeel wordt langs digitale weg aangevraagd en aan de aanvrager verstrekt op een door de RDW te bepalen wijze.

 • 3 Bij de aanvraag van een tellerstandoordeel dient de aanvrager de actuele tellerstand van het voertuig bij de RDW op te geven.

Artikel 4. Voorwaarden gebruik beeldmerk en tellerstandoordeel

 • 1 Gebruik van het tellerstandbeeldmerk en vermelding van het tellerstandoordeel ‘logisch’ is uitsluitend in combinatie toegestaan, met vermelding van de op grond van artikel 3, derde lid opgegeven tellerstand en de datum waarop het tellerstandoordeel door de RDW is afgegeven. Indien het tellerstandbeeldmerk en het oordeel worden getoond, wordt tevens de toelichting beschikbaar gesteld.

 • 2 In afwijking van het eerste lid mag bij het ter verkoop aanbieden van voertuigen via een website op een overzichtspagina worden volstaan met het tonen van het beeldmerk en de tellerstand, mits eveneens een detailpagina van het voertuig beschikbaar is waarop de in het eerste lid vermelde informatie wordt getoond.

 • 3 Uit het aanbod blijkt duidelijk op welk voertuig het oordeel betrekking heeft.

 • 4 De tekst van de toelichting wordt aangeboden op de volgende wijze:

  • a. Bij verkoop van een voertuig via een website;

   Op de advertentiewebsite wordt een informatiebutton bij de advertentie geplaatst waarachter de toelichting op het oordeel wordt getoond zoals deze door de RDW is verstrekt, dan wel wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar RDW website www.rdw.nl/beeldmerk

  • b. Bij fysieke advertentiemedia;

   In de advertentie wordt de toelichting vermeld, dan wel wordt er op gewezen dat de toelichting bij de aanbieder kan worden ingezien.

  • c. Bij fysieke verkoop;

   Bij het beeldmerk wordt de tekst van de toelichting vermeld zoals deze door de RDW is verstrekt.

Artikel 5. Gebruik tellerstandoordeel zonder beeldmerk

De aanbieder van een voertuig mag bij het aanbod het tellerstandoordeel ‘onlogisch’, dan wel het tellerstandoordeel ‘geen oordeel’ vermelden, uitsluitend zonder gebruikmaking van het beeldmerk en mits voorzien van de toelichting op de wijze als bedoeld in artikel 4.

Artikel 6. Intermediairs

Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op intermediairs die voertuigen aanbieden namens derden en daarvoor zelf een tellerstandoordeel opvragen.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1 De aanvraag van een tellerstandoordeel kan gedurende een door de RDW te bepalen periode worden geweigerd als is gebleken dat de aanvrager de voorschriften van deze regeling verwijtbaar niet heeft nageleefd.

 • 2 Door de aanvraag van een tellerstandoordeel is de RDW gerechtigd om in geval van niet naleving van deze regeling de aanvrager op te nemen in een op zijn website te publiceren lijst van overtreders.

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling gebruik Tellerstandbeeldmerk RDW, en treedt in werking op de datum van publicatie in de Staatscourant.

Zoetermeer, 1 november 2016

De directie van de Dienst Wegverkeer

Namens deze,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur

Terug naar begin van de pagina